KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 W SŁUPACH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

1.     Nazwisko dziecka.................................................klasa...............................

2.     Imiona...........................................................................................................

3.     Data urodzenia..............................................................................................

4.     Miejsce urodzenia i województwo................................................................

5.     Adres dziecka................................................................................................

6.     Nazwisko i imiona rodziców ( prawnych opiekunów).................................

......................................................................................................................

7.     Adres zamieszkania rodziców ( prawnych opiekunów)...............................

......................................................................................................................

8.     Telefon domowy (kontaktowy)....................................................................

9.     PESEL dziecka...............................................

10.                       Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej?     TAK           NIE

11.                       Zainteresowania lub szczególne uzdolnienia dziecka

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

12.                        Ważne informacje o dziecku

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

13.                       Oczekiwania Państwa wobec szkoły /klasy

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                        ..........................................................

                                                        podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

 

                            oświadczenie woli

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 97 z 1997r. Art. 24, 32, 35) oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły                                                  

                                                           ..........................................................

                                                           Podpis rodzica (prawnego opiekuna)