Przedmiotowe  zasady oceniania z historii  w klasach 4 – 8   i z wiedzy o    społeczeństwie w klasie 8 w Niepublicznej Szkole Podstawowej  Słupach.

1. W dniach 1 – 10 września jest przeprowadzany test diagnostyczny mający na celu sprawdzenie stanu wiedzy u uczniów z przedmiotu na obecnym etapie edukacyjnym (nie dotyczy wiedzy o społeczeństwie w klasie 8).   

2. W trakcie roku szkolnego podczas oceniania uczniów uwzględnia się następując elementy: wiedza teoretyczna, poprawność zadawanych i wykonywanych przez uczniów poleceń, prawidłowość wyciąganych wniosków, czytelność opracowywanych ćwiczeń.

3. Adnotację np. uczeń otrzymuje za brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, nie odrobioną pracę domową, odstąpienie przez ucznia od pisania kartkówki, sprawdzianu i pracy klasowej. Uczeń jest zobowiązany uzupełnić odpowiednie sprawdzenie wiedzy w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie późniejszym  niż w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli to nie nastąpi uczeń otrzymuje ocenę  niedostateczną.

4. Kartkówki, sprawdziany, prace klasowe są oceniane w skali 1 – 6 z zachowaniem odpowiedniej ilości procent na poszczególne oceny zgodne ze szkolnym przedmiotowym systemem oceniania.

5. Odpowiedzi ustne i prace domowe mogą otrzymać do oceny znak plus.

6. Przy ocenieniu prac domowych bierze się pod uwagę takie elementy jak wyczerpanie tematu, merytoryczność odpowiedzi, korzystanie przez ucznia z wiedzy poza podręcznikowej ( encyklopedie, leksykony, słownik przedmiotowy).

7. Przy ocenach cząstkowych stosuje się wagę ocen.

8. Przy wystawianiu oceny półrocznej i rocznej wpływ mają oceny jakie uczeń otrzymał w danym semestrze z prac klasowych i sprawdzianów za określone działy.

9.Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę całokształt wiedzy ucznia oraz nabyte przez niego umiejętności i ich stosowanie przy rozwiązywaniu zadań  problemowych.

10. Ocenianie ucznia odbywa się przy uwzględnieniu jego możliwości psychofizycznych oraz w przypadku uczniów z opiniami i orzeczeniami zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

wrzesień 2020                                                                              Suchowiecki Adam

                                                  Nauczanie zdalne

          Edukacja zdalna jest realizowana za pośrednictwem platformy informacyjnej Teams oraz systemu Librus, natomiast kontakty z rodzicami lub opiekunami są wykonywane poprzez system Librus i telefonicznie.

W trakcie lekcji uczniom są przekazywane ( każdy uczeń czyta odpowiedni fragment z podręcznika) treści programowe kolejnych tematów i wyrabiana nauka umiejętności.

1.     Ocenianie ucznia odbywa się z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych oraz wskazań i zaleceń PPP.

2.     Dokonywanie oceny pracy ucznia  w klasach 4 – 8 i weryfikacja poziomu wiedzy i umiejętności odbywa się poprzez:

a)ocenę odpowiedzi ustnych podczas odpowiedzi na platformie Teams;

b) ocenę prac w klasie lub prac domowych za pośrednictwem Librusa, platformy Teams lub innych komunikatorów ustalonych przez nauczyciela;

c) ocenę prac (projektów) wykonanych samodzielnie i przesłania zdjęć przez uczniów na emaila dla nauczyciela;

d) ocenę aktywności ucznia podczas lekcji;

e) ocenę stopnia utrwalenia materiału z poprzednich lekcji w czasie rozmów poprzedzających nowy temat;

f) ocenę poziomu wiedzy ucznia z kartkówek i sprawdzianów.

3. Zasady poprawy ocen i terminy tak jak w tekście omawiającym zasady oceniania.

 

październik 2020                                                        Suchowiecki Adam