Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia

1.

100% frekwencja

10 pkt za miesiąc

2.

Wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione

5 pkt za miesiąc

 

3.

Wywiązywanie się z pełnienia funkcji dyżurnego w klasie

1 - 5 punktów / miesiąc

 

4.

Realizacja podjętych przez ucznia zadań (opieka nad gazetką

klasową itp.)

1 - 5 punktów / miesiąc

 

5.

Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca

5 punktów za każdy miesiąc

 

6.

Terminowo oddaje (odsyła) prace zadane przez nauczyciela

5 punktów za każdy miesiąc

7.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych

5 punktów na miesiąc

8.

Na prośbę nauczycieli prowadzących zajęcia zdalne włącza kamerę podczas lekcji

2  punkty  za każdy miesiąc

Udział ucznia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej

6.

Praca na rzecz klasy - przyniesienie rzeczy do wystroju klasy, dbanie o porządek w klasie, opieka nad roślinami w klasie, wystrój klasy, pomoc przy organizacji  wigilii i innych imprez klasowych itp.

1-5 punktów za każdą aktywność

7.

Praca na rzecz szkoły:

a) udział w akademiach organizowanych w szkole

b)samorząd uczniowski – uczestnictwo w akcjach

c)szkolne koła zainteresowań (50% obecności)

d)rozgrywki sportowe

e)pomoc w szkole poza godzinami lekcyjnymi

f) prezentowanie wytworów własnych prac, nagrań, prezentacji na stronie szkoły i  fb 

W zależności od wkładu pracy :

1 - 5 punktów za każdy rodzaj działalności

 

 

punkt c) rozliczany semestralne

 

8.

Pełnienie funkcji w klasie

W zależności od wkładu pracy :

1  - 5 punktów za semestr

9.

Udział w akcjach organizowanych w szkole

W zależności od wkładu pracy :

1 -10 punktów za aktywność

10.

Reprezentowanie szkoły poza nią

1)    akademie

2)    imprezy kulturalno - oświatowe

3)    imprezy sportowe

4)    występy poza szkołą np. w GOK

5)    imprezy muzyczne, wokalne

6)    konkursy

1 -10 punktów za każdy rodzaj

 

11.

Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

W zależności od obecności:

1-5 punktów za semestr

12.

Praca na rzecz innych, działalność charytatywna

15 punktów za każdą aktywność

13.

Przestrzega zasad kultury osobistej podczas zajęć i pobytu w szkole w stosunku do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów

10 punktów na semestr (wystawia wychowawca)

Rozwijanie przez ucznia swoich zainteresowań, uzdolnień

11.

Udział w konkursach przedmiotowych

5 punktów

12.

Laureat – zasięg wojewódzki  – konkurs wiedzy

100 punktów

13.

Finalista –zasięg wojewódzki –konkurs wiedzy

50 punktów

 

14.

Udział w etapie rejonowym

– konkurs wiedzy

10 punktów

15.

Udział w etapie szkolnym konkursu wojewódzkiego

10 punktów

16.

Zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursie organizowanym poza szkołą – konkurs wiedzy

10 - 30 punktów

 

17.

Zdobycie wyróżnienia w konkursie poza szkołą  – konkurs wiedzy

10 punktów

18.

Zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursie szkolnym

5 punków

19.

Zajęcie 1,2,3 miejsca w zawodach sportowych

10 - 30 punktów

 

 

Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia

1.

Każda nieusprawiedliwiona godzina (usprawiedliwiamy do najbliższej godziny  wychowawczej)

5 punktów za każdą godzinę rozliczane miesięcznie – kompetencja wychowawcy

2.

Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje

1 punkt za każde spóźnienie – kompetencja wychowawcy

3.

Opuszczanie samowolne szkoły

20 punktów za każde

4.

Przeszkadzanie na lekcjach – uwagi

1 -5 punktów / za każdą lekcję

5.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

1 -5 punktów / za każdą lekcję

6.

Niekulturalne zachowanie podczas apelu, wyjazdu, wyjścia lub  uroczystości szkolnej

5 -10 punktów / za każde

 

7.

Nieterminowe oddanie książek do biblioteki szkolnej lub brak zwrotu  – koniec roku szkolnego

5  - 15 punktów / za każde

8.

Niszczenie mienia szkolnego

20 -50 punktów

9.

Umyślne zniszczenie rzeczy innej osoby

20 -50 punktów

10.

Lekceważenie obowiązków szkolnych – notoryczne:

 nieodrabianie prac domowych, nieprzygotowywanie się do zajęć, nieprzynoszenie potrzebnych przyborów, przyborów artystycznych, instrumentów muzycznych, podręczników, ćwiczeń, zeszytów, stroju na w-f, obuwia sportowego

1 – 5 punktów miesięcznie

11.

Brak zmiany obuwia na zajęciach  w szkole

1 punkt każdorazowo

12.

Ściąganie, odpisywanie cudzych prac w czasie przerw i lekcji od kolegi

5 punktów każdorazowo

13.

kradzież cudzej własności intelektualnej  – kopiowanie cudzych prac, podpisywanie się pod czyimiś pracami - plagiat

50 punktów każdorazowo

14.

Rejestruje wizerunek i głos bez zgody osoby zainteresowanej, bez zgody nauczyciela nagrywa prowadzone przez niego lekcje

20 punktów każdorazowo

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania

15.

Zachowanie aroganckie wobec nauczycieli oraz pracowników szkoły, obrażanie słowne, niewłaściwe gesty,

5 - 30 punktów za każdy przypadek

 

16.

Przemoc fizyczna, agresywne zachowanie skierowanie na innych

50 punktów

17.

Używanie wulgaryzmów

1-5 punktów za każdy incydent

18.

Okłamywanie

5 punktów za każdy incydent

19.

Używanie telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela w trakcie zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw między zajęciami.

5 -20 punktów za każdy incydent

 

20.

Rozpowszechnianie materiałów dotyczących nauczycieli i uczniów (mających na celu naruszenie dóbr osobistych), słowne, lub przy użyciu nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych (hejtowanie)

10 - 100 za każdy udowodniony incydent

 

21.

Niewłaściwe zachowanie w świetlicy, na przerwach  itp.

5 punktów za każdy incydent

22.

Niestosowny wygląd w szkole

5 punktów za każdy incydent

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa panujących w szkole

23.

Udział w bójce

10 -50 za każdy incydent

24.

Kradzież

100 punktów

25.

Spożywanie alkoholu

100 punktów

26.

Palenie papierosów

100 punktów

27.

Wyłudzanie pieniędzy

100 punktów

28.

Wyłudzanie innych rzeczy

100 punktów

29.

Znęcanie się nad kolegami

100 punktów

30.

Zachowanie na wycieczce lub wyjściu w teren zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników

10 - 100 punktów

 

31.

Zachowanie w szkole i poza szkołą zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych osób

10 - 100 punktów

 

32.

Przebywanie w trakcie przerwy w miejscach

niedozwolonych

5 punktów za każde

33

Rozpowszechnianie treści demoralizujących

20-50 punktów