Regulamin świetlicy szkolnej

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach

&1Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest spełnienie kryteriów naboru, zapoznanie się z regulaminem świetlicy/dostępnym na stronie internetowej szkoły/ oraz złożenie przez rodziców/ opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły lub świetlicy (lub innym wyznaczonym miejscu) prawidłowo wypełnionej „KARTY ZGŁOSZENIA DZO ŚWIETLICY SZKOLNEJ” wwyznaczonym przez szkołę terminie.Warunki przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Słupach:

1. W pierwszej kolejności przyjmowane do świetlicy są dzieci, których obydwoje rodziców pracują zawodowo ( za okazaniem dyrektorowi szkoły zaświadczeń od pracodawcy).

2. W drugiej kolejności przyjmowana są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19.

3. W trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora, po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii.

4. Dokumenty niekompletne bądź bez wyrażenia zgody na jakiekolwiek zapisy zawarte w deklaracji, pozostają bez rozpatrzenia.

5. Po weryfikacji złożonych dokumentów rodzice/opiekunowie zostaną poinformowanio przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do świetlicy.

6. Decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor,uwzględniając możliwości organizacyjne placówki i zalecenia GIS.

7. Po decyzji o przyjęciu dziecka rodzic zobowiązany jest do zapoznania z Procedurami udostępnionymi na stronie internetowej szkoły lub w innej formie.

8. Zobowiązuje się rodziców do przestrzegania wszystkich procedur.

9. Nieprzestrzeganie warunków organizacji pracy w okresie epidemii skutkuje nieprzyjęciem dziecka do świetlicy.

LICZBA MIEJSC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ JEST OGRANICZONA.W związku z epidemią Covid-19 wprowadza się dotakowe zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania z zajęć świetlicowych:

 • Obowiązkowe zachowanie dystansu 1,5 m w trakcie zajęć stolikowych

 • Gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek

 • Uczniowie korzystają tylko i wyłącznie z własnych przyborów szkolnych (ołówki, kredki, linijki itp.)

 • Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników i książek

 • Wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia własnych zabawek do świetlicy szkolnej

 • Uczniowie są zobowiazni do dezynfekcji rąk przy każdym wejściu do świetlicy szkolnej (korzystanie z płynu dezynfekującego pod nadzorem nauczyciela)

 • Uczniowie są poinformowani, że nie należy dotyka

 • oczu, ust i nosa rękoma

 • Sala świetlicowa wietrzona jest nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów w pomieszczeniu, w tym w szczególnosci przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji

 • W przypadku gdy dziecko poczuje się żle zostanie odizolowane od pozostałych uczniów w pomieszczeniu do tego przeznaczonym (gabinet dyrektora)

 

1.Świetlica jest integralną częścią szkoły- w swojej programowej działalnosci realizuje cele i zadania szkoły , ze szczególnym uwzględnieniem tresci i działań wychowaczo-opiekuńczych przyjetych w planie pracy, w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyczno-dydaktycznym

2.W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.

3.Regulamin świetlicy opracowany jest co roku przez wychowawców świetlicy na poczatku roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

4.Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostaja w szkole dłużej ze względu na: a)czas pracy rodziców – na wniosek rodziców b)dowożenie uczniów przez rodziców do szkoły lub inne okoliczności wymagajace zapewnienia opieki w szkole. Zajęcia świetlicowe organizowane sa systematycznie, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

&2

Cele i zadania świetlicy

1.Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

- wdrażnie do samodzielnej pracy twórczej

- pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami

- pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron

- wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia

- organizowanie pomocy w nauce

- tworzenie warunków do nauki własnej

- przyzwyczajanie do samodzielnej pracy

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

- organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny

- odkrywanie i rozwijanie zaintetresowań

- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego

- upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia

- rozwijanie samodzielności i aktywnosci

- współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do swietlicy szkolnej, a także z pedagogiem szkolnym.

&3

Założenia organizacyjne

1.Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6:30 – 7:45 i bezpośrednio po lekcjach do godziny 16:30.

2.Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

3.Całokształt pracy swietlicy szkolnej organizują wychowawcy świetlicy.

4.Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujacych w szkole, które wypełniają rodzice.

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 20 osób.

6.Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie: a)dojeżdżający do szkoły b)skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekajacy na zajęcia szkolne c) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np.wychowania fizycznego, religii.

7.Dziecko ze swietlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka. W wyjatkowych sytuacjach uczeń może być odebrany ze świetlicy przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia wyłacznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/opiekunów prawnych i wylegitymowania osoby przez nauczyciela świetlicy. Osoby upoważnione do odbioru dzieci, co do których zachodzi podejrzenie, iż znajdują sie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie moga odbierać dzieci ze świetlicy szkolnej.

W takiej sytuacji wychowawca kontaktuje sie z innym opiekunem dziecka. W przypadku powtarzajacej się w/w sytuacji szkoła podejmie odpowiednie kroki prawne.

9.Obowiązkiem rodziców/ opiekunów prawnych jest odbieranie dziecka punktualnie,według indywidualnych ustaleń.

10.Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i i podpisem.

11.Uczniowie przebywajacy w swietlicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

12.Rodzice mogą wnosić dobrowolną darowiznę na zakup materiałów do wykorzystania podczs zajęć świetlicowych .

 

 

 

&4

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

1.Wychowanek ma prawo do:

a)właściwie zorganizowanej opieki

b)życzliwego traktowania

c)poszanowania godności osobistej

d)ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną

e)wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami

f)uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce

g)rozwijania swoich zaintetresowań i uzdolnień

h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzetu audiowizualnego będacego na wyposazeniu świetlicy.

2.Wychowanek zobowiązany jest do:

a)przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy

b)przestrzegania zasad współżycia w grupie

c)współpracy w procesie wychowania i opieki

d)uczestniczenia w zajęciach organizowanych w swietlicy

f)respektowanie poleceń nauczyciela

g)nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy

h)przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela

i)nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową

j)dbałości o wspólne dobro,ład i porządek

k)ponoszenia odpowiedzialności za własne postepowanie

&5

Współpraca z rodzicami

1.Bezpośrednia - codzienny kontakt (w okresie pandemii covid 19 tylko kontakt telefoniczny) i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy

2.Pisemne informacje zawarte w zeszycie kontaktów.

&6

Dokumentacja świetlicy

1.Regulamin świetlicy

2.Roczny plan pracy świetlicy szkolnej

3.Tygodniowy rozkład zajęć

4.Dziennik zajęć

5.Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy

6.Semestralne i roczne sprawozdanie z działalnosci świetlicy szkolnej

 

&7

Zadania nauczyciela świetlicy

1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Organizacja pracy świetlicy w danym roku szkolnym.

3. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

4. Prowadzenie dokumentacji zwiazanych z działalnością świetlicy.

5. Rozstrzyganie spraw spornych związanych z pracą swietlicy oraz skarg zgłaszanych przez rodziców dzieci będacych wychowankami świetlicy,dotyczących swietlicy.

6. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć

7. Przestrzeganie dyscypliny pracy.

8. Sumienne spełnianie obowiążków podczas dyżurów

9. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według rocznego planu pracy świetlicy szkolnej

10.Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.

11. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.

12. Rozwijanie zainteresowań uczniów

13. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia

14.Współpraca z rodzicami ,Radą Pedagogiczną

15.Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój swietlicy.

16.Wykonanie prac zleconych przez dyrektora szkoły

17. Zapoznanie uczniów ( w pierwszym tygodniu września z regulaminem świetlicy)

18. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy

19. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę klasy.

&8

Wyposażenie świetlicy

Świetlica szkolna jest wyposażona w pomoce, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 • Sprzęt audiowizualny

 • Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych

 • Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.

 • Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych

 

Postanowienia końcowe

1. Za szkody świadomie i celowo wyrządzone przez ucznia finansową odpowiedzialność ponosza rodzice/opiekunowie prawni.

2. Za zaginione telefony i inne urzadzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

3. Po ostatniej lekcji nauczyciele w klasach I-III przyprowadzają dzieci do świetlicy szkolnej.

4. Nauczyciel świetlicy nie odpowiada za dziecko z klasy IV-VIII ,które po zakończeniu zajęć nie zgłosiło się na swietlicę i samodzielnie opusciło szkołę.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne odbieraja uczniów ze świetlicy i po zakończonych zajęciach przyprowadzają do świetlicy szkolnej.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.