Uchwała  Zarządu Stowarzyszenia

 

Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

 

z dnia 2 grudnia 2021  roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT  NIEPUBLICZNEJ

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

W SŁUPACH

 

 

 

16

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

 

mgr Janina Cycyk,

 

mgr Małgorzata Czarnecka

 

 

 

 

 

 

 

Słupy, 2 grudnia 2021 roku


SPIS TREŚCI

 

 

 

WSTĘP                                  .................................................................          5

 

Rozdział I

 

 § 1. Przepisy ogólne     .................................................................           5

 

§ 2.  Informacje ogólne dotyczące szkoły   .............................................  6

 

§ 3.  Cele szkoły                     .................................................................          8

 

§ 4.  Zadania szkoły i sposoby ich realizacji                  ...................................   10

 

§ 5. Program wychowawczo-profilaktyczny                  ...................................   13

 

Rozdział II  Organy szkoły i ich kompetencje      ...................................   13

 

§ 6. Dyrektor szkoły                ................................................................. 13

 

§ 7. Rada pedagogiczna           ................................................................. 16

 

§ 8. Samorząd uczniowski      ................................................................. 18

 

§ 9. Rada rodziców                 ................................................................. 18

 

§ 10  Zasady współdziałania organów szkoły  oraz sposób rozwiązywania

 

sporów między nimi      ................................................................. 19

 

 Rozdział III Organizacja pracy szkoły        .............................................  21

 

§ 11.  Podstawowe zasady organizacji pracy szkoły       ........................    21

 

§ 12.  Oddziały edukacji wczesnoszkolnej           ..................................    23

 

§ 13.  Oddziały klas 4 – 8                 ......................................................  23

 

§ 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna                  ...................................   24

 

§ 15.  Inne formy pomocy uczniom           .............................................. 25

 

§ 16.  Bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć organizowanych

 

przez szkołę                   .......................................................................... 26

 

§ 17.  Świetlica szkolna .........................................................................  28

 

§ 18.  Punkt biblioteczny        .........................................................................  29

 

§ 19.  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego                 ............       30

 

§ 20. Wolontariat w szkole      ................................................................  30

 

§ 21. Działalność innowacyjna szkoły        ............................................   31

 

§ 22.  Współpraca szkoły z rodzicami uczniów    ..................................    32

 

§ 23.  Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami        ....     34

 

Rozdział IV Nauczyciele i inni pracownicy szkoły                  .........................   35

 

§ 24.  Zadania nauczycieli       ................................................................. 35

 

§ 25.  Zadania wychowawcy klasy    ........................................................ 38

 

§ 26.  Zadania nauczycieli specjalistów       .............................................. 40

 

§ 27. Zadania nauczyciela bibliotekarza      .............................................. 43

 

§ 28. Zespoły nauczycielskie   ..................................................................         44

 

§ 29. Pracownicy niepedagogiczni    ........................................................ 45

 

Rozdział V Uczniowie            ..................................................................         45

 

§ 30.  Prawa i obowiązki ucznia       .........................................................         45

 

§ 31.  Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia    ......   49

 

§ 32.  Nagrody dla uczniów, warunki ich przyznawania oraz tryb wnoszenia

 

zastrzeżeń do przyznanej nagrody     ...............................................         50

 

§ 33.  Kary stosowane wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary.... 51

 

§ 34.  Przeniesienie ucznia do innej szkoły .............................................. 52

 

§ 35.  Skreślenie ucznia z listy uczniów      .............................................. 53

 

Rozdział VI Wewnątrzszkolny system oceniania  ....................................  54

 

§ 36. Ogólne zasady oceniania          ........................................................ 54

 

§ 37. Ocenianie bieżące – zajęcia edukacyjne i zachowanie     ...............    58

 

§ 38. Klasyfikowanie śródroczne  i roczne.....................................................     66

 

§ 39. Ocenianie zachowania             ...........................................................       69

 

§ 40. Terminy i formy informowania ucznia oraz jego rodziców ( prawnych opiekunów ) o zasadach oceniania oraz ocenach bieżących

 

 i klasyfikacyjnych ………………………………………………………..    80

 

§ 41. Egzamin klasyfikacyjny  ...................................................................        82

 

§ 42. Egzamin poprawkowy ………………………………………………    84

 

§ 43, Tryb postępowania w przypadku zastrzeżeń do ocen klasyfikacyjnych       86

 

§ 44. Ocenianie uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą …... 89

 

§ 45. Promowanie uczniów                       .................................................       89

 

§ 46. Ukończenie szkoły   ………………………………………………….    90

 

§ 47. Ceremoniał szkoły ……………………………………………………    91

 

Rozdział VIII

 

§ 48. Budżet szkoły …………………………………………………………    94

 

Rozdział IX

 

§ 49. Postanowienia końcowe ………………………………………………    95

 

 

 

WSTĘP

 

Szkoła realizuje cele określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności zapewnia uczniom wszechstronny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

 

 

 

Rozdział I

 

§ 1.  Przepisy ogólne

 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 

1)     szkole – należy przez to rozumieć Niepubliczną Szkołę Podstawową w Słupach;

 

2)     organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic; 

 

3)     organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty;

 

4)     uczniu – należy przez to rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny;

 

5)     rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów ucznia/dziecka lub rodziców zastępczych;

 

6)     nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły;

 

7)     ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

 

8)       ustawie Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

 

9)     ustawie Przepisy wprowadzające – należy przez to rozumieć ustawę Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 60 ze zm.),

 

10)                      Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1189 ze zm.),

 

11)                      statucie – należy przez to rozumieć niniejszy statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach;

 

12)                      dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach;

 

 

 

§ 2.  Informacje ogólne dotyczące szkoły

 

 

 

1.     Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

 

2.     Siedzibą szkoły jest wieś Słupy 43.

 

3.     Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic jest organem prowadzącym Szkołę. Instytucją wykonawczą jest Zarząd Stowarzyszenia.

 

4.     Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje  Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 

5.     Stowarzyszenie nadaje statut szkoły oraz zatwierdza zmiany w zakresie jego treści.

 

6.     Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym pracę Szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne ani wykraczać poza kwestie regulowane w statucie.

 

7.     Zarząd Stowarzyszenia decyduje o istnieniu Szkoły oraz materialnych podstawach jej  funkcjonowania.

 

8.     Zarząd Stowarzyszenia nadzoruje prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowaniem mieniem.

 

9.     Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza projekt budżetu Szkoły opracowany przez Dyrektora.

 

10.                       Zarząd Stowarzyszenia zatrudnia i zwalnia Dyrektora Szkoły i ustala wysokość wynagrodzenia dla Dyrektora.

 

11.                       Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z Dyrektorem ustala zasady wynagradzania nauczycieli i innych pracowników.

 

12.                       Dyrektor Szkoły jest równocześnie wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia do spraw oświaty.

 

13.                       Szkoła jest placówką o strukturze organizacyjnej klas I – VIII.

 

14.                       Szkoła nie posiada własnego obwodu.

 

 


 

 

 

 

§ 3.  Cele szkoły

 

 

 

1.        Edukacja szkolna polega na realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania uczniów. Cele edukacyjne i wychowawcze szkoły określone są w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, określonej w przepisach powszechnie obowiązujących.

 

2.        Celem kształcenia ogólnego w szkole jest:

 

a.      wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

 

b.     wzmacnianie u uczniów poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

 

c.      formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

 

d.     rozwijanie u uczniów kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

 

e.      rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

 

f.       ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

 

g.     rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

 

h.     wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

 

i.       wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

 

j.       wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

 

k.     kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

 

l.       zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

 

3.     Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole zalicza się:

 

a.      sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych,

 

b.     sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego,

 

c.      poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł,

 

d.     kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowania,

 

e.      rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych,

 

f.       praca w zespole i społeczna aktywność,

 

g.     aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

 

§ 4.  Zadania szkoły i sposoby ich realizacji

 

1.     Zadania szkoły:

 

a.      zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-społecznego, fizycznego i emocjonalnego zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

 

b.     zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa w szkole i podczas zajęć organizowanych przez szkołę,

 

c.      umożliwianie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez udział w kołach zainteresowań, pracę w organizacjach młodzieżowych, udział w imprezach i zawodach sportowych oraz konkursach,

 

d.     umożliwianie indywidualizacji podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia według zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych, wskazówek pedagoga, służby zdrowia, a także prowadzenia indywidualnego toku nauki dla uczniów z takimi potrzebami, prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, wyrównawczych  i innych zgodnie z zaleceniami,

 

e.      umożliwianie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów,

 

f.       zapewnianie sprawowania opieki podczas przerw poprzez ustalenie i pełnienie dyżurów nauczycielskich, a także podczas wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

g.     zapewnianie sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć świetlicowych,

 

h.     umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 

i.       promowanie wśród uczniów zasady ochrony zdrowia,

 

j.       planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie,

 

k.      zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii,

 

l.        współdziałanie z rodzicami uczniów, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców uczniów  za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości ucznia.

 

2.     W celu realizacji swoich zadań szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach oraz umożliwia korzystanie z pracowni i innych pomieszczeń szkolnych. 

 

3.     Szkoła wykonując swoje zadania:

 

a.      umożliwia uczniom korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z zasadami określonymi w dalszej części statutu,

 

b.     dba o wychowanie uczniów w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka,

 

c.      wspiera uczniów w rozwijaniu kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami,

 

d.     kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią,

 

e.      przygotowuje uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu prowadząc zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

 

4.     Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

 

a.      szkolny zestaw programów nauczania,

 

b.     program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

 

które stanowią spójną całość opisującą cele i zadania edukacji w szkole.

 

5.     Opracowania lub wyboru programów nauczania dokonują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i przedstawiają je dyrektorowi, który dopuszcza programy do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

6.     Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.

 

7.      Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły ukierunkowuje proces wychowawczy na wartości, jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmuje zagadnienia wychowawcze ważne dla społeczności szkolnej.

 

8.     Zadania wychowawcze i profilaktyczne realizują wszyscy nauczyciele wspierając wychowanie w rodzinach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5. Program wychowawczo-profilaktyczny

 

 

 

1.     Szkoła realizuje zadania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny angażujący wszystkich uczniów, ich rodziców oraz całe środowisko szkolne.

 

2.     Celem programu, o którym mowa w ust. 1, jest wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości w sferach: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej oraz społecznej.

 

3.     Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

 

 

Rozdział II

 

Organy szkoły i ich kompetencje

 

§ 6. Dyrektor szkoły

 

 

 

1.     Dyrektor kieruje szkołą, pełni funkcję pracodawcy dla zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, organizuje całokształt działalności szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto dyrektor:

 

a.      sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru oraz informacje o działalności szkoły,

 

b.     realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

 

c.      prowadzi dokumentację szkolną,

 

d.     może sporządzać arkusz organizacyjny szkoły,

 

 

 

e.      zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

 

f.       po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli, 

 

g.     sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 

h.     wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 

i.       współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

 

j.       stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

 

k.     odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

 

l.       współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki,

 

m.  organizuje obsługę administracyjną i gospodarczą szkoły,

 

n.     wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

2.     Zobowiązany jest powiadamiać dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego w jego placówce,

 

3.     W przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów informuje dyrektora publicznej placówki  będącej obwodem dla danego ucznia o tym fakcie.

 

 

 

4.     Dyrektor decyduje w sprawach:

 

a.      zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 

b.     przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 

c.      występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

 

d.     innych sprawach przewidzianych przez odrębne przepisy.

 

5.     Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 

6.     Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły w sprawie podejmowanych i planowanych decyzji.

 

7.     Do obowiązków dyrektora należy:

 

a.      opracowanie dokumentów organizacyjnych szkoły,

 

b.     opracowanie zakresu czynności dla pracowników,

 

c.      opracowanie regulaminów obowiązujących w szkole,

 

d.     rekrutacja uczniów do szkoły,

 

e.      dobór kadry pedagogicznej i zatrudnianie nauczycieli,

 

f.       zatrudnianie pozostałych pracowników szkoły,

 

g.     zapewnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli,

 

h.     organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej,

 

i.       dbałość o majątek szkoły, 

 

j.       dbałość o rozwój bazy materialnej szkoły,

 

k.     wypełnianie innych zadań przewidzianych w przepisach odrębnych.

 

8.     Dyrektor ma prawo do:

 

a.      wydawania poleceń pracownikom szkoły,

 

b.     nagradzania pracowników szkoły i udzielania kar porządkowych,

 

c.      dokonywania oceny pracy nauczycieli,

 

d.     reprezentowania szkoły na zewnątrz, podpisywania dokumentów i korespondencji,

 

e.      wnioskowania o nagrody Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic.

 

9.     Dyrektor odpowiada za:

 

a.      poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi i uczniami,

 

b.     zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami obowiązującego prawa,

 

c.      bezpieczeństwo dzieci i uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę,

 

d.     celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły,

 

e.      prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

§ 7. Rada pedagogiczna

 

 

 

1.     Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu ich pracy.

 

2.     Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 

a.      uchwalenie regulaminu działania rady pedagogicznej,

 

b.     zatwierdzanie planów pracy szkoły,

 

c.      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 

d.     dokonywanie zmian w statucie,

 

e.      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 

f.       ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 

g.     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

 

h.     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,

 

i.       wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach odrębnych.

 

3.     Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

a.      organizację pracy szkoły, 

 

b.     tygodniowy rozkład zajęć, 

 

c.      programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego, 

 

d.     propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

4.     Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły co najmniej dwa razy do roku.

 

5.     Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora ze stanowiska, jeśli jego postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

§ 8. Samorząd uczniowski

 

 

 

1.     W szkole działa samorząd uczniowski (dalej zwany samorządem).

 

2.     Samorząd tworzą  wszyscy uczniowie szkoły.

 

3.     Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.

 

4.     Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu. Regulamin musi być zgodny ze statutem szkoły. Regulamin uchwalany jest w głosowaniu tajnym, powszechnym i równym przez radę samorządu.

 

5.     Przedstawiciele samorządu mogą przedstawiać dyrektorowi i radzie pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności praw i obowiązków ucznia.

 

6.     Szczegółowe kompetencje samorządu określają odrębne przepisy.

 

 

 

§ 9. Rada rodziców

 

 

 

1.     W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.

 

2.     Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i innymi przepisami dotyczącymi działalności rady rodziców.

 

3.     Rada rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

4.     Do kompetencji rady rodziców należy:

 

a.      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły,

 

b.     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

 

c.      w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców uczniów lub z innych źródeł,

 

d.     zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. 

 

 

 

§ 10.  Zasady współdziałania organów szkoły

 

 oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

 

 

1.     Dyrektor jest reprezentantem rady pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły:

 

a.      dyrektor systematycznie współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji;

 

b.     w celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego z organu.

 

2.     Sytuacje konfliktowe między organami szkoły, których stroną nie jest dyrektor, rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:

 

a.      skonfliktowane organy mają obowiązek dążenia do usunięcia sytuacji spornych podczas spotkania tych organów;

 

b.     w przypadku dużej rangi konfliktów, dyrektor powołuje zespół rozstrzygający zaistniały problem na pisemny wniosek któregoś z organów – stron sporu;

 

c.      każdy organ szkoły wybiera spośród swoich członków po dwóch przedstawicieli w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów;

 

d.     zespół wybiera ze swego składu przewodniczącego w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków zespołu;

 

e.      posiedzenia zespołu odbywają się w terminie ustalonym przez przewodniczącego w obecności co najmniej 80% członków zespołu;

 

f.       z każdego posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokoły pozostawia się w dokumentacji szkoły;

 

g.     decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 80 % członków zespołów;

 

h.     w sytuacji, gdy zespół nie określi swego stanowiska w sprawie, ostateczne rozstrzygnięcie należy do dyrektora.

 

3.     Sytuacje konfliktowe między organami szkoły, których stroną jest dyrektor, rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:

 

a.      skonfliktowane organy maja obowiązek dążenia do usunięcia sytuacji spornych podczas spotkania tych organów;

 

b.     w przypadku dużej rangi konfliktów, dyrektor powołuje zespół rozstrzygający zaistniały problem na pisemny wniosek któregoś z organów – stron sporu, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole;

 

c.      zespół prowadzi mediacje na terenie szkoły aż do rozwiązania konfliktu;

 

d.     każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego w terminie 7 dni od zakończenia pracy zespołu rozstrzygającego z zachowaniem drogi służbowej (pkt.4 ). Dyrektor w ciągu 3 dni roboczych kieruje wniosek do odpowiedniego organu.

 

4.     W szkole obowiązuje następująca droga służbowa załatwiania spraw:

 

uczeń → wychowawca (ew.  pedagog) → dyrektor;

 

rodzic → wychowawca → dyrektor → organ prowadzący lub nadzorujący;

 

nauczyciel → dyrektor → organ prowadzący lub nadzorujący.  

 

 

 

Rozdział III

 

Organizacja pracy szkoły

 

 § 11.  Podstawowe zasady organizacji pracy szkoły

 

1.     Organizacja roku szkolnego:

 

a.      organizację roku szkolnego, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i wakacji, określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego;

 

b.     w każdym roku szkolnym dyrektor przygotowuje i podaje we wrześniu do wiadomości uczniów i ich rodziców kalendarz roku szkolnego dla szkoły. Kalendarz zawiera m.in.:

 

·        termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

 

·        terminy przerw w nauce,

 

·        terminy ustalenia ocen śródrocznych i rocznych, 

 

·        terminy posiedzeń klasyfikacyjnych rady pedagogicznej,

 

2.     Szkoła realizuje:

 

a.      programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego

 

b.     ramowy plan nauczania zgodnie z przepisami prawa oświatowego

 

3.     Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych. 

 

4.     Uczniów poniżej 7 roku życia do szkoły przyprowadzają i ze szkoły odbierają rodzice lub osoby przez nich upoważnione.

 

5.     Upoważnienie do odbioru ucznia ze szkoły lub samodzielnego powrotu ucznia do domu musi być złożone w formie pisemnej u wychowawcy klasy i musi zawierać: dane personalne rodziców i osoby upoważnionej, podpisy rodziców. Na prośbę nauczyciela osoba upoważniona do odbioru ucznia okazuje dokument weryfikujący dane personalne. Upoważnienie przechowuje się w dokumentacji wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy oraz w pokoju nauczycielskim.

 

6.     Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, także podczas wycieczek i wyjazdów.

 

7.     Czas trwania zajęć:

 

a.      godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć;

 

b.     czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie; 

 

c.      przerwy między lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut, a przerwa obiadowa nie krócej niż 20 minut.

 

8.     Zajęcia pozalekcyjne:

 

a.      szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w miarę posiadanych środków finansowych. Zakres i rodzaj tych zajęć ustala corocznie dyrektor z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły;

 

b.     liczbę uczestników zajęć dodatkowych finansowanych ze środków  rodziców ustala prowadzący w porozumieniu z rodzicami. 

 

 

 

§ 12.  Oddziały edukacji wczesnoszkolnej

 

1.     Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.

 

2.     Uczniów do klasy pierwszej rekrutuje powołana do tego celu komisja.

 

3.     Liczbę uczniów w oddziale określa dyrektor uwzględniając warunki lokalowe szkoły.

 

4.     Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas 1–3 prowadzi nauczyciel-wychowawca jako edukację wczesnoszkolną. Część zajęć, w szczególności z języka obcego oraz religii, prowadzą inni nauczyciele.

 

5.     Przyjmuje się zasadę, że wychowawca, w miarę możliwości, prowadzi oddział w ciągu całego I etapu edukacyjnego.

 

§ 13.  Oddziały klas 4 – 8

 

1.     Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.

 

2.     Podział na grupy może obowiązywać na zajęciach z informatyki.

 

3.     Zajęcia z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki i religii mogą być prowadzone w grupie międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 20 uczniów.

 

4.     Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej nauczycielowi zwanemu wychowawcą klasy.

 

5.     Zadania wychowawcy klasy określone są w dalszej części statutu.

 

6.     Przyjmuje się zasadę, że wychowawca, w miarę możliwości, prowadzi oddział w ciągu całego II etapu edukacyjnego.

 

7.     Wychowawca współdziała ze szkolnymi specjalistami. Dyrektor może wyznaczyć osobę spośród specjalistów wspierającą wychowawcę w realizacji zadań z zakresu wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

§ 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

1.     Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

2.     W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana w formie:

 

a.      zajęć rozwijających uzdolnienia ucznia,

 

b.     zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

 

c.      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym, zajęć socjoterapeutycznych w miarę posiadanych możliwości kadrowych i organizacyjnych,

 

d.     zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, 

 

e.      warsztatów,

 

f.       porad i konsultacji.

 

3.     Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają nauczyciele i nauczyciele specjaliści:

 

a.      pedagog szkolny,

 

b.     nauczyciel terapii pedagogicznej, 

 

c.      nauczyciel logopeda,

 

d.     nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 

e.      doradca zawodowy,

 

f.       inni, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.

 

4.     W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor wyznacza nauczyciela specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego.

 

5.     Zgodę na udział ucznia w zajęciach wyrażają na piśmie jego rodzice. Z chwilą podpisania zgody zajęcia dla ucznia stają się obowiązkowe. Rezygnacja z zajęć wymaga również formy pisemnej.

 

6.     Szkoła prowadzi stałą współpracę z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olsztynie oraz poradniami specjalistycznymi, których celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się uczniów, w szczególności z poradniami, pod opieką których znajdują się uczniowie szkoły.

 

7.     Celem współpracy jest uzyskanie dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

 

8.     Współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi może nawiązać, w ramach potrzeb, każdy nauczyciel. Za stały kontakt szkoły z poradnią odpowiada pedagog  szkolny.

 

§ 15.  Inne formy pomocy uczniom

 

1.     Nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest  pomoc i wsparcie szkoły sprawowana jest opieka poprzez:

 

a.      diagnozowanie środowiska ucznia (w tym rozpoznawanie możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, przyczyn trudności w nauce, uzdolnień, sytuacji materialnej i społecznej jego rodziny);

 

b.     ustalenie form i sposobów pomocy; 

 

c.      zorganizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowawczej,  opiekuńczej, materialnej lub innej;

 

d.     działania integracyjno-adaptacyjne;

 

e.      działania profilaktyczno-wychowawcze;

 

f.       działania związane z edukacją prozdrowotną;

 

g.     wspieranie ucznia i jego rodziny w trudnej sytuacji materialnej

 

2.     Podejmowane działania prowadzone są na podstawie diagnozy poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej specjalistycznej, z inicjatywy pedagoga, wychowawcy klasy, ucznia lub jego rodzica w miarę posiadanych przez szkołę możliwości finansowych i organizacyjnych. 

 

3.     O doraźną pomoc materialną ze strony szkoły (np. sfinansowania wycieczki szkolnej) mogą ubiegać się rodzice uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

4.     W innych przypadkach wniosek o pomoc materialną kierowany jest przez dyrektora szkoły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji czy organizacji charytatywnych.

 

§ 16.  Bezpieczeństwo uczniów

 

w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę

 

 

 

1.     Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie. 

 

2.     Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych kierują się dobrem uczniów, poszanowaniem ich godności osobistej, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

 

3.     Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, zobowiązany jest on również do niezwłocznego udzielenia pomocy i poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć.

 

4.     Podczas zajęć poza terenem szkoły ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów nauczyciel prowadzący zajęcia, podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.  

 

5.     Odpowiedzialność nauczycieli i dyrektora w zakresie BHP określają odrębne przepisy.

 

6.     Szkoła posiada monitoring wizyjny.

 

7.     Szkoła współdziała z policją w sytuacjach interwencyjnych, a także w zakresie profilaktyki.

 

8.     Sprzęt szkolny dostosowany jest do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

9.     Nauczyciele pełnią dyżury nauczycielskie podczas przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów. 

 

10.                       Dyżury rozpoczynają się przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych i trwają do ostatniej przerwy włącznie.

 

11.                        Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel zastępujący go w czasie lekcji albo inny wyznaczony przez dyrektora.

 

12.                       Uczniowie oczekujący na transport do domu przebywają do czasu odjazdu autobusu pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej lub innego nauczyciela. 

 

13.                       Zasady opieki przedlekarskiej i profilaktyki zdrowotnej prowadzonej na terenie szkoły:

 

a.      w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia wzywane jest pogotowie, równocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice ucznia. Uczeń zostaje oddany pod opiekę lekarza, a do czasu przyjazdu rodziców dziecku towarzyszy nauczyciel lub dyrektor;

 

b.     w szkole nie można poddawać uczniów żadnym zabiegom lekarskim (nie dotyczy to udzielania pomocy w nagłych przypadkach );

 

c.      w przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym rodziców, mają oni obowiązek odebrać ucznia ze szkoły i zapewnić mu opiekę medyczną.

 

14.                       Wycieczki poza teren szkoły organizowane są zgodnie z przepisami dotyczącymi turystyki szkolnej oraz szkolnym regulaminem wycieczek. 

 

§ 17.  Świetlica szkolna

 

1.     Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy:

 

a.      pozostają pod opieką szkoły poza czasem trwania zajęć lekcyjnych;

 

b.      oczekują na odebranie ze szkoły przez rodziców;

 

c.      oczekują na autobus ;

 

d.     nie uczęszczają na zajęcia religii lub etyki;

 

e.      korzystają z wydłużonej opieki szkolnej z powodu innych niż ww. okoliczności.

 

2.     Świetlica jest czynna w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo - wychowawcze w szkole;

 

3.     Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb uczniów;

 

4.     Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.

 

5.     Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej, ustalany przez nauczycieli wraz z kierownikiem świetlicy, zgodny z programem wychowawczo-profilaktycznym i planem pracy szkoły.

 

6.     W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 

a.      roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej;

 

b.     dzienniki zajęć;

 

c.      karty zgłoszeń uczniów.

 

7.     Uczniowie zapisywani są do świetlicy na podstawie złożonej przez rodziców deklaracji.  

 

8.     O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje powołana przez dyrektora szkoły komisja;

 

9.     Zadania świetlicy:

 

a.      zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych;

 

b.     pomoc w odrabianiu lekcji i tworzenie warunków do nauki własnej;

 

c.      organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

 

d.     kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

 

e.      rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności;

 

f.       współdziałanie z rodzicami, pedagogiem i nauczycielami uczniów korzystających z opieki w świetlicy.

 

10.                       Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin świetlicy szkolnej. 

 

§ 18.  Punkt biblioteczny

 

1.     W szkole działa punkt biblioteczny.

 

2.     Punkt biblioteczny służy rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiu i pogłębianiu u uczniów nawyku czytania i uczenia się, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 

3.     Z punktu bibliotecznego mogą korzystać nauczyciele, uczniowie, rodzice i inni pracownicy Szkoły.

 

4.     Godziny pracy nauczyciela bibliotekarza ustala Dyrektor Szkoły.

 

5.     Punkt biblioteczny gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne, organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.

 

6.     Przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

§ 19.  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 

1.     Za organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor.

 

2.     Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się koordynator doradztwa bądź nauczyciel specjalista powołany przez Dyrektora

 

3.     Główne zadania koordynatora w zakresie doradztwa zawodowego:

 

a.      diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia; 

 

b.     gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

 

c.      prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, w tym udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom;

 

d.     prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i dalszego kształcenia;

 

e.      współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 

4.     Zadania z zakresu doradztwa realizowane są przez wszystkich pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole stosownie do zakresu ich zadań i kompetencji. 

 

§ 20. Wolontariat w szkole

 

1.     Wolontariat w szkole jest bezpłatną formą pracy na rzecz konkretnej jednostki lub jednostek.

 

2.     Wolontariat to działanie wykonywane przez wolontariuszy, czyli osoby, które pracują na rzecz innych, z własnej woli, bez wynagrodzenia, kierujące się chęcią pomagania innym.

 

3.     Wolontariuszami są uczniowie.

 

4.     Dla sprawnej organizacji działań wolontariatu zarząd samorządu uczniowskiego  może wyłonić radę wolontariatu.

 

5.     Strukturę rady wolontariatu i jej kompetencje samorząd uczniowski ustala w swoim regulaminie.

 

6.     Rada wolontariatu może koordynować zadania z zakresu wolontariatu, m.in. poprzez: diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji.

 

7.     Zadania wolontariatu:

 

a.       pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych innych uczniów;

 

b.     jednorazowe akcje pomocy materialnej ubogim uczniom;

 

c.      organizacja spektakli, tworzenie dekoracji i gazetek szkolnych o tematyce humanitarnej.

 

 

 

 

 

§ 21. Działalność innowacyjna szkoły

 

1.     Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

 

2.     Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.

 

3.     Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

 

4.      Innowacje, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

 

5.     Rekrutacja do szkoły lub oddziału, w którym jest prowadzona innowacja, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

 

6.      Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.

 

7.     Innowacje nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie Prawo Oświatowe, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.  

 

 

 

§ 22.  Współpraca szkoły z rodzicami uczniów

 

 

 

1.     Rodzice uczniów i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.

 

2.     Nauczyciele stwarzają przyjazną atmosferę, sprzyjającą zaangażowaniu rodziców uczniów w życie szkoły.

 

3.     Rodzice uczniów wspierają wszelkiego rodzaju działania wychowawcze i edukacyjne, aktywnie się w nie włączając.

 

4.     Rodzice uczniów w szkole mają prawo do:

 

a.      kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami w następujących formach:

 

·        osobisty kontakt podczas zebrań, dni otwartych szkoły, uroczystości itp.,

 

·        przez dziennik elektroniczny,

 

·        poprzez zeszyt kontaktu,

 

·        telefonicznie na numer szkoły;

 

 

 

b.     znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;

 

c.      znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 

 

d.     uzyskiwania rzetelnej informacji na temat postępów i trudności w nauce ucznia;

 

e.      wparcia  wychowawcy, pedagoga i innych specjalistów;

 

f.       dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny;

 

g.     występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

 

h.     wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły.

 

5.     Do podstawowych obowiązków rodziców uczniów należy:

 

a.      dopełnienie obowiązków związanych ze zgłoszeniem ucznia do szkoły;

 

b.     zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne; 

 

c.      zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

 

d.     wspieranie procesu nauczania i wychowania własnego dziecka; 

 

e.      utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcą i innymi nauczycielami:

 

·        udział w zebraniach z wychowawcą klasy,

 

·        w miarę potrzeb indywidualny kontakt z nauczycielami uczącymi w danej klasie,

 

·        systematyczne (codzienne) odczytywanie informacji w dzienniku elektronicznym/ zeszycie kontaktu;

 

f.       informowanie wychowawcy i pedagoga o istotnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym chorobach lub dysfunkcjach ucznia;

 

g.     przedstawienie w formie pisemnej lub ustnej usprawiedliwienia wszelkich  nieobecności dziecka na zajęciach  na pierwszej lekcji z wychowawcą klasy po powrocie  ucznia do szkoły;  

 

h.     przedkładanie w formie pisemnej lub ustnej zwolnienia dziecka nawet z części  zajęć;

 

i.       udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole;

 

6.     Rodzice uczniów i szkoła z pełnym zaangażowaniem współpracują dla dobra ucznia: 

 

a.      w sytuacjach wymagających rozwiązania problemu, rodzice ucznia kontaktują się w pierwszej kolejności z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. 

 

b.     w razie potrzeby rodzice ucznia proszą o wsparcie wychowawcę klasy, a potem pedagoga. 

 

c.      jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, rodzice ucznia mogą zgłosić swoje uwagi do dyrektora na piśmie. W ciągu 14 dni dyrektor ustosunkowuje się do zgłoszonych uwag.

 

7.     Spotkania z rodzicami uczniów, organizowane w formie zebrań ogólnych oraz spotkań indywidualnych, odbywają się zgodnie z terminarzem. Nauczyciele nie przyjmują i nie udzielają informacji rodzicom uczniów w czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru na przerwie.

 

8.     Na pierwszym etapie edukacyjnym, jeden raz w półroczu, mogą odbywać się spotkania indywidualne z udziałem nauczyciela, rodzica i ucznia.

 

9.     Rodzice uczniów na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną lub roczną powinni być poinformowani o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub braku promocji ucznia do następnej klasy.

 

 

 

§ 23.  Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami

 

 

 

1.     W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza na rzecz dzieci i młodzieży oraz rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

2.     Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1, wyraża dyrektor. 

 

Rozdział IV

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 24.  Zadania nauczycieli

 

1.     Do zadań i obowiązków nauczycieli należą:

 

a.       rzetelne realizowanie zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami; 

 

b.     wspieranie uczniów w ich indywidualnym rozwoju, organizowanie zajęć z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

 

c.      kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, postawy tolerancji; 

 

d.     wzbogacanie własnego warsztatu pracy, m.in. poprzez gromadzenie pomocy naukowych, dbałość o stan powierzonych pomieszczeń i sprzętu; 

 

e.      kształcenie w oparciu o: 

 

·        podstawę programową kształcenia ogólnego, 

 

·        programy nauczania dopuszczone do użytku przez dyrektora; 

 

f.       systematyczne realizowanie programu nauczania z wykorzystaniem możliwie najbardziej efektywnych metod nauczania; 

 

g.     dostosowanie metod pracy do możliwości percepcyjnych uczniów; 

 

h.      udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

 

i.       dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi w sprawach bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych; 

 

j.       respektowanie w pełnym zakresie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych w przepisach odrębnych;

 

k.     systematyczne informowanie uczniów i ich rodziców o ocenach bieżących i klasyfikacyjnych zgodnie z przyjętą w szkole zasadą powiadamiania rodziców uczniów o efektach pracy dydaktyczno-wychowawczej;

 

l.       utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, odbieranie poczty służbowej w dzienniku elektronicznym i odpowiadanie na wiadomości rodziców uczniów w ciągu 5 dni roboczych;

 

m.  wykonywanie zadań wynikających z planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na dany rok szkolny; 

 

n.     wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy w przypadku ich powierzenia przez dyrektora;

 

o.     pełnienie dyżurów nauczycielskich według harmonogramu; 

 

p.     prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 

q.     uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej (lub innych organów szkoły w miarę potrzeb) realizowanie przyjętych przez nią uchwał;

 

r.       współdziałanie z rodzicami uczniów w sprawach dotyczących nauczania i wychowania; 

 

s.      współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną itp., z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (jeśli istnieje taka konieczność); 

 

t.       udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i poza nią;

 

2.     Nauczyciele mają prawo do: 

 

a.      formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, wprowadzania innowacji i eksperymentów zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

b.     decydowania w sprawie doboru metod i form kształcenia, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu przedmiotu;

 

c.      decydowania o ocenie bieżącej, półrocznej i rocznej postępów w nauce swoich uczniów, zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania i statutem szkoły; 

 

d.     wyrażania opinii o ocenie zachowania uczniów; 

 

e.      wnioskowania w sprawach nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla uczniów; 

 

f.       wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły; 

 

g.     odmowy wykonania polecenia służbowego dyrektora, jeżeli odmowa ta wynika z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenie jest sprzeczne z dobrem ucznia, prawem lub dobrem publicznym.

 

3.     Nauczyciele odpowiedzialni są za: 

 

a.      poziom wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej;

 

b.     bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie;

 

c.      stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych przydzielonych im do pracy;

 

4.     Nauczyciel wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest przede wszystkim za:

 

a.      przestrzeganie dyscypliny pracy;

 

b.     zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece (w czasie zajęć w świetlicy i poza nią);

 

c.      właściwą organizację zajęć z uczniami;

 

d.     prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć świetlicowych; 

 

e.      utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami uczniów;

 

f.       prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych według opracowanego rocznego planu pracy;

 

g.      właściwy stan estetyczny i higieniczno-sanitarny pomieszczeń świetlicy oraz powierzony sprzęt i pomoce naukowe; 

 

§. 25.  Zadania wychowawcy klasy

 

1.     Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 

2.     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

3.     Zadaniem nauczyciela-wychowawcy jest planowanie i organizacja procesu wychowania w zespole, wychowawca w szczególności:

 

a.      tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania ich do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie;

 

b.     inspiruje i zachęca do działań grupowych, dba o integrację zespołu uczniowskiego;

 

c.      współorganizuje i bierze udział w życiu kulturalnym klasy; 

 

d.     kontroluje realizację obowiązku szkolnego, analizuje na bieżąco wyniki w nauce uczniów, motywuje i zachęca do nauki; 

 

e.      podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów, jeśli potrzeba z udziałem pedagoga szkolnego;

 

f.       otacza indywidualną opieką każdego ucznia w miarę potrzeb; 

 

g.     współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale oraz wychowawcami świetlicy i pedagogiem szkolnym, uzgadnia z nimi i koordynuje przebieg działań wychowawczych.

 

4.     Wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

 

a.      informowania o postępach w nauce i zachowaniu uczniów; 

 

b.     poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych; 

 

c.      rozpoznania warunków życia i nauki swoich uczniów; 

 

d.     zachęcania do udziału w życiu klasy i szkoły.

 

5.     Informacje przekazywane są rodzicom uczniów m.in. za pomocą dziennika elektronicznego, a także za pośrednictwem zeszytu kontaktu ucznia. Informacje zamieszczone w dzienniku elektronicznym oraz zeszycie kontaktu traktuje się jako skuteczne poinformowanie rodzica.

 

6.     Wychowawca klasy współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi pomoc w celu rozpoznania potrzeb i trudności uczniów, zainteresowań i szczególnych uzdolnień oraz organizowania odpowiednich form pomocy i zajęć dodatkowych na terenie szkoły i poza nią zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

7.     Spotkania wychowawcy klasy z rodzicami odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, a także w miarę potrzeb.

 

8.     Wychowawca klasy dokonuje oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej w klasie, składa sprawozdania na posiedzeniach rady pedagogicznej i zespołów wychowawczych.

 

9.     Wychowawca klasy prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (m.in. dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne) zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

10.                       Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie, wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez rodziców 2/3 uczniów danego oddziału.

 

11.                       Dyrektor zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 10.   

 

 

 

§ 26.  Zadania nauczycieli specjalistów

 

1.     Pedagog szkolny

 

a.      w szkole zatrudnia się pedagoga szkolnego;

 

b.     do zadań pedagoga w szkole należy:

 

·  prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

 

·  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole,

 

·  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

 

·  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

 

·  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

 

·  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

 

·  pomoc rodzicom uczniów i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

 

·  wspieranie nauczycieli, wychowawców klas i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

 

c.      szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa dyrektor szkoły;

 

d.     pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami w ramach realizacji statutowych zadań szkoły;

 

2.     Logopeda

 

a.      w szkole zatrudnia się nauczyciela logopedę;

 

b.     do zadań logopedy należy:

 

·  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, 

 

·  prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców uczniów i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

 

·  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów i nauczycielami, 

 

·  wspieranie nauczycieli, wychowawców klas i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

 

3.     Nauczyciel terapii pedagogicznej

 

a.      w szkole zatrudnia się nauczycieli terapii pedagogicznej (nauczycieli terapeutów);

 

b.     do zadań nauczyciela terapeuty należy: 

 

·  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

 

·  rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły,

 

·  prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

 

·  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów i nauczycielami,  wspieranie nauczycieli, wychowawców klas i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

 

4.     Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów

 

a.      w szkole zatrudnia się nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z zaleceniami orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;

 

b.     do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów należy: 

 

·  uczestniczenie lub prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych z zapewnieniem pełnego wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 

·  realizowanie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami zintegrowanych działań i zajęć dla ucznia, określonych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym,

 

·  prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej integrującej zespół klasowy,

 

·  udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne, innym nauczycielom i specjalistom, w doborze metod i form pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

 

§ 27. Zadania nauczyciela bibliotekarza

 

1.     Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 

a.      w zakresie pracy pedagogicznej: 

 

a.        udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki, 

 

b.       prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej, a w szczególności pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

 

c.        upowszechnianie czytelnictwa, 

 

d.       udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami uczniów i instytucjami pozaszkolnymi,

 

e.        organizowanie w ramach potrzeb różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,

 

f. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

 

 

 

b.     w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

 

a.        gromadzenie i selekcjonowanie zbiorów, 

 

b.       prowadzenie dokumentacji biblioteki,

 

c.        gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,

 

d.       przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

 

 

§ 28. Zespoły nauczycielskie

 

1.     Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, zwany zespołem nauczycielskim, którego zadaniem jest:

 

a.      ustalenie zestawu programów nauczania dla oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

 

b.     ustalenie zestawu podręczników dla danego oddziału; 

 

c.      analiza postępów w nauce i zachowaniu uczniów przed śródrocznymi i klasyfikacyjnymi posiedzeniami rady pedagogicznej.

 

2.     Dopuszcza się tworzenie jednego zespołu nauczycielskiego dla kilku oddziałów, jeśli uczą w nich ci sami nauczyciele. 

 

3.     Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe, których zadaniem jest współpraca w celu realizacji zadań statutowych szkoły i wymiana doświadczeń. 

 

4.     W szkole pedagog, logopeda, nauczyciele terapii pedagogicznej, nauczyciel współorganizujący kształcenie  i wszyscy nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

 

5.     Pracą zespołów kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu lub wychowawca klasy.

 

6.     Zespół ustala w porozumieniu z dyrektorem plan pracy na dany rok szkolny.

 

7.     Przewodniczący zespołów zapoznają członków rady pedagogicznej z problemami poruszanymi na spotkaniach zespołów oraz przedstawiają wnioski do pracy.   

 

§ 29 Pracownicy niepedagogiczni

 

1.     Szkoła zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

 

2.     Szczegółowy zakres zadań pracowników, o których mowa w ust. 1. określają zapisy obowiązków.

 

3.     Warunki płacy pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.

 

Rozdział V

 

Uczniowie

 

§ 30.  Prawa i obowiązki ucznia

 

1.     Uczeń w szkole ma prawo do:

 

a.      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

 

b.     znajomości programów nauczania, zasad oceniania z poszczególnych przedmiotów, zasad klasyfikowania i promowania;

 

c.      sprawiedliwej i jawnej oceny;

 

d.     opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności własnej;

 

e.      życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

 

f.       swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

 

g.     rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

 

h.     pomocy w przypadku trudności w nauce;

 

i.       pomocy ze strony specjalistów w szkole;

 

j.       korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych;

 

k.      wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole; 

 

l.       odpoczynku w czasie przerw między lekcjami.

 

2.       Podstawowym obowiązkiem ucznia jest obowiązek nauki. W tym zakresie uczeń: 

 

a.       starannie prowadzi zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń; 

 

b.     uzupełnia braki wynikające z absencji; 

 

c.      przygotowuje się do sprawdzianów. 

 

3.       Ucznia obowiązuje zachowanie właściwej dyscypliny i kultury zachowania. Obowiązkiem ucznia jest:

 

a.      przestrzeganie zapisów niniejszego statutu i regulaminów szkolnych;

 

b.     stosowanie się do zarządzeń dyrektora, ustaleń rady pedagogicznej czy samorządu uczniowskiego; 

 

c.      wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły w sprawach dotyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego; 

 

d.     dostosowanie się do organizacji nauki w szkole; 

 

e.      przebywanie w trakcie zajęć szkolnych na terenie szkoły;

 

f.       postępowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa, respektowanie ustalonych zasad porządku w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

 

g.     bezzwłoczne zgłoszenie pracownikom szkoły informacji o dostrzeżonych zagrożeniach; 

 

h.     dbałość o mienie publiczne i prywatne – w przypadku udowodnienia uczniowi czynu zniszczenia, dewastacji mienia, rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną; 

 

i.       troska o czystość w pomieszczeniach szkoły (m.in. poprzez zmianę obuwia); 

 

j.       terminowe i solidne wywiązywanie się z powierzonych i samodzielnie podjętych obowiązków; 

 

k.     zwalnianie się z lekcji wyłącznie na pisemną lub ustną  prośbę rodziców. 

 

4.     W szkole obowiązuje zakaz: 

 

a.      opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych; 

 

b.     wprowadzania na teren szkoły osób trzecich; 

 

c.      palenia papierosów i ich zamienników, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających zarówno w budynku szkoły, jak i na terenie wokół niego; 

 

d.     przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, niezwiązanych z procesem nauczania (szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich zgubienia, zniszczenia); 

 

e.      przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu; 

 

f.       noszenia biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu; 

 

g.     przynoszenia oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (np. smartwatch), w tym urządzeń do nagrywania oraz odtwarzania dźwięku i obrazu na terenie szkoły. W sytuacjach szczególnych uczeń może skorzystać za zgodą nauczyciela z telefonu stacjonarnego szkoły.

 

h.     w wyjątkowych okolicznościach uczeń dojeżdżający do szkoły  może przynosić do szkoły telefon komórkowy za zgodą dyrektora szkoły na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna). O zgodę na telefon należy występować co roku.  Telefon podczas zajęć edukacyjnych musi być wyłączony i schowany na dnie plecaka. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefon.

 

i.       w przypadku naruszenia powyższych zasad uczeń otrzymuje punkty ujemne, zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym.

 

5.  Ucznia obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Uczeń powinien: 

 

a.      szanować godność osobistą własną i innych; 

 

b.      prezentować wysoką kulturę słowa; 

 

c.      postępować uczciwie i taktownie; 

 

d.     odnosić się życzliwie do innych, służyć pomocą młodszym i słabszym; 

 

e.      przestrzegać podstawowych zasad kultury, reguł grzecznościowych; 

 

6.  W szkole obowiązuje dbałość o odpowiedni wygląd zewnętrzny. Uczeń powinien:

 

a.      dbać o estetyczny wygląd, higienę osobistą; 

 

b.     zadbać o stosowny strój szkolny: 

 

·  czyste, skromne ubranie podczas codziennych zajęć, 

 

·  strój galowy: biała bluzka/koszula, granatowe/czarne spodnie lub spódnica podczas uroczystości szkolnych,

 

·  strój sportowy obowiązujący na zajęciach sportowych;

 

7.       W szkole zabrania się:

 

a.      noszenia ubrań prześwitujących, z dużym dekoltem, odsłaniających brzuch, plecy i ramiona,

 

b.     noszenia bardzo krótkich spódnic, sukienek lub bardzo krótkich szortów.

 

c.      noszenia ubrań, toreb i plecaków zawierających nadruki lub emblematy o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję, a elementy dekoracyjne nie mogą mieć akcentów agresywnych czy promujących substancje psychoaktywne.

 

8.       Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, szkoły i społeczności lokalnej:

 

a.      szanować symbole narodowe, podtrzymywać i pielęgnować tradycje ojczyste i szkolne; 

 

b.     dbać o dobre imię szkoły, godnie reprezentować ją w swojej miejscowości, gminie, kraju; 

 

c.      włączać się w przygotowanie szkolnych uroczystości, apeli, konkursów oraz organizowanych imprez czy prowadzonych akcji;

 

d.     aktywnie uczestniczyć w uroczystościach, imprezach i akcjach w szkole.  

 

 

 

§ 31.  Tryb składania skarg

 

 w przypadku naruszenia praw ucznia

 

1.     W przypadku naruszenia praw ucznia, zainteresowany uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę w formie ustnej lub pisemnej w terminie nie później niż 7 dni od zaistniałej sytuacji odpowiednio do:

 

a.      wychowawcy klasy, 

 

b.     pedagoga szkolnego.

 

2.     Wychowawca/pedagog szkolny rozpatruje skargę w ciągu 7 dni, o czym zobowiązany jest powiadomić ucznia i jego rodziców w takiej formie, w jakiej została wniesiona skarga.

 

3.     Od decyzji wychowawcy/pedagoga szkolnego może być wniesione pisemne odwołanie do dyrektora w terminie 14 dni roboczych.

 

4.     Dyrektor w terminie 14 dni roboczych rozpatruje odwołanie, o czym zobowiązany jest powiadomić ucznia i jego rodziców na piśmie.

 

 

 

§ 32.  Nagrody dla uczniów, warunki ich przyznawania

 

 oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

 

 

 

1.     Uczniowie za swoje osiągnięcia i zachowanie mogą być nagradzani lub karani.

 

2.     Nagradza się uczniów za:

 

a.      rzetelną naukę 

 

b.     wzorowe zachowanie; 

 

c.      wybitne osiągnięcia z zakresu danego przedmiotu;

 

d.     inne szczególne działania.

 

3.     Wyróżnienia i nagrody:

 

a.      pochwała ustna udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę;

 

b.     pochwała udzielona podczas apelu lub uroczystości szkolnej;

 

c.      dyplom przyznany przez dyrektora szkoły lub działające na jej terenie organizacje;

 

d.     list pochwalny do rodziców ucznia;

 

e.      nagroda książkowa lub rzeczowa przyznana przez radę pedagogiczną;

 

f.       indywidualna nagroda Fundacji Prymus – II etap edukacyjny

 

4.     Od przyznanej przez wychowawcę nagrody lub wyróżnienia uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora w terminie 7 dni od daty przyznania nagrody. 

 

5.     Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przedstawicielem samorządu uczniowskiego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia: 

 

a.      oddalić odwołanie; 

 

b.     odwołać nagrodę/wyróżnienie; 

 

c.      zawiesić warunkowo przyznanie nagrody/wyróżnienia. 

 

6.     Dyrektor o swoim rozstrzygnięciu informuje składającego odwołanie na piśmie. Od rozstrzygnięcia podjętego przez dyrektora odwołanie nie przysługuje. 

 

7.     Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej uczniowi nagrodzie lub wyróżnieniu.

 

 

 

§ 33.  Kary stosowane wobec uczniów

 

oraz tryb odwołania się od kary

 

1.     Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły lub inne wykroczenia.

 

2.     Ustala się następujące rodzaje kar: 

 

a.      ustne upomnienie przez nauczyciela i wychowawcę;

 

b.     pisemne upomnienie w dzienniku elektronicznym lub w zeszycie kontaktu udzielone przez nauczyciela lub wychowawcę;

 

c.      ustne upomnienie dyrektora szkoły;

 

d.     zlecenie przez dyrektora wykonania prac na rzecz szkoły

 

e.      zawieszenie w prawach ucznia takich jak np. udział w organizowanych przez szkołę  zabawach, wycieczkach o charakterze relaksacyjnym;

 

f.       nagana pisemna dyrektora szkoły do rodziców (opiekunów) ucznia;

 

3.     Kara jest uzależniona od wagi przewinienia oraz częstotliwości łamania postanowień statutu przez ucznia. 

 

4.     Kara znajduje odzwierciedlenie w punktach ujemnych z zachowania, zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym.

 

5.     Kary nie muszą być stosowane według wyżej wymienionego porządku. 

 

6.     Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora w terminie 7 dni od daty nałożenia kary. 

 

7.     Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przedstawicielem samorządu uczniowskiego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:

 

a.      oddalić odwołanie; 

 

b.     odwołać karę; 

 

c.      zawiesić warunkowo wykonanie kary.

 

8.     Dyrektor o swoim rozstrzygnięciu informuje osobę składającą odwołanie w formie pisemnej. Od rozstrzygnięcia dyrektora odwołanie nie przysługuje.

 

9.     Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej uczniowi karze. 

 

 

 

§ 34.  Przeniesienie ucznia do innej szkoły

 

1.     Dyrektor może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.

 

2.     O przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor wnioskuje, gdy opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej zaleca zmianę środowiska rówieśniczego ucznia. 

 

3.     Wniosek dyrektora wymaga pozytywnego zaopiniowania przez radę pedagogiczną. 

 

 

 

§ 35.  Skreślenie ucznia z listy uczniów

 

 

 

1.     Ucznia skreśla się z listy uczniów z końcem roku szkolnego, w którym kończy on 18 lat. Przed skreśleniem z listy uczniów dyrektor informuje o tym zamiarze rodziców ucznia.

 

2.     Dyrektor szkoły może w drodze decyzji  na podstawie uchwały rady pedagogicznej  i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego skreślić ucznia z listy uczniów  w następujących przypadkach:

 

a.      stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły,

 

b.     zatajenia przez rodziców ważnych informacji dotyczących zdrowia ucznia skutkujących niemożnością zapewnienia mu bezpieczeństwa.

 

c.      dystrybucji  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania,

 

d.     używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie szkoły i w jej obrębie,

 

e.      naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników szkoły,

 

f.       notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym,

 

g.     notorycznego dopuszczania się kradzieży,

 

h.     fałszowania dokumentów państwowych,

 

i.       porzucenia szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy,

 

j.       uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności  bez stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego.

 

3.     Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 

4.     Na decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów rodzicom ucznia przysługuje odwołanie do Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie w  terminie  14  dni  od  dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Dyrektora

 

 

 

Rozdział VI

 

Wewnątrzszkolny system oceniania

 

§ 36. Ogólne zasady oceniania

 

1.     Zasady oceniania określone w niniejszym statucie dotyczą klas I-III i IV-VIII szkoły. Regulują one zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

2.     Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy.

 

3.     Ocenianiu podlegają:

 

a.      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

 

b.     zachowanie ucznia

 

4.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu wiedzy i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

 

5.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

6.     Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

 

7.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 

 

8.     Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak uczeń powinien dalej się uczyć.

 

9.     Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

 

a.      zakres wiadomości i umiejętności;

 

b.     rozumienie materiału naukowego;

 

c.      umiejętność stosowania wiedzy w praktyce;

 

d.     kultura przekazywania wiadomości.     

 

10.                       Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

a.      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców;

 

b.     bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole;

 

c.      ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego oraz tryb i warunki uzyskania wyższej oceny niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna;

 

d.     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

 

e.      ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania według skali, o której mowa w §43 zgodnie z określonymi kryteriami;

 

f.       przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 

g.     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ucznia informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

11.                       Formułowanie wymagań edukacyjnych:

 

a.      Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele klas I-III informują uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

b.     Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII zapoznają uczniów i ich rodziców z warunkami oceniania przedmiotowego;

 

c.      Uczeń i jego rodzice potwierdzają fakt otrzymania informacji dotyczących wymagań edukacyjnych własnoręcznym podpisem w dokumentacji nauczycieli wychowawców.

 

d.     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas godzin wychowawczych, a rodziców podczas zebrań o:

 

·  kryteriach oceniania zachowania;

 

·  trybie ustalania ocen zachowania;

 

·  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

 

 

 

e.      Rodzice i uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem w dokumentacji wychowawcy fakt zapoznania się z informacjami

 

f.       Wymagania edukacyjne i przedmiotowe systemy oceniania stanowią dokumentację szkoły.

 

12.                       Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia:

 

a.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (w tym niepublicznej) wskazującej na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w pkt 1,2 i 4 do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

b.     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,2 i 4, do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

c.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

d.     Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, o którym mowa w pkt 3, stosuje się zapisy zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno- Terapeutycznym.

 

e.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej;

 

f.       W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

 

g.     Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w podpunkcie f, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 37. Ocenianie bieżące– zajęcia edukacyjne

 

1.     Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

 

2.     Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

 

3.     Bieżąca ocena z zajęć edukacyjnych w klasach I-III jest oceną opisową.

 

4.     Nauczyciel  może  stosować równocześnie  cząstkowe  oceny  wyrażone stopniami w następującej skali:

 

6 – Wspaniale, znakomicie!,

 

5 – Bardzo dobrze!,

 

4– Dobrze!,

 

3– Zadowalająco!

 

2 – Słabo!

 

1– Musisz popracować, bardzo słabo

 

5.     Oceny śródroczna i roczna w klasach I – III z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.

 

6.     Różnorodne formy informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach dziecka mogą być modyfikowane i udoskonalane w celu wypracowania przez nauczyciela najbardziej efektywnej formy wspierania rozwoju ucznia.

 

7.     Ocenianie uczniów w klasach IV-VIII powinno odbywać się systematycznie w ciągu półrocza, uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne (oceny za prace klasowe wpisuje się do dziennika lekcyjnego czerwonym kolorem).

 

8.     Ocenianie bieżące oraz ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się zgodnie z kryteriami ogólnymi określonymi w poniższej tabeli:

 

 

Stopień

Zakres i jakość wiadomości opanowanych przez ucznia

Umiejętność stosowania wiedzy przez ucznia

 

6

celujący

 

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego, wiadomości połączone ze sobą w logiczny układ

Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych oraz praktycznych. Samodzielne rozwiązywanie problemów.

 

5

bardzo dobry

 

Opanowanie znacznej większości materiału programowego, wiadomości połączone ze sobą  w logiczny układ.

 

Umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

 

4

dobry

 

Zadowalające opanowanie materiału programowego, wiadomości połączone ze sobą  w logiczny układ.

 

Stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych i teoretycznych inspirowane przez nauczyciela

3

dostateczny

 

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.

 

Stosowanie wiedzy do celów praktycznych i teoretycznych przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

 

2

dopuszczający

Nieznajomość części podstawowego materiału programowego, wiadomości luźno zestawione.

 

Bardzo duże trudności             stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, ale umożliwiające kontynuację nauki.

 

1

niedostateczny

Rażący brak wiadomości programowych i spójności logicznej między wiadomościami.

 

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy uniemożliwiający kontynuację nauki.

 

 

 

 

9.     Nauczyciel jest zobowiązany gromadzić informacje o uczniu z następujących źródeł:

 

a.      obserwacja;

 

b.     wypowiedzi ustne;

 

c.      prace pisemne.

 

10.                    Uczeń powinien otrzymać w półroczu: 

 

Ilość godzin tygodniowo

Ilość ocen w ciągu półroczu

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

minimum 3

 

minimum 5

 

minimum 7

 

minimum 9

 

minimum 11

 

minimum 13

 

 

 

 

 

 

11.                    Nauczyciel ocenia prace pisemne (sprawdziany, kartkówki) według poniższych kryteriów procentowych:

 

                 

 

96% - 100%        

6

    85 – 95%

5

70 – 84%

4

51- 69%    

3

31% - 50%

2

0% - 30%

1

 

12.                    Oceny cząstkowe mogą być rozszerzone o znaki „+” i „-„ (z wyłączeniem stopni  6+, 1-).

 

13.                    Brak zadania domowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

 

14.                    1 – 3 razy w półroczu  (w zależności od liczby zajęć w tygodniu) uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć (tzn. brak pracy domowej, nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej), bez ponoszenia konsekwencji. Fakt nieprzygotowania uczeń musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji (klasy 4-8).

 

15.                    Szczegółowe warunki podaje nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania.

 

16.                    Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę pozytywną. Brak pracy nadobowiązkowej lub jej niepoprawne wykonanie nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej lub wyższej niesatysfakcjonującej go.


 

 

17.                    Ogólnoszkolne zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w klasach  IV-VIII:

 

a.      sprawdzian pisemny (praca klasowa):

 

·                   za sprawdzian pisemny (pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą w ustalonym wcześniej terminie,

 

·                   prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów,

 

·                   jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, powinien to uczynić w najbliższym możliwym terminie, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od powrotu ucznia do szkoły.

 

·                   nauczyciel, na wniosek ucznia, ustala termin i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać ucznia z wiadomości i umiejętności przewidzianych sprawdzianem, którego uczeń nie napisał w terminie, a pojawił się w szkole następnego dnia lub dwa dni później;

 

·                   uczeń ma prawo przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej otrzymanej ze sprawdzianu w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania (w uzasadnionych przypadkach w terminie ustalonym z nauczycielem),

 

·                   poprawa pozytywnie napisanych prac klasowych jest dobrowolna, uczeń taką pracę poprawia tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia,

 

·                   jeżeli uczeń z poprawy nie otrzyma wyższej oceny niż ze sprawdzianu, o możliwości przystąpienia do poprawy kolejnego sprawdzianu decyduje nauczyciel, 

 

·                   sprawdziany pisemne są zapowiadane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

·                   w ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu wpisuje w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu trzech sprawdzianów,

 

·                   jeżeli termin pracy klasowej, w szczególnej sytuacji został przesunięty na prośbę uczniów i w wyniku tego nastąpiło spiętrzenie prac, to zasady ograniczenia ilości sprawdzianów w tygodniu i danym dniu nie stosuje się,

 

·                   nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny,

 

·                   nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi, jeśli stwierdzi, że jego zachowanie nie gwarantuje samodzielności pracy. W takim przypadku uczeń otrzymuje stopień niedostateczny za sprawdzian,

 

·                   nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia pisemnych prac kontrolnych w terminie 7 dni roboczych. Do czasu oddania sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego,

 

·                   nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac pisemnych do końca danego roku szkolnego.

 

b.     Kartkówka:

 

·        jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidywanej na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich trzech tematów, stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki – zakończoną wystawieniem oceny,

 

·        ewentualną możliwość poprawiania ocen z kartkówek regulują przedmiotowe systemy oceniania,

 

·        nauczyciel nie może zrobić następnej kartkówki, jeśli poprzednia nie została sprawdzona i oddana.

 

c.      Ogólnoszkolne zasady udostępniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych:

 

·        prace kontrolne/pisemne po ocenieniu pokazywane są uczniom na zajęciach oraz zostają omówione przez nauczyciela;

 

·        Prace są do wglądu u nauczyciela prowadzącego zajęcia do końca danego roku szkolnego;

 

18.                    Informowanie o postępach i trudnościach w nauce.

 

·              informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce rodzice ucznia uzyskują podczas zebrań z rodzicami i indywidualnych konsultacji od wychowawcy klasy, nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagoga, nauczyciela terapii pedagogicznej, logopedy;

 

·              informacje, o których mowa powyżej, przekazywane są w formie: pisemnej - na przygotowanych w tym celu drukach, ustnej - podczas rozmowy czy konsultacji z wychowawcą klasy oraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne i specjalistami szkolnymi.

 

 

 

§ 38. Klasyfikowanie śródroczne i roczne

 

 

 

1.     Terminarz klasyfikowania:                                                                                  

 

a.      za I półrocze (śródroczne) – styczeń

 

b.     za II półrocze (roczne) – czerwiec

 

2.      Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych (przedmiotów) i zachowania, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych

 

3.     Ustala się procentową skalę osiągnięć ucznia w klasach  IV - VIII:

 

·                             96% - 100%                   - celujący

 

·                                 85 – 95%                    - bardzo dobry

 

·                                 70 – 84%           - dobry

 

·                                51- 69%             - dostateczny

 

·                                31% - 50%                 - dopuszczający

 

·                                0% - 30%           - niedostateczny.

 

 

 

4.     Kryteria wystawienia oceny śródrocznej i rocznej w klasach IV – VIII

 

a.      ocena śródroczna i roczna opiera się na skali ocen 1-6. Jej częścią składową są oceny otrzymane przez ucznia. Ze względu na różnorodność zakresu ocenianego materiału oraz samodzielność pracy ucznia wartość tych ocen nie jest równa i w związku z czym ocena półroczna i roczna nie mogą być średnią arytmetyczną.

 

b.     skala ważności oceny śródrocznej i rocznej:

 

·                             prace klasowe.

 

·                             kartkówki.

 

·                             odpowiedzi ustne.

 

·                             prace domowe.

 

·                             inne obszary działalności ucznia (zaangażowanie, systematyczność, współpraca,  podejmowanie zadań dodatkowych).

 

 

 

c.      przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej posługujemy się następującym schematem:

 

X=0,5 średniej arytmetycznej (prace klasowe)

 

Y=0,3 średniej arytmetycznej (kartkówki + odpowiedź ustna)

 

Z=0,2 średniej arytmetycznej (prace domowe + inne obszary aktywności ucznia).

 

Ocena = X + Y + Z

 

d.     stopnie wystawiamy zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania ułamków dziesiętnych do całości:

 

Powyżej 5,49      -  celujący

 

Od 4,5 do 5,49    -   bardzo dobry

 

Od 3,5 do 4,49    -  dobry

 

Od 2,5 do 3,49    - dostateczny

 

Od 1,5 do 2,49    - dopuszczający

 

Poniżej 1,5         -  niedostateczny

 

e.      przy wystawianiu oceny rocznej stosujemy ten sam sposób i wskaźniki, biorąc średnie arytmetyczne ocen z całego roku szkolnego.

 

f.       szczegółowe zasady oceniania znajdują się w Ocenianiu Przedmiotowym.

 

g.     oceny według powyższej skali obowiązują począwszy od klasy czwartej.

 

h.     jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (półroczu programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. O sposobach nadrobienia braków nauczyciel winien poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

i.       ustalona przez nauczyciela albo  uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna lub śródroczna ocena klasyfikacyjna  może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

 

j.       ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, chyba, że uczeń lub rodzic wystąpi o sprawdzian wiadomości i umiejętności jeżeli ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu  ustalania tej oceny

 

k.     w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”

 

l.       do średniej ocen ucznia wlicza się oceny z zajęć religii/etyki

 

m.  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

 


 

 

Ocenianie zachowania

 

1.     W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi;

 

2.     Ocena bieżąca z zachowania jest oceną opisową (wspierającą ucznia).

 

3.     Nauczyciel systematycznie dokonuje oceny zachowania uczniów, sporządzając notatki w Librusie (pochwały lub uwagi, spostrzeżenia z obserwacji)

 

4.     Uczeń uczy się brać odpowiedzialność za swoje zachowanie. Dokonuje samooceny swojego zachowania  podczas zajęć z wychowawcą. Nauczyciel może umożliwić uczniowi skorzystanie z  karty lub dokonanie oceny w inny, np. ustny, zrozumiały dla ucznia sposób.

 

Przykładowa karta:

 

Oceniana postawa - kryteria

Stosuje się do  podanych kryteriów*

kryteria do utrwalenia - wymagają treningu

nie stosuje w/w kryteriów;

Okazuje szacunek innym,

 

 

 

Wykonuje polecenia nauczyciela bez potrzeby powtarzania,

 

 

 

Zgodnie współpracuje,

 

 

 

Dba o porządek w swoim otoczeniu,

kulturalnie spożywa posiłki,

 

 

 

Dba o bezpieczeństwo swoje i innych, przed lekcją spokojnie ustawia się przed klasą,

 

 

 

Zna swoje słabe i mocne strony

 

 

 

Dodatkowe zaangażowanie ucznia w życie klasy, szkoły i środowiska:

przyniesienie rzeczy do wystroju klasy

dbanie o porządek w klasie,

opieka nad roślinami w klasie

wystrój klasy (np. wykonanie gazetki)

pomoc przy organizacji  uroczystości i  innych imprez

Reprezentowanie szkoły w (akademie, imprezy kulturalno – oświatowe, imprezy sportowe, występy poza szkołą np. w GOK, imprezy muzyczne, wokalne, konkursy poza szkołą

szkolne koła zainteresowań (50% obecności)

Udział w akcjach organizowanych w szkole

inne

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

 

 

*Uczeń wstawia znak plus lub minus w poszczególnych rubrykach

 

5.     Ocena zachowania uczniów w klasach IV-VIII powinna uwzględniać w szczególności:

 

a.      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 

b.     postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

 

c.      dbałość o honor i tradycje szkoły,

 

d.     dbałość o piękno mowy ojczystej,

 

e.      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 

f.       godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

 

g.     okazywanie szacunku innym osobom;

 

6.     Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala się według następującej skali:

 

a.      wzorowe,

 

b.     bardzo dobre,

 

c.      dobre,

 

d.     poprawne, 

 

e.      nieodpowiednie, 

 

f.       naganne;

 

7.     Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;

 

8.     Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły

 

9.     Ocenę zachowania ustala się według kryteriów opracowanych i  zatwierdzonych przez radę pedagogiczną szkoły

 

10.  Ustalona przez wychowawcę śródroczna i roczna ocena zachowania jest ostateczna, chyba, że ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu  ustalania tej oceny

 

11.  Ustala się następujące warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do ustalonej oceny zachowania:

 

a.      po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie zachowania uczeń może uzyskać ocenę wyższą, jeśli w porozumieniu z wychowawcą klasy ustali warunki oraz podejmie działania umożliwiające mu spełnienie kryteriów potrzebnych do uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena zachowania

 

12.  W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania

 

13.  W szkole  w klasach IV – VIII obowiązuje punktowy system oceniania zachowania:

 

a.      w celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono w naszej szkole punktowy system oceniania zachowania uczniów

 

b.     ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne (tab. 1, 2) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tab. 3)

 

c.      na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 120 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej

 

d.     liczbę punktów może powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania

 

e.      punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w dzienniku elektronicznym

 

f.       punkty przydzielane są i zabierane według następujących kryteriów.


 

 

Tabela nr 1                                     Punkty dodatnie

 

 

 

 

 

Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia

1.

100% frekwencja

10 pkt za miesiąc

2.

Wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione

5 pkt za miesiąc

 

3.

Wywiązywanie się z pełnienia funkcji dyżurnego w klasie

1 - 5 punktów / miesiąc

 

4.

Realizacja podjętych przez ucznia zadań (opieka nad gazetką

klasową itp.)

1 - 5 punktów / miesiąc

 

5.

Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca

5 punktów za każdy miesiąc 

6.

Terminowo oddaje (odsyła) prace zadane przez nauczyciela

5 punktów za każdy miesiąc

7.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych

5 punktów na miesiąc

8.

Na prośbę nauczycieli prowadzących zajęcia zdalne włącza kamerę podczas lekcji

2  punkty  za każdy miesiąc

Udział ucznia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej

6.

Praca na rzecz klasy - przyniesienie rzeczy do wystroju klasy, dbanie o porządek w klasie, opieka nad roślinami w klasie, wystrój klasy, pomoc przy organizacji  wigilii i innych imprez klasowych itp.

1-5 punktów za każdą aktywność

7.

Praca na rzecz szkoły:

a) udział w akademiach organizowanych w szkole

b)samorząd uczniowski – uczestnictwo w akcjach

c)szkolne koła zainteresowań (50% obecności)

d)rozgrywki sportowe

e)pomoc w szkole poza godzinami lekcyjnymi

f) prezentowanie wytworów własnych prac, nagrań, prezentacji na stronie szkoły i  fb 

W zależności od wkładu pracy :

1 - 5 punktów za każdy rodzaj działalności

 

 

punkt c) rozliczany półrocznie

 

8.

Pełnienie funkcji w klasie

 

 

W zależności od wkładu pracy :

1  - 5 punktów za półrocze

9.

Udział w akcjach organizowanych w szkole

 

 

W zależności od wkładu pracy :

1 -10 punktów za aktywność

10.

Reprezentowanie szkoły poza nią

1)    akademie

2)    imprezy kulturalno - oświatowe

3)    imprezy sportowe

4)    występy poza szkołą np. w GOK

5)    imprezy muzyczne, wokalne

6)    konkursy

1 -10 punktów za każdy rodzaj

 

11.

Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

W zależności od obecności:

1-5 punktów za półrocze

12.

Praca na rzecz innych, działalność charytatywna

15 punktów za każdą aktywność

13.

Przestrzega zasad kultury osobistej podczas zajęć i pobytu w szkole w stosunku do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów

10 punktów na półrocze (wystawia wychowawca)

Rozwijanie przez ucznia swoich zainteresowań, uzdolnień

11.

Udział w konkursach przedmiotowych

5 punktów

12.

Laureat – zasięg wojewódzki  – konkurs wiedzy

100 punktów

13.

Finalista –zasięg wojewódzki –konkurs wiedzy

50 punktów

 

14.

Udział w etapie rejonowym

– konkurs wiedzy

10 punktów

15.

Udział w etapie szkolnym konkursu wojewódzkiego

10 punktów

16.

Zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursie organizowanym poza szkołą – konkurs wiedzy

10 - 30 punktów

 

17.

Zdobycie wyróżnienia w konkursie poza szkołą  – konkurs wiedzy

10 punktów

18.

Zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursie szkolnym

5 punków

19.

Zajęcie 1,2,3 miejsca w zawodach sportowych

10 - 30 punktów

 

 

 

 

Tabela nr 2 – punkty ujemne

 

 

 

Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia – punkty ujemne

1.

Każda nieusprawiedliwiona godzina (usprawiedliwiamy do najbliższej godziny  wychowawczej)

1 punkt za każdą godzinę rozliczane miesięcznie – kompetencja wychowawcy

2.

Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje

1 punkt za każde spóźnienie – kompetencja wychowawcy

3.

Opuszczanie samowolne szkoły

20 punktów za każde

4.

Przeszkadzanie na lekcjach – uwagi

1 -5 punktów / za każdą lekcję

5.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

1 -5 punktów / za każdą lekcję

6.

Niekulturalne zachowanie podczas apelu, wyjazdu, wyjścia lub  uroczystości szkolnej

2 -10 punktów / za każde

 

7.

Nieterminowe oddanie książek do biblioteki szkolnej lub brak zwrotu  – koniec roku szkolnego

2 - 15 punktów / za każde

8.

Niszczenie mienia szkolnego

20 -50 punktów

9.

Umyślne zniszczenie rzeczy innej osoby

5 -50 punktów

10.

Lekceważenie obowiązków szkolnych:

·         nieodrabianie prac domowych,

·         nieprzygotowywanie się do zajęć,

·         nieprzynoszenie potrzebnych przyborów,

·         przyborów artystycznych,

·         instrumentów muzycznych,

·         podręczników,

·         ćwiczeń,

·         zeszytów,

·         stroju na w-f,

·         obuwia sportowego

3 punkty każdorazowo

11.

Brak zmiany obuwia na zajęciach  w szkole

1 punkt każdorazowo

12.

Ściąganie, odpisywanie cudzych prac w czasie przerw i lekcji od kolegi (oszustwo)

5 punktów każdorazowo

13.

kradzież cudzej własności intelektualnej  – kopiowanie cudzych prac, podpisywanie się pod czyimiś pracami - plagiat

25 punktów każdorazowo

14.

Rejestruje wizerunek i głos bez zgody osoby zainteresowanej, bez zgody nauczyciela nagrywa prowadzone przez niego lekcje

20 punktów każdorazowo

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania

15.

Zachowanie aroganckie wobec nauczycieli oraz pracowników szkoły, obrażanie słowne, niewłaściwe gesty,

5 - 30 punktów za każdy przypadek

 

16.

Przemoc fizyczna, agresywne zachowanie skierowanie na innych

50 punktów

17.

Używanie wulgaryzmów

1-5 punktów za każdy incydent

18.

Okłamywanie

5 punktów za każdy incydent

19.

Używanie telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela w trakcie zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw między zajęciami, niewyłączenie telefonu (telefon dzwoni lub wibruje podczas lekcji)

5 -20 punktów za każdy incydent

 

20.

Rozpowszechnianie materiałów dotyczących nauczycieli i uczniów (mających na celu naruszenie dóbr osobistych), słowne, lub przy użyciu nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych (hejtowanie)

 100 za każdy udowodniony incydent

 

21.

Niewłaściwe zachowanie na przerwach (np. bieganie, popychanie, krzyk, podstawianie nogi, rzucanie przedmiotami,  wyjście na przerwie z budynku bez opieki i zgody nauczyciela itp.)

1- 5 punktów za każdy incydent

22.

Niestosowny wygląd w szkole

5 punktów za każdy incydent

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa panujących w szkole

23.

Udział w bójce

10 -50 za każdy incydent

24.

Kradzież

10-100 punktów

25.

Spożywanie alkoholu

100 punktów

26.

Palenie papierosów

100 punktów

27.

Wyłudzanie pieniędzy

20-100 punktów

28.

Wyłudzanie innych rzeczy

20-100 punktów

29.

Znęcanie się nad kolegami

100 punktów

30.

Zachowanie na wycieczce lub wyjściu w teren zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników

10 - 100 punktów

 

31.

Zachowanie w szkole i poza szkołą zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych osób

10 - 100 punktów

 

32.

Przebywanie w trakcie przerwy w miejscach

niedozwolonych

5 punktów za każde

33

Rozpowszechnianie treści demoralizujących

20-50 punktów

 

  

 

 

 

 

 

14.  Regulamin punktowej oceny zachowania

 

a.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania.

 

b.     Ocena z zachowania wyraża opinię na temat funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

 

c.      Wychowawca klasy udziela informacji uczniom (w wyznaczonych terminach) oraz rodzicom (na wywiadówkach) o ilości uzyskanych punktów i ocenach z zachowania.

 

d.     Wychowawca ustala ocenę z zachowania śródroczną i roczną ucznia uwzględniając liczbę punktów zdobytych przez ucznia w czasie półrocza / roku szkolnego.

 

e.      W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć ocenę z zachowania w trybie nadzwyczajnym niezależnie od ilości uzyskanych punktów, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela.

 

f.       Gdy uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną, wychowawca podaje ocenę do wiadomości uczniów i rodziców na miesiąc przed zakończeniem półrocza / roku szkolnego.

 

15.  W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń:

 

·        wyłudzanie pieniędzy,

 

·        picie alkoholu terenie szkoły,

 

·        używanie lub handel, rozpowszechnianie środków odurzających,

 

·        wybryki chuligańskie,

 

·        udział w zorganizowanej przemocy, działalności przestępczej,

 

·        znieważenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły słownie, lub   używając nowoczesnych  środków gromadzenia i przekazu danych,

 

·        kradzież,

 

·        sprawy karne.

 

uczeń otrzymuje ocenę z zachowania nie wyższą niż nieodpowiednia (niezależnie od ilości uzyskanych punktów dodatnich), bez możliwości odwołania się od ustalonej oceny z zachowania

 

16.  W przypadku, gdy uczniowi nie udowodniono żadnego z wykroczeń z punktu 15, jednak jego ocena półroczna z zachowania po przeliczeniu punktów jest poprawna, nieodpowiednia lub naganna, wychowawca klasy może raz w całym okresie kształcenia (drugi etap edukacyjny), podwyższyć ilość  punktów do 100 (co nie jest wyznacznikiem oceny z zachowania w drugim półroczu), w celu mobilizacji ucznia do poprawy swojego zachowania. Podwyższenie ilości punktów możliwe jest tylko po pierwszym półroczu danego roku szkolnego.

 

17.  Każdy uczeń na początku pierwszego i drugiego  półrocza otrzymuje limit 120 punktów dodatnich, co jest wyznacznikiem oceny dobrej.

 

18.  W trakcie półrocza uczeń może uzyskać punkty dodatnie i ujemne, które dodaje się lub odejmuje od otrzymanego limitu.

 

19.  Jeżeli uczeń nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów do otrzymania wyższej    oceny z zachowania, ale posiada udokumentowane osiągnięcia, o których nie wspomniano w zasadach oceniania (np. uczęszczanie do szkoły muzycznej, sportowej, językowej itp.,  na zajęcia pozaszkolne  rozwijające zainteresowania ucznia), wychowawca klasy ma prawo zdecydować o ostatecznej ocenie z zachowania.

 

20.  Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian

 

21.  Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli  uznają, że ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu  ustalenia tej oceny. W takim przypadku stosuje się działania określone w trybie odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły.

 

22.  Zasady przeliczania punktów:

 

 Tabela nr 3

 

Zachowanie

I półrocze

II półrocze

Wzorowe

200  i powyżej

200  i powyżej

Bardzo dobre

150 - 199

150 - 199

Dobre

100 - 149

100 - 149

Poprawne

51 - 99

51 - 99

Nieodpowiednie

20 -50

20 -50

Naganne

19 i poniżej

19 i poniżej

 

 

 

 

 

§ 40. Terminy i formy informowania ucznia

 

oraz jego rodziców (prawnych opiekunów)

 

 o zasadach oceniania

 

oraz ocenach bieżących i klasyfikacyjnych.

 

1.                 Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę klasy oraz nauczycieli uczących o osiąganych przez uczniów wynikach dydaktyczno – wychowawczych:

 

a.      w trakcie wywiadówek, których terminy ustala się na II dekadę września, II   dekadę listopada, koniec I półrocza, II  dekadę marca i II dekadę maja , koniec II półrocza,

 

b.     w czasie indywidualnych spotkań,

 

2.                 W przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie przyjdą na zebrania w wyznaczonym terminie, wychowawca klasy zobowiązany jest wysłać pocztą informację w przypadku uczniów mających poważne trudności dydaktyczno-wychowawcze. W pozostałych przypadkach wychowawca klasy przekazuje pisemną informację do podpisu rodzicom (prawnym opiekunom) za pośrednictwem ucznia,

 

3.                 Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów w formie ustnej informują ucznia o przewidywanych ocenach          klasyfikacyjnych,

 

4.                 W przypadku, kiedy nauczyciel ma zamiar wystawić uczniowi półroczną lub  roczną ocenę niedostateczną albo naganną ocenę zachowania, wychowawca klasy pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o takiej sytuacji, wysyłając listem poleconym pismo następującej treści:

 

       


 

 

 Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach w porozumieniu z wychowawcą klasy informuje, że dziecko Państwa ................., uczennica/uczeń klasy ......., jest zagrożona/y otrzymaniem ocen niedostatecznych na I półrocze/koniec roku z następujących zajęć edukacyjnych .......................................................................................................... .................................................................oraz naganną oceną zachowania.

 

 .................................                              .................................

 

(podpis wychowawcy)                                               (data i podpis dyrektora)

 

 

 

5.            Powiadomienie, o którym mowa powyżej  następuje na miesiąc przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną

 

6.            Wystawienie ostatecznej śródrocznej i rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania ustala się na 3 dni przed radą klasyfikacyjną

 

 


§ 41. Egzamin klasyfikacyjny

 

1.     W klasach IV – VIII uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2.     Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3.     Na pisemną prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przedstawia sytuację ucznia na posiedzeniu rady pedagogicznej, która w drodze głosowania może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego przez ucznia.

 

4.     Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 5.

 

5.     Egzaminy klasyfikacyjne z muzyki, plastyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego przeprowadza się w formie zadań praktycznych.

 

6.     Egzamin klasyfikacyjny , zgodnie z art. 37 Ustawy Prawo Oświatowe zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

7.     W wypadku ucznia nieklasyfikowanego w pierwszym półroczu egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w pierwszym miesiącu drugiego półrocza.

 

8.     Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.

 

9.     Egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny powinien odbyć się najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

10.                       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. 

 

11.                        W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.

 

12.                       Dyrektor szkoły  powiadamia pisemnie rodziców/ prawnych opiekunów o terminie egzaminu klasyfikacyjnego i zakresie materiału

 

13.                       Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

a.      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

 

b.     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

 

c.      termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

 

d.     imię i nazwisko ucznia; 

 

e.      zadania egzaminacyjne; 

 

f.       ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 

14.                       Do protokołu, o którym mowa w ust. 9,  dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

15.                       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

16.                       Uczniowi, któremu brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej i nie przystąpi on do egzaminu klasyfikacyjnego wpisujemy do dziennika (arkusza ocen) „nieklasyfikowany”. 

 

17.                       Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora. 

 

18.                       Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

 

19.                       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

20.                       Rodzic ucznia na pisemny wniosek ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego.

 

§ 42. Egzamin poprawkowy

 

 

 

1.     Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku  klasyfikacji rocznej (rocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 

2.     W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych biorąc pod uwagę indywidualne możliwości ucznia, sytuację rodzinną, stan zdrowia.

 

3.     Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę przede wszystkim zadań praktycznych.

 

4.     Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. O terminie egzaminu poprawkowego powiadamia pisemnie rodziców ucznia w miesiącu czerwcu po przeprowadzeniu klasyfikacji.

 

5.     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:

 

a.      dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, jako przewodniczący komisji,

 

b.     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 

c.      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

6.     Nauczyciel, o którym mowa w ust 4 pkt b. może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innym, szczególnie uzasadnionym przypadku. W takim przypadku dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

7.     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

a.       nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

 

b.      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

 

c.      termin egzaminu poprawkowego; 

 

d.     imię i nazwisko ucznia; 

 

e.      zadania egzaminacyjne; 

 

f.       ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

g.     do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora nie później niż do końca września.

 

9.     Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.

 

10.                       Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Wniosek o promowanie ucznia składa wychowawca ucznia w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym dane obowiązkowe zajęcia edukacyjne na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej, a w przypadku ucznia, o którym mowa w ust 7 - nie później, niż do końca września. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 

11.                       Zestaw zadań egzaminacyjnych musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez nauczyciela na początku roku szkolnego.

 

 

 

 

 

§ 43. Tryb postępowania w przypadku zastrzeżeń do ocen klasyfikacyjnych

 

1.     Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sposobu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po skończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w formie pisemnej i powinny zawierać wskazanie przepisu, który został naruszony lub złamany.

 

2.     W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

 

a.      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

b.     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.    

 

3.     Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt a.  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Egzamin przeprowadza się nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

4.     W skład komisji, o której mowa w ust 2, wchodzą:

 

a.      w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

·        dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, jako przewodniczący komisji,

 

·        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 

·        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

b.     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

·        dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, jako przewodniczący komisji,

 

·        wychowawca klasy,

 

·        wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 

·        pedagog,

 

·        przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 

·        przedstawiciel rady rodziców.

 

5.     Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innym, szczególnie uzasadnionym przypadku. W takim przypadku dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6.     Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

7.     Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

a.      w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

·        nazwę zajęć, z których był przeprowadzony sprawdzian,

 

·        skład komisji,

 

·        termin sprawdzianu,

 

·        zadania (pytania) sprawdzające,

 

·        wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę

 

b.     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

·        skład komisji,

 

·        termin posiedzenia komisji,

 

·        imię i nazwisko ucznia

 

·        wynik głosowania,

 

·        ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

8.     Protokół, o którym mowa w ust. 7,  stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

9.     Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt a.  dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

10.                        Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt a. w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

11.                        Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi pięć dni roboczych od dnia przeprowadzonego egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust.2, jest ostateczna.

 

 

 

 

 

§ 44. Ocenianie uczniów

 

realizujących obowiązek szkolny poza szkołą

 

 

 

1.     Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. 2

 

2.     Do egzaminu, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio § 45 niniejszego statutu. (klasyfikowanie uczniów)

 

 

 

§ 45. Promowanie uczniów

 

1.     Uczeń klasy I -III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

 

2.     W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtórzeniu klasy przez ucznia, o którym mowa w ust. 1, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.   

 

3.     Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

4.     Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

5.     Promocja uczniów będących laureatami konkursów przedmiotowych: 

 

a.      laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną;

 

b.     uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

6.     Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem.

 

 

 

§ 46. Ukończenie szkoły

 

1.     Uczeń kończy szkołę, jeżeli w klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem praw laureatów konkursów przedmiotowych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

 

2.     Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty .

 

ROZDZIAŁ VII

 

§ 47. Ceremoniał Szkoły

 

1.     W szkole obowiązuje ceremoniał, który ma na celu poszanowanie symboli narodowych oraz służy właściwemu planowaniu i organizowaniu uroczystości szkolnych.

 

2.     Ceremoniał szkolny stanowią:

 

a.      symbole narodowe:

 

·        hymn narodowy

 

·        flaga

 

·        godło

 

3.     Symbolikę szkolną stanowi poczet flagowy, który tworzą trzy osoby wybrane spośród najlepszych uczniów  najstarszej klasy w szkole, ubrane w stroje galowe, z przewieszonymi przez prawe ramię szarfami biało – czerwonymi.

 

4.     Postępowanie z flagą narodową

 

a.       wprowadzenie flagi:

 

·        poczet flagowy stoi przy wejściu

 

·        na komendę prowadzącego uroczystość: „Baczność – poczet flagowy wprowadzić” (uczeń niosący flagę jest w środku, natomiast asysta z prawej i lewej strony) poczet rusza w stronę wyznaczonego miejsca (flagę przenosi się na prawym ramieniu)

 

·        po zajęciu miejsca w szyku, niosący flagę stawia ją pionowo, opierając drzewcem o podłoże, przy swoim  prawym ramieniu .

 

·        poczet flagowy zajmuje wyznaczone wcześniej miejsce.

 

·        podczas śpiewania hymnu poczet flagowy oddaje honor przez pochylenie jej pod kątem 45 stopni.

 

·        Uczeń pochylający flagę trzyma ją oburącz, podnosząc drzewiec od podłoża, robiąc jednocześnie wykrok lewą nogą. Flaga pochyla się w momencie rozpoczęcia hymnu, a wraca do pozycji pionowej w momencie zakończenia hymnu i komendy wydanej przez prowadzącego „Po hymnie”.

 

Po zakończeniu uroczystości flagę wyprowadza się na komendę prowadzącego „Baczność poczet flagowy wyprowadzić”. Po tej komendzie uczeń trzymający flagę bierze ją na ramię, podaje cicho komendę do asysty „marsz” i równym krokiem opuszczają salę.

 

5.     Ślubowanie

 

·        Prowadzący uroczystość podaje komendę „Baczność – poczet flagowy do ślubowania wystąp”

 

·        Poczet maszeruje przed frontem klas i zajmuje wyznaczone miejsce.

 

·        Prowadzący wydaje komendę „Do ślubowania”

 

·        Na tę komendę uczeń niosący flagę pochyla ją pod kątem 45 stopni, zaś uczniowie klasy pierwszej  wyciągają prawą rękę z wyprostowanymi dwoma palcami w kierunku flagi i powtarzają za dyrektorem tekst:


 

 

Jestem małym Polakiem.
Przyrzekam uczyć się pilnie,
aby swoją nauką i zachowaniem
przynosić zaszczyt rodzicom,
szkole i mojej Ojczyźnie.
Będę się starał być dobrym kolegą,
przyjacielem zwierząt i roślin.
Chcę nauczyć się tego, co dobre i piękne.
szanować pracę swoją i innych.
Obiecuję dbać o dobre imię szkoły.

 

Uczniowie kończący szkołę:

 

         My absolwenci Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach przyrzekamy godnie reprezentować szkołę, pracować nad doskonaleniem swojego charakteru, dążyć do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności,  w swoim postepowaniu mieć na uwadze dobro ogółu.

 

         Przyrzekamy, że nauka, której podstawy zdobyliśmy w naszej szkole, będzie służyła dobru Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

·        Uczniowie w odpowiednich momentach powtarzają tekst ślubowania za prowadzącym.

 

·        Po zakończeniu ślubowania prowadzący podaje komendę „Po ślubowaniu”. Flagowy prostuje flagę do pozycji pionowej, po czym prowadzący podaje komendę „Poczet flagowy wyprowadzić”.

 

6.     Przekazanie flagi:

 

·        Uroczyste przekazanie flagi następuje na  zakończenie roku szkolnego.

 

·        Prowadzący wydaje komendę: „Baczność – poczet flagowy wystąp”

 

·        Poczet flagowy staje przed front zebranych. Kolejna komenda: „Do przekazania flagi wystąp”. Wówczas uczniowie z klasy młodszej stają przed pocztem .

 

·        Pada komenda „Przekazać flagę”, po której uczniowie przekazują flagę i szarfy. Następnie uczniowie klasy ósmej robią zwrot w prawo i wstępują do swojej grupy. Nowy poczet zajmuje właściwe miejsce.

 

·        Prowadzący wydaje komendę „Poczet flagowy wyprowadzić”.

 

7.     Strój galowy obowiązuje wszystkich uczniów

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

§ 48 Budżet szkoły

 

1.     Budżet szkoły pochodzi z dotacji budżetowej określonej przepisami ustalonymi przez organ dotujący oraz  wpłat wniesionych przez rodziców za świetlicę.

 

2.      Organ prowadzący szkołę ponosi pełną odpowiedzialność za sprawy finansowe przed właściwymi jednostkami kontrolnymi

 

3.     Szkoła może otrzymywać darowizny na swoją działalność. Darowizny nie mają wpływu na wysokość dotacji budżetowej.

 

 


 

 

ROZDZIAŁ IX

 

§ 49 Postanowienia końcowe

 

1.     Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkoły:  uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

2.     Dyrektor szkoły zobowiązany jest udostępnić treść  statutu wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

3.     Statut szkoły może być uzupełniony lub zmieniony w treści poszczególnych punktów na wniosek jednego z organów szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez zarząd stowarzyszenia.

 

4.     Proponowane zmiany zgłaszane są w formie pisemnej.

 

5.     Zmiany w statucie wprowadzane są aneksem.

 

6.     Szkoła używa okrągłej pieczęci urzędowej w pełnym brzmieniu: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach

 

7.     Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami prawa.

 

8.     Decyzję o likwidacji szkoły  podejmuje Stowarzyszenie na zgodny wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej