Uchwała  nr 4/2022

Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

z dnia 11.02.2022 roku

 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju  Wsi Słupy i Okolic, dla chętnych kandydatów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 

Zgodnie z  art. 133 ust.2,3 i 6  w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59), Stowarzyszenie Rozwoju  Wsi Słupy i Okolic uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju  Wsi Słupy i Okolic, dla chętnych kandydatów, a także dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania kryteriów oraz  liczbę punktów każdemu kryterium.

 

§ 2

Kandydaci do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach, mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, uwzględniającego następujące kryteria:

 

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

1.

Kolejność wpłynięcia wniosku (data, godzina)

*

2.

Uczęszczanie przez rodzeństwo kandydata do danej szkoły.

3

3.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

3

4.

Wielodzietność rodziny kandydata (minimum troje dzieci w rodzinie).

3

 

*ilość punktów uzależniona jest od liczby miejsc w danym roku, tzn. jeżeli pula miejsc wynosi 12, to pierwszy kandydat na ucznia (dokładny czas i data zgłoszenia) otrzymuje 12 pkt, drugi 11 pkt, itd.

                                                                             § 3

W roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej przyjmuje się maksymalnie 12  uczniów.

Mając  na  uwadze zapewnienie uczniom  optymalnych warunków rozwoju i bezpieczeństwa, o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna.

 

           § 4

 Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów , o których mowa  w                          § 2 będą oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), według wzoru określonego w  załączniku  Nr 1 do uchwały.

                § 5

Wykonanie  uchwały powierza się Prezesowi Zarządu SRWSIO. Uchwała wchodzi w życie z dniem ukazania się na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do uchwały Nr  1/2021/2022

Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

z dnia 11.02.2022  roku

 

Oświadczam, że;

2. W szkole obowiązek szkolny spełnia/ nie spełnia* rodzeństwo kandydata na ucznia.

3. Samotnie wychowuję  kandydata na ucznia................................

         .....................................................................................................

      4. Moja rodzina  liczy ................................................ dzieci.

         

.

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

..........................................................................................................................................

                        miejscowość ,data, podpis rodziców/ prawnych opiekunów