KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 W SŁUPACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

1.    Nazwisko dziecka.................................................klasa...............................

2.    Imiona...........................................................................................................

3.    Data urodzenia..............................................................................................

4.    Miejsce urodzenia i województwo................................................................

5.    Adres dziecka................................................................................................

6.    Nazwisko i imiona rodziców ( prawnych opiekunów).................................

......................................................................................................................

7.    Adres zamieszkania rodziców ( prawnych opiekunów)...............................

......................................................................................................................

8.    Telefon domowy (kontaktowy)....................................................................

9.    PESEL dziecka...............................................

10. Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej?      TAK            NIE

11. Zainteresowania lub szczególne uzdolnienia dziecka

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

12.  Ważne informacje o dziecku

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

13. Oczekiwania Państwa wobec szkoły /klasy

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                           ..........................................................

                                                           podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

 

                              oświadczenie woli

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 97 z 1997r. Art. 24, 32, 35) oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły                                                   

                                                           ..........................................................

                                                           Podpis rodzica (prawnego opiekuna)