Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „LEPSZA SZKOŁA”, prowadzonym przez GWO. Celem projektu jest badanie efektywności nauczania jezyka polskiego,matematyki i historii w klasach IV-VIIII.
W trakcie trwania projektu uczniowie klas starszych rozwiązują testy, sprawdzające wiedzę i kompetencje uczniów.
Nauczyciele systematycznie prowadzą badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, posługując się standaryzowanymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, analizują osiągnięcia uczniów, porównują je z wynikami pozostałych uczestników projektu i wyciągają wnioski do dalszej pracy.
Dzięki udziałowi szkoły w projekcie nauczyciele mogą przeanalizować dotychczasowe metody pracy, zweryfikować wiedzę uczniów oraz poziom przygotowania do egzaminów zewnętrznych 

 Obraz może zawierać: tekst