Załącznik nr 1

Harmonogram przyjmowania uczniów do klasy pierwszej

 Niepublicznej szkoły Podstawowej w Słupach

prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

1.                

Podanie do publicznej wiadomości uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej

Do 25.02. 2023 r.

2.                

Podanie do publicznej wiadomości zasad rekrutacji, w tym terminu składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

25.02.2023 r.

3.                

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na uczniów klasy pierwszej.

W przypadku dzieci sześcioletnich dostarczenie dokumentu potwierdzającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii PPP o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Od 25.02 2023 r.

do 16 maja 2023 r.

4.                

Podanie do  wiadomości zainteresowanych   kandydatów na uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej lub liczby wolnych miejsc

Do 16 maja  2023 r.

5.                

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia (decyzja pozytywna – rodzic dostarczył oświadczenie woli przyjęcia, decyzja negatywna – brak oświadczenia i usunięcie przydziału

Do 18 maja 2023 r.

6.                

Podanie do  wiadomości zainteresowanych rodziców  kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do klasy pierwszej

Do 19  maja  2023 r.

7.                

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8.                

Złożenie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.                

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

10.             

W przypadku postępowania uzupełniającego (wolne miejsca do klasy pierwszej) tryb postępowania jak przy rekrutacji

Do końca sierpnia 2023 r.

 

  Uchwała  nr 4/2023

 

Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

z dnia 11.02.2023 roku

 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju  Wsi Słupy i Okolic, dla chętnych kandydatów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 

Zgodnie z  art. 133 ust.2,3 i 6  w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59), Stowarzyszenie Rozwoju  Wsi Słupy i Okolic uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju  Wsi Słupy i Okolic, dla chętnych kandydatów, a także dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania kryteriów oraz  liczbę punktów każdemu kryterium.

 

§ 2

Kandydaci do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach, mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, uwzględniającego następujące kryteria:

 

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

1.

Kolejność wpłynięcia wniosku (data, godzina)

*

2.

Uczęszczanie przez rodzeństwo kandydata do danej szkoły.

3

3.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

3

4.

Wielodzietność rodziny kandydata (minimum troje dzieci w rodzinie).

3

 

*ilość punktów uzależniona jest od liczby miejsc w danym roku, tzn. jeżeli pula miejsc wynosi 12, to pierwszy kandydat na ucznia (dokładny czas i data zgłoszenia) otrzymuje 12 pkt, drugi 11 pkt, itd.

                                                                             § 3

W roku szkolnym 2023/2024 do klasy pierwszej przyjmuje się maksymalnie 14  uczniów.

Mając  na  uwadze zapewnienie uczniom  optymalnych warunków rozwoju i bezpieczeństwa, o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna.

 

           § 4

 Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów , o których mowa  w                          § 2 będą oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), według wzoru określonego w  załączniku  Nr 1 do uchwały.

                § 5

Wykonanie  uchwały powierza się Prezesowi Zarządu SRWSIO. Uchwała wchodzi w życie z dniem ukazania się na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do uchwały Nr  1/2022/2023

Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

z dnia 11.02.2023  roku

 

Oświadczam, że;

2. W szkole obowiązek szkolny spełnia/ nie spełnia* rodzeństwo kandydata na ucznia.

3. Samotnie wychowuję  kandydata na ucznia................................

         .....................................................................................................

      4. Moja rodzina  liczy ................................................ dzieci.

         

.

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

..........................................................................................................................................

                        miejscowość ,data, podpis rodziców/ prawnych opiekunów

 

  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 W SŁUPACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

1.    Nazwisko dziecka.................................................klasa...............................

2.    Imiona...........................................................................................................

3.    Data urodzenia..............................................................................................

4.    Miejsce urodzenia i województwo................................................................

5.    Adres dziecka................................................................................................

6.    Nazwisko i imiona rodziców ( prawnych opiekunów).................................

......................................................................................................................

7.    Adres zamieszkania rodziców ( prawnych opiekunów)...............................

......................................................................................................................

8.    Telefon domowy (kontaktowy)....................................................................

9.    PESEL dziecka...............................................

10. Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej?      TAK            NIE

11. Zainteresowania lub szczególne uzdolnienia dziecka

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

12.  Ważne informacje o dziecku

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

13. Oczekiwania Państwa wobec szkoły /klasy

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                           ..........................................................

                                                           podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

 

                              oświadczenie woli

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 97 z 1997r. Art. 24, 32, 35) oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły                                                   

                                                           ..........................................................

                                                           Podpis rodzica (prawnego opiekuna)