ZAPROSZENIE

do zapisywania uczniów

do  Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach informuje, że posiadamy  wolne miejsca

w klasach I- VIII.

Nasze atuty to:

- brak czesnego:

- wysoki poziom nauczania ( najwyższy wynik egzaminów ósmoklasisty w powiecie olsztyńskim);

- indywidualne podejście do każdego ucznia;

- szeroki wybór kół zainteresowań i możliwość udziału w licznych konkursach.

Zainteresowane osoby zapraszamy do zapisywania dzieci i kontakt pod numerem 660831493

lub wysyłanie zgłoszeń  mailowo  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I FB Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach

 

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach uprzejmie zaprasza Rodziców do zapisywania dzieci 6 i 7 letnich    do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Pragniemy poinformować, że pobieranie nauki przez uczniów odbywa się nieodpłatnie. Troskę o sprawy finansowe przyjęło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic, które jest jednocześnie organem prowadzącym.

Profesjonalna kadra pedagogiczna i mała liczebność klas stwarza możliwość indywidualnego traktowania ucznia.                Od pierwszej klasy dzieci uczą się języka angielskiego. Program nauczania wzbogacony jest o koła zainteresowań: matematyczne, przyrodnicze, regionalne, teatralne, zajęcia plastyczne, muzyczne oraz Szkolne Koło Sportowe.

Dzieci w naszej szkole dobrze przygotowane są do dalszego kształcenia. Świadczą o tym wyniki egzaminu uczniów klasy VIII.

Szkoła umożliwia korzystanie z pracowni komputerowej. Zagospodarowuje czas wolny uczniów w świetlicy szkolnej w  godzinach:

6.45- 16.30.  Placówka nasza jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego.

 

Informacje dotyczące sposobu i możliwości kształcenia dziecka udzielane będą codziennie przez Dyrektora szkoły w godzinach 11.30 – 15.00 od poniedziałku do piątku. Numer telefonu: 089 513 55 99.

 

Rodziców zainteresowanych nauką dziecka w naszej szkole proszę o osobisty kontakt.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły:

mgr Janina Cycyk


Materiały informacyjne dla rodziców

Karta zgłoszenia dziecka - Karta zgłoszenia 2020

"Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły?" -  materiał do pobrania

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPACH

 

 

Proces rekrutacji uczniów do klasy pierwszej został wyznaczony zgodnie z:

·         Art.133 ust.2, 3, 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

I            Warunki i kryteria rekrutacji

1.      Z uwagi, na to, że szkoła nie posiada wyznaczonych granic obwodu, prowadzi się rekrutację zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic 

2.      Z uwagi na specyficzne warunki lokalowe i techniczne szkoła przyjmuje dzieci niepełnosprawne  w ramach możliwości  placówki

3.      Decyzję o  liczbie miejsc na dany  rok szkolny podejmuje Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic stosowną uchwałą, która określi również kryteria przyjęcia dziecka do szkoły oraz dokumenty potwierdzające te kryteria

4.        Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz   postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej określa „Harmonogram  przyjmowania uczniów do klasy pierwszej” (załącznik nr 1)

 

 

Załącznik nr 1

Harmonogram przyjmowania uczniów do klasy pierwszej

 Niepublicznej szkoły Podstawowej w Słupach

prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

1.                   

Podanie do publicznej wiadomości uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej

 28 lutego 2020 r.

2.                   

Powołanie komisji rekrutacyjnej

Do 28 marca 2020 r.

3.                   

Podanie do publicznej wiadomości zasad rekrutacji, w tym terminu składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

28 lutego 2020 r.

4.                   

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na uczniów klasy pierwszej.

W przypadku dzieci sześcioletnich dostarczenie dokumentu potwierdzającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii PPP o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Od 1 marca 2020 r.

do 14 maja 2020 r.

5.                   

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów na uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej lub liczby wolnych miejsc

Do 17 maja 2020 r.

6.                   

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia (decyzja pozytywna – rodzic dostarczył oświadczenie woli przyjęcia, decyzja negatywna – brak oświadczenia i usunięcie przydziału

Do 21 maja 2020 r.

7.                   

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do klasy pierwszej

Do 22 maja 2020 r.

8.                   

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

9.                   

Złożenie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.               

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

11.               

W przypadku postępowania uzupełniającego (wolne miejsca do klasy pierwszej) tryb postępowania jak przy rekrutacji

Do końca sierpnia 2020 r.

 

 

 

Uchwała  nr 1/2019/2020

Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

z dnia 19 lutego 2020 roku

 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju  Wsi Słupy i Okolic, dla chętnych kandydatów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 Zgodnie z  art. 133 ust.2,3 i 6  w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59), Stowarzyszenie Rozwoju  Wsi Słupy i Okolic uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju  Wsi Słupy i Okolic, dla chętnych kandydatów, a także dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania kryteriów oraz  liczbę punktów każdemu kryterium.

 § 2 Kandydaci do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach, mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, uwzględniającego następujące kryteria:

 

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

1.

Kolejność wpłynięcia wniosku (data, godzina)

*

2.

Uczęszczanie przez rodzeństwo kandydata do danej szkoły.

3

3.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

3

4.

Wielodzietność rodziny kandydata (minimum troje dzieci w rodzinie).

3

 

*ilość punktów uzależniona jest od liczby miejsc w danym roku, tzn. jeżeli pula miejsc wynosi 15, to pierwszy kandydat na ucznia (dokładny czas i data zgłoszenia) otrzymuje 15 pkt, drugi 14 pkt, itd.

 

§ 3. W roku szkolnym 2020/2021 do klasy pierwszej przyjmuje się maksymalnie 15 uczniów.

 

§ 4. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów , o których mowa  w   § 2 będą oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), według wzoru określonego w  załączniku  Nr 1 do uchwały.

 $ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu SRWSiO. Uchwała wchodzi w życie z dniem ukazania się na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do uchwały Nr  1/2019/2020

Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

z dnia 19.02 2020 roku

 

Oświadczam, że;

1. W szkole obowiązek szkolny spełnia/ nie spełnia* rodzeństwo kandydata na ucznia.

2. Samotnie wychowuję  kandydata na ucznia   .........................................................................................  ...........................................................................................................................................................

3. Moja rodzina liczy ............................................. dzieci.

       

*niepotrzebne skreślić

 

..........................................................................................................................................

                        miejscowość ,data, podpis rodziców/ prawnych opiekunów