Przedmiotowe Zasady Oceniania obowiązujące na lekcji biologii i przyrody w  szkole podstawowej w klasach IV-VIII – w skrócie.

1.     Na początku roku przeprowadzony zostanie test diagnostyczny.

2.     Do aktywności ucznia, podlegających sprawdzaniu i ocenianiu, zalicza się:

• rodzaj wykonywanej pracy – prace pisemne(praca klasowa – po każdym dziale, sprawdzian – 3-4 tematy lekcyjne,  kartkówka – ostatnia lekcja), wypowiedzi ustne, prace praktyczne,

 • organizację pracy ucznia – praca w zespole, praca indywidualna w klasie i w domu,

 • rodzaj wykonywanych zadań: zadania praktyczne, zadania ćwiczeniowe lub zadania problemowe

  1.  W ocenie umiejętności praktycznych i zadań problemowych uwzględnione będą: przygotowanie teoretyczne, sprawność wykonywania poleceń, poprawność wniosków oraz estetykę opracowania karty ćwiczeń.
  2. Aktywność: 6 - ocena celująca,+, -, brak zadania bz (brak zeszytu ćwiczeń, nie wykonywanie zadań na lekcji, nieprzygotowanie do lekcji, brak oceny z pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki ) .Uczeń jest zobowiązany do uzupełniania braków w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły lub w innym terminie po uzgodnieniu z nauczycielem. Jeśli uczeń nie uzupełni brakujących zadań nauczyciel wystawia ocenę niedostateczną
  3. Kartkówki, są obowiązkowe i będą podlegały ocenie w skali od 1-6.. Prace zostaną przekazane rodzicom do podpisania i zapoznania się ze wskazówkami dla uczniów. Rodzice zostaną poinformowani o odbytej kartkówce za pośrednictwem e-dzienniczka, w terminie zgodnym z OW. Uczeń jest zobowiązany do uzupełniania braków

( nieobecność na lekcji ) w ciągu 2 tygodni ( lub w innym terminie po uzgodnieniu z nauczycielem) po powrocie do szkoły.

6.     Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe. Prace te będą podlegały ocenie, wyrażonej w skali od 1 do 6, zgodnie z przedziałem procentowym  zawartym w OW. Uczeń jest zobowiązany do uzupełniania braków ( nieobecność na lekcji )w ciągu 2 tygodni ( lub w  innym terminie po uzgodnieniu z nauczycielem) po powrocie do szkoły. Brak pracy skutkuje wpisem bz ( brak zadania) do e-dziennika .Uczeń  ma prawo poprawić prace klasową.

Prace zostaną przekazane rodzicom do podpisania i zapoznania się ze wskazówkami dla uczniów.

  1. Praca domowa i praca dodatkowa może być oceniona „plusem” lub oceną. Brak pracy domowej jest zaznaczany „bz” i musi być uzupełniony zgodnie z  zasadami OW .
  2. Przy wystawianiu oceny z prac domowych i prac dodatkowych brane  są pod uwagę:

- samodzielność, autentyczność, oryginalność rozwiązania, sposób prezentacji, estetyka wykonania, poprawność merytoryczna, zawartość rzeczowa, podane źródła, z poszanowaniem dla praw autorskich.

  1. Uczeń poprawia tylko oceny niedostateczne i dopuszczające z prac klasowych i sprawdzianów, w przypadku innych prac w miarę uznania nauczyciela.
  2. Uczeń poprawia ocenę i uzupełnia zaległości na konsultacjach, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nie zaliczenia w wyznaczonym terminie, na najbliższej lekcji, na której pojawił się w  szkole.
  3. Oceny cząstkowe, śródroczne i końcoworoczne wystawiane są zgodnie z wagą i średnią ważoną, zawartą w  OW szkoły.

12.   Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Szczegółowy opis kryteriów oceny na poszczególne stopnie określają Przedmiotowe zasady oceniania dla klas 5-8.

13.   Ocenianie ucznia odbywa się z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz zaleceń PPP.

 

14.   Procedury osiągania celów i ocenianie jest także zgodne z kryteriami ocen i metod sprawdzania osiągnięć ucznia w programie nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5-8 szkoły podstawowej.

 

Prace nauczyciela biologii na II etapie kształcenia od roku 2017/18 regulują:

·          Cele kształcenia- wymagania ogólne,

·          Treści nauczania – wymagania szczegółowe,

·          Warunki i sposób realizacji,

zamieszczone w załączniku nr 2 podstawy programowej (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz dla kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu MEN  dnia 10 czerwca 2015 r.( poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, a także Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. ( poz. 1278) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania  uczniów i słucha czy w szkołach publicznych.

Bogusława Baczewska-Jeż

01.09.2020 r.

 

 

 

oCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE  PRACA ZDALNA Przyroda i biologia

1. Monitorowanie postępów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pomocą technologii informatycznych wg dotychczasowych zasad.
2. Ocenianie ucznia odbywa się z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia oraz zaleceń PPP.
3. Dokonywanie oceny pracy ucznia w klasach IV – VIII oraz weryfikowania jego wiedzy i umiejętności następuje poprzez:
a) ocenę odpowiedzi ustnych podczas lekcji lub konsultacji online na platformie Teams
b) ocenę prac wykonanych w domu, które można przesłać za pośrednictwem np. Librusa, konta mailowego, platformy Teams oraz innych ustalonych z nauczycielem komunikatorów.
c) ocenę prac wykonanych samodzielnie podczas zajęć i udokumentowanych za pomocą przesłanego zdjęcia, filmiku itp.
d) ocenę prac dodatkowych zaproponowanych przez nauczyciela,
e) ocenę aktywności ucznia podczas zajęć online,
f) ocenę sprawdzianów, prac klasowych, testów wykonanych podczas zajęć online lub przekazanych uczniowi do samodzielnego wykonania,
g) innych form które nauczyciel uzna za właściwe i obiektywne w ocenianiu wysiłku i postępu ucznia w nauce online i pracy w domu
4. Wagi ocen i zasady poprawy ocen pozostają bez zmian.

Bogusława Baczewska-Jeż

26.10.2020 r.