Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Język angielski

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach

 

I. ZASADY OGÓLNE:


1.   Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania (PSO) jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie się kierował przy wystawianiu ocen.


2.   Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach.


3.   Niniejszy dokument stanowi załącznik do WSO Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach.

 

II. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:

 

  1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela o zakresie wymagań z języka angielskiego, obowiązującym w danym roku (zakres wiadomości i umiejętności, które trzeba mieć opanowane na koniec roku szkolnego) oraz o sposobie i zasadach oceniania z danego przedmiotu.

 

  1. Uczniowie za swą pracę otrzymują oceny według szkolnego systemu:

 

 

 Klasy IV – VI:

 

Ocenianie roczne, semestralne oraz cząstkowe z języka angielskiego odbywa się według następującej skali:

Ø  Ocena celująca - 6

Ø  Ocena bardzo dobra - 5

Ø  Ocena dobra - 4

Ø  Ocena dostateczna - 3

Ø  Ocena dopuszczająca - 2

Ø  Ocena niedostateczna - 1
 

Ocena

Zakres procentowy

celująca

96 - 100 %

bardzo dobra

85 - 95 %

dobra

70 - 84 %

dostateczna

51 - 69 %

Dopuszczająca

31 - 50 %

Niedostateczna

0 - 30 %

 

 

  1. Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym semestrze.

 

  1. Przy wystawianiu oceny na zakończenie semestru lub roku szkolnego bierze się pod uwagę jego wagę. Nie są te oceny średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 

  1. O ocenie śródrocznej i końcoworocznej decyduje hierarchia ważności ocen oraz terminowe wywiązywanie się uczniów z wykonywania wymaganych prac w semestrze.

Największą wagę mają stopnie z prac pisemnych - testów (obejmujących dział lub większą partię materiału), sprawdzianów z bieżącego materiału oraz praktycznych umiejętności językowych (mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem).

Przy ustalaniu oceny semestralnej lub rocznej nauczyciel uwzględnia także systematyczność pracy oraz możliwości intelektualne ucznia.

 

  1. Przy wystawieniu oceny okresowej i końcoworocznej posługujemy się następującym schematem:

X=0,5 średniej arytmetycznej (prace klasowe)

Y=0,3 średniej arytmetycznej (kartkówki + odpowiedź ustna)

Z=0,2 średniej arytmetycznej (prace domowe + inne obszary aktywności ucznia).

Ocena = X + Y + Z

Stopnie wystawiamy zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania ułamków dziesiętnych do całości:

Powyżej 5,49 celujacy

Od 4,5 do 5,49 bardzo dobry

Od 3,5 do 4,49 dobry

Od 2,5 do 3,49 dostateczny

Od 1,5 do 2,49 dopuszczający

 Poniżej 1,5 niedostateczny

Stosujemy ten sam sposób i wskaźniki, biorąc średnie arytmetyczne ocen z całego roku szkolnego.

 

  1. Ocena na pierwszy semestr jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcoworocznej

 

  1. Na podwyższenie oceny z przedmiotu wpływają osiągnięte sukcesy w konkursach przedmiotowych.

 

  1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej ocenie.

 

  1. Nauczyciel informuje rodziców w formie pisemnej o przewidywanej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego).

 

 

III.

1.      Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych: kontrolnych, domowych i innych.

 

2.      Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom testy i inne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni.

 

 

3.      Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres całego roku szkolnego i pozostają one do wglądu uczniów i rodziców.

 

4.      Sposoby informowania rodziców o postępach dziecka:
Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowywane są w dzienniku elektronicznym.

 

5.      Rodzice i opiekunowie powiadamiani są o postępach dziecka w czasie zebran z rodzicami.

 

6.      W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się informowanie poprzez rozmowę telefoniczną oraz listownie.

 

IV.

 

1.      Testy są obowiązkowe. W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej dwa testy (sprawdziany obejmujące dział lub większą partię materiału).

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać testu z całą klasą, to ma obowiązek zaliczenia go w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, jednak nie dłuższym niż dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły.

 

2.      Uczeń może poprawić test, ale tylko w przypadku, gdy otrzymał z niego ocenę niedostateczną w pierwszym terminie (pisząc z klasą). Taka poprawa może się odbyć w terminie jednego tygodnia od momentu otrzymania wyników prac.

 

3.      Jeżeli uczeń otrzyma z testu ocenę inną niż niedostateczna, lecz nie satysfakcjonującą go to ma możliwość ewentualnej poprawy w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Punktacja za poprawioną pracę jest taka sama jak za pracę pierwotną. Nauczyciel wpisuje do dziennika taką ocenę, na jaką uczeń zaliczył daną partię materiału nawet wówczas, gdy jest to ocena niedostateczna.

 

4.      Gdy uczeń został przyłapany na ściąganiu lub innym oszustwie, otrzymuje ocenę niedostateczną bez prawa do poprawienia.

 

5.      Nie uwzględnia się nieusprawiedliwionego nieprzygotowania do testów.

 

6.      Bieżące sprawdziany pisemne obejmują treść trzech ostatnich lekcji. Nie muszą one być zapowiadane i nie przewiduje się ich poprawy.

 

7.      Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nie przygotowania w semestrze.

Nie przygotowanie zgłasza się nauczycielowi przedmiotu na początku zajęć, po sprawdzeniu obecności uczniów (w przeciwnym razie w przypadku sprawdzania przygotowania otrzyma ocenę niedostateczną).

 Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku w sposób umowny. Czwarty i każdy następny brak lub nie przygotowanie oznacza ocenę cząstkową ndst. Nie dotyczy to testów.
Brak przygotowania spowodowany dłuższą chorobą lub szczególnymi wypadkami losowymi rozpatruje się indywidualnie.

V.

1.      W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyznaczyć termin poprawy prac domowych oraz innych form aktywności ucznia.

 

2.      Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego w estetycznej formie i do udostępniania zeszytu nauczycielowi do wglądu.

 

 

3.      Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, które mogą wpłynąć na podwyższenie oceny śródrocznej.

 

4.      Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
Wymagania dostosowuje się dla uczniów indywidualnie na podstawie konkretnej opinii z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej.

Słaba technika czytania, mylenie liter, przestawianie, zatrzymywanie się i ogólnie słabe tempo czytania rzutują na ogólne zrozumienie poleceń i tekstów, wobec czego nauczyciel wydłuża czas przeznaczony na przyswojenie treści modułów tematycznych, na udzielenie odpowiedzi ustnych, zezwala na dłuższą chwilę zastanowienia się w celu przypomnienia sobie obcojęzycznych słówek i całych fraz, pozwala pisać sprawdzian w czasie dłuższym od pozostałych uczniów, dodatkowo wyjaśnia polecenia i nakierowuje na prawidłowy tok myślenia.

Ilość popełnianych błędów ortograficznych nie wpływa w żaden sposób na końcową ocenę ze sprawdzianu pisemnego, kartkówki i ocenę za prowadzenie zeszytu czy ćwiczeń.

Nauczyciel podaje uczniowi z dysfunkcjami słownictwo konieczne do opanowania na kartkówkę lub sprawdzian, wydłuża czas potrzebny na poprawę oceny ze sprawdzianu.

Dopuszcza się możliwość ustnego odpytywania podczas konsultacji indywidualnych, szczególnie z czytania.

 

 

 

 

5.      Zasady pracy z uczniem zdolnym:

 

Ø  włączenie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć,

Ø  kierowanie przez ucznia pracą zespołową,

Ø  udział w konkursach przedmiotowych,

Ø  udział w zajęciach kół zainteresowań,

Ø  zaangażowanie w pomoc koleżeńską i przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych,

Ø  zadania dodatkowe.

 

6.      Ocenianiu podlegać będą:

Ø  testy - sprawdziany obejmujące dział lub większą partię materiału są obowiązkowe, jednogodzinne i zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej.,

Ø  sprawdziany z bieżącego materiału (kartkówki) obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów, nie muszą być zapowiedziane,

Ø  wypowiedzi ustne (z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału.

Ø  cztery umiejętności językowe (mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem)

Ø  prace domowe - w zeszycie ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym lub w innej formie,

Ø  praca na lekcji (uczeń otrzymuje plusy, które pod koniec semestru lub roku zostają zamienione na pozytywną ocenę), aktywność (w stopniu decydującym

Ø  zeszyt przedmiotowy, brakujące lekcje uczeń zobowiązany jest uzupełnić, a w rażących przypadkach może zostać zobowiązany do przepisania całego zeszytu,

Ø  prace dodatkowe - projekty, referaty i inne- (estetyka prac i materiałów)

Ø  stosunek do przedmiotu,

VI.

1.      Uczeń ma prawo odwoływać się od oceny śródrocznej i końcoworocznej do Dyrektora Szkoły w przypadku naruszenia zasad proceduralnych PSO zgodnego z WSO Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach.

 

2.      Zasady poprawiania oceny niedostatecznej półrocznej i końcoworocznej:

Ø  W przypadku oceny półrocznej uczeń realizuje zadania bieżące oraz sukcesywnie zalicza wyznaczone przez nauczyciela partie materiału z zakresu pierwszego półrocza konieczne do otrzymania oceny dopuszczającej.

Ø  W przypadku oceny końcoworocznej rodzice / prawni opiekunowie ucznia mogą wystąpić do dyrekcji szkoły z prośbą o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego zgodnie z procedurami zawartymi w WSO (uczeń również zalicza ocenione nagannie elementy programu nauczania).

OPRACOWAŁA :

Agnieszka Nowowiejska

 

Aneks do kryteriów oceniania z języka angielskiego

 – nauczanie zdalne.

1.Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.

2.Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

3.Nauczyciel, zlecając uczniowi zadanie, określa termin oraz warunki jego wykonania.

7.Uczeń wykonane przez siebie zadania przesyła nauczycielowi w wyznaczonej formie i terminie.

8.Uczeń, który z przyczyn technicznych nie może wykonać zadania w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela za pomocą wiadomości w Librusie

 9.Uczeń zobowiązany jest w terminie ustalonym z nauczycielem przesłać zaległą pracę.

10. Jeżeli uczeń nie wykona zaległego zadania w ustalonym terminie, nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną.

11.W szczególnych przypadkach nauczyciel po otrzymaniu informacji od ucznia lub jego rodzica o problemach dziecka, decyduje o możliwości wydłużenia terminu wykonania zaległego zadania lub dostosowania formy jego realizacji.

12.W przypadku choroby ucznia, rodzic informuje o tym fakcie wychowawcę klasy w pierwszym dniu choroby dziecka. Wychowawca informuje przez Librus zespół nauczycieli danej klasy o chorobie ucznia.

13.Uczeń uzupełnienia braki programowe wynikające z choroby w terminie dwóch tygodni od dnia ponownego podjęcia nauki zdalnej. Wychowawca informuje przez Librus zespół nauczycieli danej klasy o zakończeniu nieobecności ucznia spowodowanej chorobą.

14. Na języku angielskim prowadzonym on - line będzie oceniany również wkład i zaangażowanie ucznia.

15. Ocenie będą podlegały zadania domowe np. wypowiedzi pisemne, zadania ćwiczące kompetencje kluczowe, bieżąca praca, quziy na Kahoot, Quzilet, WordWall, które procentowo określają wiedzę ucznia oraz kartkówki i testy.

16. Uczniowie będą prace wysyłali na adres adres e-mail nauczyciela lub Messenger. Prace będą mogły być wysyłane w plikach (Word) lub w formie zdjęć.

17. Przy ocenie uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia będzie brany pod uwagę głównie wkład i zaangażowanie, systematyczność wykonywanych zadań (dotyczy uczniów z orzeczeniami oraz z opiniami).

18. Wszelkie formy oceny uczniów o specyficznych potrzebach kształcenia będą uwzględniały możliwości tych uczniów.

19. Przy ocenianiu będzie uwzględniane:

Ø  terminowość wykonania pracy,

Ø  poprawność rozwiązań,

Ø  trudności i ograniczenia wynikające ze zdalnego nauczania u poszczególnych uczniów na podstawie informacji od wychowawcy klasy.

20.Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki ma obowiązek je zaliczyć w formie i czasie ustalonym z nauczycielem.

21.Ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki będzie można poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem, sposobu i terminie poprawy.

22. Rodzice i uczniowie są na bieżąco informowani o postępach w nauce w formie wpisu ocen w librusie.

23.Wszystkie oceny uzyskane w czasie zdalnego nauczania są ważne i wliczane do oceny śródrocznej i końcoworocznej.

24. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Szkoły

25.O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

26. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów i rodziców danej klasy w trakcie godziny lekcyjnej lub dodatkowo w innym ustalonym wcześniej terminie. W tym czasie odpowiada na pytania uczniów i rodziców zadane przez wiadomości dziennika elektronicznego (lub inną ustaloną drogą).

 

Agnieszka Nowowiejska