PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KLASY IV – VIII

       I.            Ocenianie aktywności uczniów

Oceniepodlegają osiągnięcia ucznia w zakresie:

1.      Zdobytych wiadomości, tj.

a)      Znajomości i rozumienia pojęć

b)      Stosowaniaobjętych programem nauczania algorytmów, w tym algorytmów działań

2.      Opanowanych umiejętności dotyczących

a)      Sprawności rachunkowej (obliczenia pamięciowe lub sposobem pisemnym w przypadku trudniejszych działań)

b)      Tworzenia informacji, analizowania i interpretowania danych

c)      Stosowania poznanych pojęć zarówno w sytuacjach typowych jak i nietypowych

d)      Rozumowania i argumentacji (porównywanie, uogólnianie i wnioskowanie, tworzenie strategii rozwiązania problemu)

3.      Używania języka matematycznego do opisu rozumowania.

4.      Aktywności na lekcjach matematyki i w pracy pozalekcyjnej

a)      Systematyczne i samodzielne odrabianie prac domowych

b)      Udział w konkursach, olimpiadach, itp.

    II.            Formy i sposoby oceniania

 

1.      Praca klasowa, czyli samodzielna praca ucznia na lekcji (45min) w formie pisemnej, w której sprawdzane są wiadomości i umiejętności obejmujące większą partię materiału (zazwyczaj jest to jeden dział - szeroki zakres, zadania różnorodne, skala ocen 1-6). Są one zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem zjednoczesnym podaniem zakresu materiału, którego opanowanie będzie podlegać sprawdzeniu. Poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, na której utrwalany jest sprawdzany zakres materiału.

Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nieprzekraczającym dwóch tygodni). Skutkiem nieprzystąpienia w uzgodnionym  terminie do pracy klasowej jest otrzymanie oceny niedostatecznej (poza szczególnymi przypadkami). W przypadku jednodniowej nieobecności (dzień pracy klasowej) uczeń zobowiązany jest do jej napisania na następnej lekcji.

 

Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy każdej niezadowalającej go oceny z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nieprzekraczającym dwóch tygodni), przy czym do dziennika wpisywane są obie oceny, i przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej są one równorzędnie ważne.

 

2.      Kartkówka - samodzielna, pisemna praca ucznia na lekcji (czas trwania 15-20 min),  obejmująca wiedzę i umiejętności co najwyżej z trzech ostatnich lekcji (wąski zakres, oceny, oceny 1-6) lub sprawdzająca ostatnią pracę domową.  Dopuszcza się możliwość stosowania formy kartkówki, która nie jest zapowiedziana.

 

Uczeń nieobecny na zapowiedzianej kartkówce może ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Nieprzystąpienie w uzgodnionym terminie do kartkówki jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej (poza szczególnymi przypadkami). W przypadku jednodniowej nieobecności(dzień kartkówki) uczeń napisze ją na następnej lekcji.

Sprawdzone i ocenionepisemne pracekontrolne pozostają u nauczycielado czasu zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w bieżącym roku szkolnym. Rodzic/opiekun ucznia ma prawo (na żądanie) wglądu do tych prac w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

Prace pisemne (prace klasowe i kartkówki) są punktowane. W zależności od zdobytej liczby punktów wystawiona jest ocena wg poniższej skali procentowej:

Ocena

0% - 30% - niedostateczny

31% - 50% - dopuszczający

51% - 69% - dostateczny

70% - 84% - dobry

85% - 95% - bardzo dobry

96% - 100% - celujący

 

Praca domowa, odpowiedź ustna, nieprzygotowanie do lekcji

1.      Praca domowa jest pracą obowiązkową, wykonywaną przez ucznia w domu.

2.      Prace domowe mogą być sprawdzane w następujący sposób:

a)      Wybrany uczeń na ocenę podczas lekcji (rozwiązane na tablicy z wyjaśnieniem), jak również po zajęciach

b)      Głośne odczytanie przez ucznia,

c)      Wspólnie z całą klasą.

3.      Brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, w których należało wykonać pracę domową jest równoznaczne z brakiem zadania domowego.

4.      Uczeń, który nie odrobi pracy domowej, ma obowiązek uzupełnienia braków na najbliższą godzinę lekcyjną. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkowaćwystawieniem oceny niedostatecznej.

5.      Uczeń może maksymalnie trzy razy w ciągu semestru zgłosić bez żadnych konsekwencji nieprzygotowanie do lekcji. Zgłoszenie powinno nastąpić na początku lekcji i jest odnotowane w dzienniku. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumieć należy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianej kartkówki.

6.      Nieprzygotowanie uczniado lekcji nie będzie odnotowane w dzienniku w przypadku zgłoszenia nauczycielowi przed lekcją braku umiejętności samodzielnego wykonania zadanej pracy. Jednakże w takiej sytuacji należy okazać pisemne próby rozwiązania wszystkich przykładów lub zadań.

7.      Jeśli uczeń ani razu w półroczu nie miał stwierdzonego braku pracy domowej, otrzymuje pod koniec półrocza ocenę cząstkową bardzo dobrą.

8.      Nauczyciel ma prawo do systematycznego zbierania od uczniów zeszytów ćwiczeń i/lub zeszytów przedmiotowych do sprawdzenia bieżącej pracy domowej. Nauczyciel może wówczas sprawdzić całość zeszytu ćwiczeń i/lub zeszytu przedmiotowego i wystawić oceny niedostateczne w przypadku stwierdzenia braku poprzednich, nieuzupełnionych prac domowych.

9.      Podczas odpowiedzi ustnej, nauczyciel wystawia ocenę uwzględniając:

a)      Samodzielność

b)      Tempo pracy

c)      Stopień trudności zadań

d)      Trafność doboru metod rozwiązywanych zadań

e)      Stosowanie języka matematycznego

f)       Liczbę i rodzaj popełnionych błędów

g)      Umiejętność uogólniania, uzasadniania, analizowania tematu lub zadania

10.  Ocenę niedostateczną z odpowiedzi ustnej uczeń może poprawić, jeśli zgłosi nauczycielowi chęć takiej poprawy. Nauczyciel zobowiązany jest odpytać ucznia w ciągu trzech kolejnych lekcji. Sprawdzanie niekoniecznie musi dotyczyć identycznego zadania. Ocen wyższych niż ocena niedostateczna uczeń nie może poprawić.

 

Praca w grupie, praca na lekcji

1.      Oceniając pracę w grupie nauczyciel bierze pod uwagę

a)      Planowanie i organizację pracy grupy

b)      Współdziałanie  i sposób komunikowania się członków grup

c)      Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy

d)      Prezentowanie wyników pracy

2.      Aktywność oraz brak aktywności ucznia podczas lekcji może być oceniana w systemie znaków „+” i „-” przy czym za 5 plusów wstawiana do dziennika jest ocena bardzo dobra, za 5 minusów – ocena niedostateczna.

Prace dodatkowe

1.      Udział w konkursach i olimpiadach. Uczniowie mogą brać udział w konkursach:

a)      Wewnątrzszkolnych – laureat I-go miejsca otrzymuje cząstkową ocenę celującą

b)      Zewnętrznych

·         Laureaci konkursu lub finaliści olimpiady matematycznej na szczeblu wojewódzkim lub krajowym otrzymują ocenę roczną celującą

·         Finaliści etapu rejonowego – otrzymują cząstkową ocenę celującą

2.      Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z matematyką.

3.      Wykonywanie pomocy dydaktycznych, pokazów/slajdów, gazetek.

 III.            Ocenianie śródroczne i roczne

·         Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie przez całe półrocze/rok.

·         Ocena śródroczna i roczna będzie ustalana ze wszystkich ocen cząstkowych z uwzględnieniem ich ważności (tzw. wagi) w następującej kolejności (od najwyższej do najniższej):

·         Oceny z pisemnych prac klasowych

·         Oceny z kartkówek

·         Oceny z odpowiedzi ustnych

·         Pozostałe oceny mające charakter wspomagający

·         Uczeń nie ma możliwości poprawienia oceny śródrocznej i rocznej na ocenę wyższą poprzez jednorazowe zaliczenie dodatkowego sprawdzianu lub poprzez napisanie dodatkowej pracy tuż przed wystawieniem ocen.

·         Ocenę śródroczną i roczną nauczyciel wystawia najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Przy jej wystawianiu pod uwagę będzie brany również:

a)      Rozwój ucznia – postępy ucznia poczynione w danym czasie

b)      Wkład pracy w stosunku do posiadanych zdolności

·         Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II półroczu.

·         O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje wychowawcę ucznia na miesiąc przed klasyfikacją.

·         Szczegółowe zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej określone są w WSO.

Uczeń przez cały rok szkolny, na każdej lekcji matematyki ma obowiązek posiadania przyborów do geometrii: ekierka, linijka, cyrkiel, kątomierz, ołówek, gumka do ścierania, kolorowo piszące długopisy, flamastry lub kredki.

Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być prowadzony w sposób czytelny oraz kompletny (komplet notatek i prac domowych).

 

  IV.            Poziomy wymagań na poszczególne oceny (semestralna i końcową)

K – wymagania konieczne – na ocenę dopuszczającą ( Semestralną i  końcową )

Uczeń:

·         posiada minimum wiadomości i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej, niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w życiu,

·         potrafi samodzielnie przedstawić najważniejsze definicje, twierdzenia, własności, konstrukcje z zakresu przerobionego materiału,

·         sprawdziany  pisze w większości przynajmniej na ocenę dopuszczającą,

·         stara się brać udział w zajęciach zespołu wyrównawczego,

·         w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe,

·         rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności.

P – wymagania podstawowe – na ocenę dostateczną

Uczeń:

·         posiada wiedzę i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej możliwe do opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, przydatne na wyższych etapach kształcenia,

·         rozwiązuje samodzielnie zadania matematyczne o niewielkim stopniu trudności,

·         sprawdziany pisze na ocenę pozytywną (dostateczną lub co najmniej dopuszczającą),

·         przygotowuje się dość systematycznie do zajęć i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji,

·         potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł,

·         potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wykorzystać zdobyte wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów.

R – wymagania rozszerzające – na ocenę dobrą

Uczeń:

·         posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową,

·         potrafi logicznie myśleć,

·         sprawdziany pisze w większości na ocenę dobrą,

·         systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział,

·         potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika,

·         wykorzystuje przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań dostępne materiały,

·         poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią,

·         potrafi współpracować w grupie.

D – wymagania dopełniające - na ocenę bardzo dobrą

Uczeń:

·         ma opanowaną wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie programu klasy,

·         potrafi samodzielnie i logicznie myśleć,

·         sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań o dużym stopniu trudności, a także potrafi je stosować w nowych sytuacjach,

·         potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać ich analizy,

·         samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy,

·         aktywnie pracuje w grupie, samodzielnie rozwiązuje problemy,

·         w większości sprawdziany pisze na oceny bardzo dobre,

·         systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,

·         bierze udział w konkursach matematycznych na szczeblu szkolnym.

W – wymagania wykraczające na ocenę celującą

Wiedza ucznia wykracza poza program danej klasy.

Uczeń:

·         biegle rozwiązuje problemy,

·         stosuje rozwiązania nietypowe,

·         potrafi formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk,

·         jest samodzielny w twórczym rozwijaniu własnych uzdolnień,

·         systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury

·         jeżeli jest możliwość, uczestniczy w zajęciach kółka matematycznego,

·         bierze udział w konkursach i olimpiadach matematycznych na szczeblu wyższym niż szkolny.

     V.            Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych osiągnięciach.

1.      Uczeń informowany jest na bieżąco o otrzymywanych ocenach. Każda ocena jest jawna.

2.      Informację o planowanej ocenie klasyfikacyjnej podaje się uczniowi co najmniej miesiąc przed końcem półrocza.

3.      Informację o planowanej ocenie niedostatecznej na półrocze otrzymuje uczeń i jego rodzice co najmniej miesiąc przed końcem półrocza.

4.      Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas ogólnych zebrań, które odbywają się w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.

5.      Zarówno uczeń jak i rodzice mają prawo (na żądanie) do obejrzenia prac pisemnych w terminie uzgodnionym z nauczycielem  oraz do systematycznego wglądu w dziennik elektroniczny w celu zaznajomienia się z wystawionymi ocenami cząstkowymi.

6.      W zależności od potrzeb przeprowadzane są: rozmowy indywidualne, rozmowy telefoniczne, wpisywane uwagi do zeszytu przedmiotowego ucznia informujące rodziców o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka.

  VI.            Ocenianie uczniów z opiniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej

Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania się z zaleceniami zamieszczonymi w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej, a następnie dostosowanie procesu dydaktycznego tak, aby uczeń realizował cele ogólne, jak również wymagania szczegółowe przewidziane programem nauczania. Przyczyny szczególnych potrzeb edukacyjnych: dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia, nadpobudliwość psychoruchowa, nieuwaga, wolne tempo pracy.

Praca z uczniami ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, zgodnie z zaleceniami poradni, na lekcjach matematyki oraz na zajęciach pozalekcyjnych może być dostosowywana poprzez:

·         wydłużanie czasu podczas sprawdzania wiedzy na sprawdzianach, kartkówkach oraz podczas odpowiedzi ustnych

·         ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, ocenianie stopnia zrozumienia tekstu poprzez uzupełnianie kart pracy

·         pobudzanie do pełniejszych wypowiedzi ustnych i pisemnych

·         rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych o różnym stopniu trudności

·         zadawanie dodatkowych zadań domowych

·         zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki

·         docenianie wysiłku wkładanego w naukę, akcentowanie sukcesów i drobnych osiągnięć ucznia

 

 

Dyskalkulia

Oceniany jest przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczna strona liczenia. Uczeń ma bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie, co może skutkować błędnym zapisem obliczeń i rozwiązań. Zły wynik końcowy nie musi świadczyć o braku zrozumienia danego zagadnienia. Dostosowanie wymagań w takim przypadku będzie  dotyczyło tylko formy sprawdzenia wiedzy poprzez prześledzenie toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny – wystawienie uczniowie oceny pozytywnej. W przypadku uczniów z dyskalkulią nauczyciel może zamienić formę odpowiedzi (z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną) na wyraźną prośbę ucznia bądź rodzica.

Dysgrafia

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy. Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej, powinny być ogólnie, takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne, np.  w przypadku nieczytelnej pracy pisemnej nauczyciel, może poprosić, aby uczynił to sam uczeń. Możliwe jest również przepytanie ustne ucznia ze sprawdzanego zakresu materiału. Można też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze. W przypadku ucznia posiadającego powyższą dysfunkcję nie jest oceniana czytelność rysunków oraz estetyka wykonywanych konstrukcji geometrycznych. Ocenie powinna podlegać jedynie ich poprawność.

Dysleksja

Dostosowanie wymagań w zakresie formy: krótkie i proste polecenie, czytanie polecenia zadania na głos, objaśnianie dłuższych poleceń. Uczniowie z tą dysfunkcją powinni mieć wydłużony o 5 – 10 minut czas pracy przeznaczony na pisanie sprawdzianu, a nauczyciel powinien zweryfikować, czy polecenia zostały przez ucznia zrozumiane.

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą niż przeciętna.

W przypadku ucznia ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej stosuje się następujące metody ułatwiające opanowanie materiału:

·         omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności,

·         pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie;

·         podawanie poleceń w prostszej formie ustnej lub pisemnej;

·         odrębne instruowanie dzieci;

·         unikanie pytań problemowych, przekrojowych;

·         unikanie trudnych oraz bardzo abstrakcyjnych pojęć;

·         częste odwoływanie się do konkretu, przykładu (np. graficzne przedstawianie treści zadania)

·         wolniejsze tempo pracy;

·         szerokie stosowanie zasady poglądowości;

·         zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie;

·         ukierunkowanie i  naprowadzanie w myśleniu poprzez nawiązywanie do codziennych sytuacjiżyciowych;

·         podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udzielanie pomocyi wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania;

·         zwiększenie ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału.

VII.            Informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen:

·         uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej

·         rodzice informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu

·         rodzice mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu

 

 

                                                                                                    01.09.2020r.

                                                                                                              Kamil Piotrowicz

Aneks do przedmiotowego systemu oceniania z matematyki – nauczanie zdalne.

 

Uczniowie oceniani będą na podstawie:

·         Przesyłanych do nauczyciela rozwiązań zleconych prac, zadań domowych, zadań dodatkowych, odczytaniem na początku lekcji zadanej pracy; uczeń może otrzymać ocenę lub znaki + zamieniane na ocenę po 5 zadanych pracach (2 znaki + to ocena dopuszczająca, 3 znaki + to ocena dostateczna, 4 znaki + to ocena dobra, 5 znaków + to ocena bardzo dobra, ocenę celującą uczeń może otrzymać za rozwiązanie zadań o podwyższonym stopniu trudności)

·         Kartkówek, prac klasowych przy czym zadania z prac klasowych prezentowane są on-line, pojedynczo z określonym czasem wykonania. Po zakończeniu rozwiązywania przekazywane są w formie zdjęć wysyłanych na maila, facebooka lub librusa. Kartkówki i prace klasowe mogą być też przeprowadzone w formie testów on-line (z wcześniejszą informacją o terminie i zakresie materiału), ocenianych wg zasad WSO.

1.      W ocenianiu uwzględnia się kryteria: terminowość wykonania pracy, poprawność rozwiązań oraz trudności i ograniczenia wynikające ze zdalnego nauczania u poszczególnych uczniów na podstawie informacji od wychowawcy klasy.

2.      Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki ma obowiązek je zaliczyć w formie i czasie ustalonym z nauczycielem.

3.      W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe przesyłanie prac np. awaria sprzętu opiekun/rodzić jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia.

4.      Ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki będzie można poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem, sposobu i terminie poprawy.

5.      Rodzice i uczniowie są na bieżąco informowani o postępach w nauce w formie wpisu ocen w librusie.

6.      Wszystkie oceny uzyskane w czasie zdalnego nauczania są ważne i wliczane do oceny śródrocznej i końcoworocznej.

7.      Nauczyciel jest dostępny dla uczniów i rodziców danej klasy w trakcie godziny lekcyjnej lub w innym ustalonym terminie. W tym czasie odpowiada na pytania uczniów i rodziców zadane przez wiadomości dziennika elektronicznego (lub inną ustaloną drogą).Aneks obowiązuje od 27.10.2020r. na czas nauki zdalnej

                                                                                                                26.10.2020r.

Kamil Piotrowicz