Przedmiotowy zasady oceniania

Klasa 4

 

Kryteria oceniania

Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na:

·         rozumienie zjawisk technicznych,

·         umiejętność wnioskowania,

·         czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej,

·         czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,

·         umiejętność organizacji miejsca pracy,

·         właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,

·         przestrzeganie zasad BHP,

·         dokładność i staranność wykonywania zadań.

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen.

·         Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.

·         Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miej­scu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

·         Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy.

·         Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny.

·         Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.

·         Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod uwagę:

·         aktywność podczas lekcji,

·         zaangażowanie w wykonywane zadania,

·         umiejętność pracy w grupie,

·         obowiązkowość i systematyczność,

·         udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.

W wypadku techniki trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna przede wszystkim odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.

 

Metody sprawdzania osiągnięć

Ocena osiągnięć jest integralną częścią całego procesu nauczania. Najpełniejszy obraz wyników ucznia można uzyskać wówczas, gdy ocenianie będzie systematyczne i oparte na różnorodnych sposobach weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu techniki ocenie mogą podlegać następujące formy pracy:

·         test,

·         sprawdzian,

·         zadanie praktyczne,

·         zadanie domowe,

·         aktywność na lekcji,

·         odpowiedź ustna,

·         praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt).

W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez jasność kryteriów i procedur oceny. Należy informować uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oce­niania i wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, a także o sposobie sprawdzania osiągnięć młodych ludzi. Jawna i dobrze uzasadniona ocena jest bowiem dla ucznia źródłem informacji wspierających jego rozwój i może być zachętą do podejmowania działań technicznych.

 

 Przedmiotowe Zasady Oceniania

Klasa V

 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 

1.      Nauczyciel ma za zadanie:

·         informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

·         pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

·         motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,

·         informować rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

2.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

3.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

4.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

5.      Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 

Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność i praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

1.      Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub sprawdzać praktyczne umiejętności na komputerze, a ich celem jest weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika.

·         Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.

·         Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli PZO nie reguluje tego inaczej).

·         Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.

·         Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

·         Reguły uzasadniania oceny ze sprawdzianu, jej poprawy oraz sposób przechowywania sprawdzianów są zgodne z PZO.

·         Sprawdzian pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.

·         Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z PZO.

·         Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.

2.      Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

·         Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

·         Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

·         Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami PZO.

·         Zasady przechowywania kartkówek reguluje PZO.

3.      Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

·         wartość merytoryczną,

·         stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,

·         dokładność wykonania polecenia,

·         staranność i estetykę.

4.      Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

·         zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

·         właściwe posługiwanie się pojęciami,

·         zawartość merytoryczną wypowiedzi,

·         sposób formułowania wypowiedzi.

5.      Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

·         Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.

·         Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów PZO.

·         Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.

·         Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

6.      Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli PZO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów lub oceny.

·         Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.

·         Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.

·         Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów PZO.

7.      Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

·         wartość merytoryczną pracy,

·         stopień zaangażowania w wykonanie pracy,

·         estetykę wykonania,

·         wkład pracy ucznia,

·         sposób prezentacji,

·         oryginalność i pomysłowość pracy.

8.      Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w PZO.

 

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 

1.      Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2.      Zgodnie z zapisami PZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:

·         wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki,

·         sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

·         warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,

·         trybie odwołania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

3.      Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie 2 (Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności) różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa PZO.

 

4. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 

1.      Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

2.      Ocen ze sprawdzianów wyższych niż ocena dopuszczająca nie można poprawić.

3.      Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.

4.      Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.

5.      Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).

6.      Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).

7.      W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy PZO.

8.      Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy PZO i rozporządzenia MEN.

 

5. Zasady badania wyników nauczania

 

1.       Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.

2.      Badanie to odbywa się w trzech etapach:

·         diagnozy wstępnej,

·         diagnozy na zakończenie I semestru nauki,

·         diagnozy na koniec roku szkolnego.

3.      Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

 

6. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 5 szkoły podstawowej

 

1.      W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:

·         analizuje problem opisany w zadaniu, określa cel do osiągnięcia i opracowuje rozwiązanie zadania,

·         wyróżnia kroki prowadzące do rozwiązania zadania,

·         formułuje algorytmy określające sterowanie obiektem na ekranie.

2.      W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:

·         tworzy dokumenty tekstowe,

·         wymienia zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporządzania dokumentów,

·         wymienia i stosuje skróty klawiszowe ułatwiające pracę na komputerze,

·         wstawia do dokumentu obrazy pobrane z internetu,

·         wstawia do dokumentu tekstowego obiekty WordArt,

·         wstawia do dokumentu kształty i zmienia ich wygląd,

·         zmienia tło dokumentu tekstowego,

·         dodaje obramowanie do dokumentu tekstowego,

·         umieszcza w dokumencie tabele,

·         omawia budowę tabeli,

·         dodaje do tabeli kolumny i wiersze,

·         usuwa z tabeli kolumny i wiersze,

·         tworzy animacje i gry w wizualnym języku programowania,

·         przygotowuje plan tworzonej gry,

·         rysuje tło do swojej gry,

·         buduje skrypty określające sposób sterowania postacią na ekranie,

·         wykorzystuje polecenia sekwencyjne, warunkowe i iteracyjne,

·         programuje konsekwencje zajścia zdarzeń,

·         buduje skrypty rysujące figury geometryczne,

·         opracowuje kolejne etapy swojej gry,

·         określa położenie elementów na ekranie, wykorzystując układ współrzędnych,

·         sprawdza, czy zbudowane skrypty działają zgodnie z oczekiwaniami, poprawia ewentualne błędy,

·         objaśnia zasadę działania zbudowanych skryptów,

·         tworzy prezentacje multimedialne,

·         dodaje nowe slajdy do prezentacji,

·         umieszcza na slajdach teksty, obrazy, dźwięki i filmy,

·         dodaje przejścia do slajdów,

·         dodaje animacje do elementów prezentacji,

·         przygotowuje proste animacje przedstawiające ruch postaci,

·         tworzy własne postaci i wykorzystuje je w animacjach,

·         prezentuje krótkie historie w animacjach,

·         zapisuje efekty pracy w wyznaczonym miejscu,

·         porządkuje zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach.

3.      W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:

·         właściwie interpretuje komunikaty komputera i prawidłowo na nie reaguje,

·         wykorzystuje pomoc dostępną w programach,

·         właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze,

·         wyszukuje w internecie obrazy i wykorzystuje je w swoich projektach,

·         porządkuje na dysku twardym komputera obrazy pobrane z internetu,

·         zapisuje tworzone projekty w różnych formatach.

4.      W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:

·         uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty,

·         dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie,

·         przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi.

5.      W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:

·         przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,

·         stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,

·         przestrzega praw autorskich, wykorzystując materiały pobrane z internetu.


7. Wymagania na poszczególne oceny

 

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni.

Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie przyswojonych informacji i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.

 

Ocena

Stopień dopuszczający
Uczeń:

Stopień dostateczny
Uczeń:

Stopień dobry
Uczeń:

Stopień bardzo dobry
Uczeń:

   zmienia krój czcionki w dokumencie tekstowym,

   zmienia wielkość czcionki w dokumencie tekstowym,

   określa elementy, z których składa się tabela,

   wstawia do dokumentu tekstowego tabelę o określonej liczbie kolumn i wierszy,

   zmienia tło strony w dokumencie tekstowym,

   dodaje do dokumentu tekstowego obraz z pliku,

   wstawia kształty do dokumentu tekstowego,

   ustala cel wyznaczonego zadania w prostym ujęciu algorytmicznym,

   wczytuje do gry tworzonej w Scratchu gotowe tło z pliku,

   dodaje postać z biblioteki do projektu tworzonego w Scratchu,

   buduje skrypty do przesuwania duszka po scenie,

   korzysta z bloków z kategorii Pisak do rysowania linii na scenie podczas ruchu duszka,

   dodaje nowe slajdy do prezentacji multimedialnej,

   wpisuje tytuł prezentacji na pierwszym slajdzie,

   wstawia do prezentacji multimedialnej obiekt Album fotograficzny i dodaje do niego zdjęcie z dysku,

   tworzy prostą prezentacje multimedialną składającą się z kilku slajdów i zawierającą zdjęcia,

   dodaje do prezentacji muzykę z pliku,

   dodaje do prezentacji film z pliku,

   podczas tworzenia prezentacji korzysta z obrazów pobranych z internetu,

   omawia budowę okna programu Pivot Animator,

   tworzy prostą animację składającą się z kilku klatek,

   uruchamia edytor postaci,

   współpracuje w grupie podczas pracy nad wspólnymi projektami.

   ustawia pogrubienie, pochylenie (kursywę) i podkreślenie tekstu,

   zmienia kolor tekstu,

   wyrównuje akapit na różne sposoby,

   umieszcza w dokumencie obiekt WordArt i formatuje go,

   w tabeli wstawionej do dokumentu tekstowego dodaje oraz usuwa kolumny i wiersze,

   ustawia styl tabeli, korzystając z szablonów dostępnych w programie Word,

   dodaje obramowanie strony,

   zmienia rozmiar i położenie elementów graficznych wstawionych do dokumentu tekstowego,

   zbiera dane niezbędne do osiągnięcia celu,

   osiąga wyznaczony cel bez wcześniejszej analizy problemu w sposób algorytmiczny,

   samodzielnie rysuje tło dla gry tworzonej w Scratchu,

   ustala miejsce obiektu na scenie, korzystając z układu współrzędnych,

   w budowanych skryptach zmienia grubość, kolor i odcień pisaka,

   wybiera motyw prezentacji multimedialnej z gotowych szablonów,

   zmienia wersję kolorystyczną wybranego motywu,

   dodaje podpisy pod zdjęciami wstawionymi do prezentacji multimedialnej,

   zmienia układ obrazów w obiekcie Album fotograficzny w prezentacji multimedialnej,

   dodaje do prezentacji obiekt WordArt,

   dodaje przejścia między slajdami,

   dodaje animacje do elementów prezentacji multimedialnej,

   ustawia odtwarzanie na wielu slajdach muzyki wstawionej do prezentacji,

   ustawia odtwarzanie w pętli muzyki wstawionej do prezentacji,

   zmienia moment odtworzenia filmu wstawionego do prezentacji na Automatycznie lub Po kliknięciu,

   dodaje do prezentacji multimedialnej dodatkowe elementy graficzne: kształty i pola tekstowe,

   dodaje tło do animacji tworzonej w programie Pivot Animator,

   tworzy nowe postaci w edytorze dostępnym w programie Pivot Animator i dodaje je do swoich animacji.

   wykorzystuje skróty klawiszowe podczas pracy w edytorze tekstu,

   podczas edycji tekstu wykorzystuje tzw. twardą spację oraz miękki enter,

   sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną tekstu, wykorzystując odpowiednie narzędzia,

   zmienia w tabeli wstawionej do dokumentu tekstowego kolor cieniowania komórek oraz ich obramowania,

   formatuje tekst w komórkach tabeli,

   zmienia wypełnienie i obramowanie kształtu wstawionego do dokumentu tekstowego,

   zmienia obramowanie i wypełnienie obiektu WordArt,

   analizuje problem i przedstawia różne sposoby jego rozwiązania,

   wybiera najlepszy sposób rozwiązania problemu,

   buduje w Scratchu skrypty do przesuwania duszka za pomocą klawiszy,

   buduje w Scratchu skrypt rysujący kwadrat,

   dodaje do prezentacji multimedialnej obrazy i dostosowuje ich wygląd oraz położenie na slajdzie,

   podczas tworzenia prezentacji multimedialnej stosuje najważniejsze zasady przygotowania eleganckiej prezentacji,

   formatuje wstawione do prezentacji zdjęcia, korzystając z narzędzi na karcie Formatowanie,

   określa czas trwania przejścia slajdu,

   określa czas trwania animacji na slajdach,

   zapisuje prezentację multimedialną jako plik wideo,

   zmienia wygląd dodatkowych elementów wstawionych do prezentacji,

   w programie Pivot Animator tworzy animację składającą się z większej liczby klatek i przestawiającą postać podczas konkretnej czynności,

   modyfikuje postać dodaną do projektu,

   wykonuje rekwizyty dla postaci wstawionych do animacji.

 

   formatuje dokument tekstowy według wytycznych podanych przez nauczyciela lub wymienionych w zadaniu,

   używa w programie Word opcji Pokaż wszystko do sprawdzenia formatowania tekstu,

   tworzy wcięcia akapitowe,

   korzysta z narzędzia Rysuj tabelę do dodawania, usuwania oraz zmiany wyglądu linii tabeli wstawionych do dokumentu tekstowego,

   korzysta z narzędzi na karcie Formatowanie do podstawowej obróbki graficznej obrazów wstawionych do dokumentu tekstowego,

   w programie Scratch buduje skrypt liczący długość trasy,

   dodaje drugi poziom do tworzonej siebie gry w Scratchu,

   używa zmiennych podczas programowania,

   buduje skrypty rysujące dowolne figury foremne,

   dobiera kolorystykę i układ slajdów prezentacji multimedialnej tak, aby były one wyraźne i czytelne,

   umieszcza dodatkowe elementy graficzne w albumie utworzonym w prezentacji multimedialnej,

   dodaje dźwięki do przejść i animacji w prezentacji multimedialnej,

   korzysta z dodatkowych ustawień dźwięku dostępnych w programie PowerPoint,

   korzysta z dodatkowych ustawień wideo dostępnych w programie PowerPoint,

   zmienia kolejność i czas trwania animacji, aby dopasować je do historii przestawianej w prezentacji,

   tworzy w programie Pivot Animator płynne animacje, tworząc dodając odpowiednio dużo klatek nieznacznie się od siebie różniących,

   tworzy animację z wykorzystaniem samodzielnie stworzonej postaci.

 

 

Obowiązuje od 01.09.2020 r.

Przedmiotowe zasady oceniania

klasa 5 technika

 

 

Kryteria oceniania

 

Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na:

        rozumienie zjawisk technicznych,

        umiejętność wnioskowania,

        czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej,

        czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,

        umiejętność organizacji miejsca pracy,

        właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,

        przestrzeganie zasad BHP,

        dokładność i staranność wykonywania zadań.

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen.

        Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.

        Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto odpowiednio organizuje swoje stanowisko pracy i zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa.

        Stopień dobry uzyskuje uczeń, który na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.

        Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny.

        Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.

        Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

Oceniając osiągnięcia uczniów, poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod uwagę:

        aktywność podczas lekcji,

        zaangażowanie w wykonywane zadania,

        umiejętność pracy w grupie,

        obowiązkowość i systematyczność,

        udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.

W wypadku techniki trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna przede wszystkim odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.

 

Metody sprawdzania osiągnięć

 

Ocena osiągnięć jest integralną częścią procesu nauczania. Najpełniejszy obraz wyników ucznia daje ocenianie systematyczne i oparte na różnorodnych sposobach weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu techniki oceniać można następujące formy pracy:

        test,

        sprawdzian,

        zadanie praktyczne,

        zadanie domowe,

        aktywność na lekcji,

        odpowiedź ustną,

        pracę pozalekcyjną (np. konkurs, projekt).

W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez jasność kryteriów i procedur oceny. Należy informować uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, a także o sposobie sprawdzania osiągnięć młodych ludzi. Jawna i dobrze uzasadniona ocena jest bowiem dla ucznia źródłem informacji wspierających jego rozwój i może być zachętą do podejmowania działań technicznych.

 

 

Obowiązuje od 01.09.2020.r.

Przedmiotowe zasady oceniania

Klasa 6 technika

 

 

Kryteria oceniania

 

Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na:

·         rozumienie zjawisk technicznych,

·         umiejętność wnioskowania,

·         czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej,

·         czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,

·         umiejętność organizacji miejsca pracy,

·         właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,

·         przestrzeganie zasad BHP,

·         dokładność i staranność wykonywania zadań.

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen.

·         Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.

·         Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto odpowiednio organizuje swoje stanowisko pracy i zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa.

·         Stopień dobry uzyskuje uczeń, który na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.

·         Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, atreści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny.

·         Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.

·         Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

Oceniając osiągnięcia uczniów, poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod uwagę:

·         aktywność podczas lekcji,

·         zaangażowanie w wykonywane zadania,

·         umiejętność pracy w grupie,

·         obowiązkowość i systematyczność,

·         udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.

W wypadku techniki trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna przede wszystkim odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.

 

Metody sprawdzania osiągnięć

 

Ocena osiągnięć jest integralną częścią procesu nauczania. Najpełniejszy obraz wyników ucznia daje ocenianie systematyczne i oparte na różnorodnych sposobach weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu techniki oceniać można następujące formy pracy:

·         test,

·         sprawdzian,

·         zadanie praktyczne,

·         zadanie domowe,

·         aktywność na lekcji,

·         odpowiedź ustną,

·         pracę pozalekcyjną (np. konkurs, projekt).

W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez jasność kryteriów i procedur oceny. Należy informować uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, a także o sposobie sprawdzania osiągnięć młodych ludzi. Jawna i dobrze uzasadniona ocena jest bowiem dla ucznia źródłem informacji wspierających jego rozwój i może być zachętą do podejmowania działań technicznych.

 

 

 

Obowiązuje od 01.09.20202 r.

Przedmiotowe zasady oceniania

Klasa VII

 

1.     Ogólne zasady oceniania uczniów

 

1.      Nauczyciel ma za zadanie:

·         informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

·         pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

·         motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,

·         dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia.

2.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

3.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

4.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

5.      Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły.

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 

Ocenie podlegają: ćwiczenia praktyczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 

1.      Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

·         wartość merytoryczną,

·         stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,

·         dokładność wykonania polecenia,

·         indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia,

·         staranność i estetykę.

2.      Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.

·         Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.

·         Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

·         Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.

·         Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

·         Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywania prac są zgodne z WZO.

·         Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznych do wykraczających.

·         Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.

·         Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac.

3.      Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

·         Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

·         Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

·         Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WZO.

·         Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO.

4.      Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

·         zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

·         właściwe posługiwanie się pojęciami,

·         zawartość merytoryczną wypowiedzi,

·         sposób formułowania wypowiedzi.

5.      Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

·         Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela) lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.

·         Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.

·         Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.

·         Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

6.      Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.

·         Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych rozwiązań.

·         Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, plików potrzebnych do wykonania zadania).

·         Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WZO.

7.      Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

·         wartość merytoryczną pracy,

·         stopień zaangażowania w wykonanie pracy,

·         estetykę wykonania,

·         wkład pracy ucznia,

·         sposób prezentacji,

·         oryginalność i pomysłowość pracy.

8.      Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

 

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 

1.      Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2.      Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:

·         wymaganiach edukacyjnych, które trzeba spełnić, aby uzyskać poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z informatyki,

·         sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

·         trybie odwołania się od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

3.      Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie drugim różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

 

4.     Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 

1.      Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności w zakresie pracy na komputerze są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

2.      Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych wyższe niż ocena dopuszczająca nie podlegają poprawie.

3.      Ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie można poprawić.

4.      Nauczyciel informuje ucznia o ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.

5.      Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).

6.      Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).

7.      W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy WSO.

8.      Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

 


 

5.     Zasady badania wyników nauczania

 

1.      Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.

2.      Badanie to odbywa się w trzech etapach:

·         diagnozy wstępnej,

·         diagnozy na zakończenie I semestru nauki,

·         diagnozy na koniec roku szkolnego.

3.      Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

 

6. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7 szkoły podstawowej

 

1.      W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:

·         wymienia dziedziny, w których wykorzystuje się komputery,

·         opisuje sposoby reprezentowania danych w komputerze,

2.      W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:

·         wymienia formaty plików graficznych,

·         tworzy kompozycje graficzne w edytorze grafiki,

·         wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce oraz nagrywa filmy,

·         tworzy dokumenty komputerowe różnego typu i zapisuje je w plikach w różnych formatach,

·         sprawdza rozmiar pliku lub folderu,

·         wykorzystuje chmurę obliczeniową podczas pracy,

·         wyszukuje w sieci informacje i inne materiały niezbędne do wykonania zadania,

·         opisuje budowę znaczników języka HTML,

·         omawia strukturę pliku HTML,

·         tworzy prostą stronę internetową w języku HTML i zapisuje ją do pliku,

·         formatuje tekst na stronie internetowej utworzonej w języku HTML,

·         dodaje obrazy, hiperłącza, wypunktowania oraz tabele do strony internetowej utworzonej w języku HTML,

·         tworzy podstrony dla utworzonej przez siebie strony internetowej,

·         pisze i formatuje tekst w dokumencie tekstowym,

·         umieszcza w dokumencie tekstowym obrazy oraz symbole i formatuje je,

·         łączy ze sobą teksty w edytorze tekstu,

·         dzieli tekst na kolumny,

·         wstawia do tekstu tabele,

·         wykorzystuje słowniki dostępne w edytorze tekstu,

·         dodaje spis treści do dokumentu tekstowego,

·         wykorzystuje szablony do tworzenia dokumentów tekstowych,

·         drukuje przygotowane dokumenty oraz skanuje papierowe wersje dokumentów,

·         wyjaśnia, czym jest prezentacja multimedialna i jakie ma zastosowania,

·         opisuje cechy dobrej prezentacji multimedialnej,

·         przedstawia określone zagadnienia w postaci prezentacji multimedialnej,

·         dodaje do prezentacji multimedialnej przejścia oraz animacje,

·         wykorzystuje możliwość nagrywania zawartości ekranu do przygotowania np. samouczka,

·         montuje filmy w podstawowym zakresie: przycinanie, zmiana kolejności scen, dodawanie tekstów i ścieżki dźwiękowej, zapisywanie w określonym formacie.

3.      W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:

·         korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych,

·         wyjaśnia, czym jest sieć komputerowa i jakie pełni funkcje,

·         omawia budowę szkolnej sieci komputerowej,

·         wyszukuje w internecie informacje i dane różnego rodzaju (tekst, obrazy, muzykę, filmy),

·         sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi jak skaner, drukarka, aparat fotograficzny, kamera,

·         prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, z których korzysta,

·         wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta.

4.      W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:

·         współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty,

·         określa etapy wykonywania złożonego projektu grupowego,

·         komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przez internet, wykorzystując komunikatory,

·         wysyła i odbiera pocztę elektroniczną,

·         selekcjonuje i ocenia krytycznie informacje znalezione w internecie.

5.      W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:

·         przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,

·         wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie,

·         przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie i materiały pobrane z internetu,

·         przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera i internetu,

·         dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu,

·         przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu,

·         wie, czym jest netykieta, i przestrzega jej zasad, korzystając z internetu.

 

 

 

 

 

 

Obowiązuje od 01.09.2020 r.

Przedmiotowe zasady oceniania

klasa VIII

 

 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 

1.      Nauczyciel ma za zadanie:

·         informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

·         pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

·         motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,

·         dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia.

2.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

3.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

4.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

5.      Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut

5.szkoły.

 

2. Zasady badania wyników nauczania

 

1.      Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.

2.      Badanie to odbywa się w trzech etapach:

·         diagnozy wstępnej,

·         diagnozy na zakończenie I semestru nauki,

·         diagnozy na koniec roku szkolnego.

3.      Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

 

3. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8 szkoły podstawowej

 

1.      W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:

·         wyjaśnia, czym jest algorytm,

·         wskazuje specyfikację problemu (dane, wyniki),

·         przedstawia algorytm w postaci listy kroków oraz schematu blokowego,

·         tłumaczy, na czym polega sytuacja warunkowa w algorytmie,

·         wyjaśnia, na czym polega iteracja (powtarzanie),

·         oblicza największy wspólny dzielnik, wykorzystując algorytm Euklidesa,

·         wskazuje największą liczbę w zbiorze, stosując algorytm wyszukiwania,

·         porządkuje elementy w zbiorze metodą wybierania, połowienia i zliczania,

·         wskazuje różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym (maszynowym),

·         wskazuje różnice pomiędzy kompilatorem a interpreterem,

·         omawia możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w różnych dziedzinach.

2.      W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych uczeń:

·         buduje skrypty w programie Scratch,

·         korzysta ze zmiennych w skryptach tworzonych w programie Scratch,

·         stosuje sytuacje warunkowe w skryptach tworzonych w programie Scratch,

·         wykorzystuje iteracje w skryptach tworzonych w programie Scratch,

·         w programie Scratch buduje skrypt realizujący algorytm Euklidesa,

·         w programie Scratch tworzy skrypt wyszukujący największą liczbę ze zbioru,

·         buduje nowe bloki (procedury) w skryptach tworzonych w programie Scratch,

·         tworzy proste programy w językach C++ oraz Python wyświetlające tekst na ekranie,

·         tworzy proste programy w językach C++ oraz Python z wykorzystaniem zmiennych,

·         wykorzystuje instrukcje warunkowe w programach tworzonych w językach C++ oraz Python,

·         stosuje iteracje w programach tworzonych w językach C++ oraz Python,

·         w językach C++ oraz Python tworzy programy wyszukujące największą liczbę ze zbioru,

·         w językach C++ oraz Python tworzy programy porządkujące zbiór liczb,

·         definiuje i stosuje funkcje w programach tworzonych w językach C++ oraz Python,

·         definiuje i stosuje tablice w programach tworzonych w języku C++,

·         definiuje i stosuje listy w programach tworzonych w języku Python,

·         wydaje polecenia w trybie interaktywnym języka Python,

·         wyjaśnia, czym jest arkusz kalkulacyjny, wiersz, kolumna i komórka tabeli,

·         wskazuje adres komórki oraz zakres komórek w arkuszu kalkulacyjnym,

·         samodzielnie buduje formuły do wykonywania prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym,

·         stosuje formuły wbudowane w program do wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym,

·         kopiuje formuły, stosując adresowanie względne, bezwzględne oraz mieszane,

·         sprawdza warunek logiczny w arkuszu kalkulacyjny, korzystając z funkcji JEŻELI,

·         dodaje oraz usuwa wiersze i kolumny w tabeli arkusza kalkulacyjnego,

·         zmienia szerokość kolumn i wysokość wierszy tabeli arkusza kalkulacyjnego,

·         zmienia wygląd komórek w arkuszu kalkulacyjnym,

·         dodaje i formatuje obramowanie komórek tabeli arkusza kalkulacyjnego,

·         scala ze sobą wiele komórek tabeli arkusza kalkulacyjnego,

·         wykorzystuje funkcję zawijania tekstu, aby zmieścić w jednej komórce dłuższe teksty,

·         zmienia format danych wpisanych do komórek arkusza kalkulacyjnego,

·         drukuje tabele utworzone w arkuszu kalkulacyjnym,

·         przedstawia na wykresie dane zebrane w tabeli arkusza kalkulacyjnego,

·         dobiera odpowiedni typ wykresu do rodzaju danych zebranych w tabeli arkusza kalkulacyjnego,

·         wstawia do dokumentu tekstowego tabelę lub wykres arkusza kalkulacyjnego,

·         wyjaśnia, czym jest mechanizm OLE,

·         wstawiając tabelę lub wykres arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego, odróżnia obiekt osadzony od obiektu połączonego,

·         korzysta z algorytmów liniowego, warunkowego oraz iteracyjnego podczas pracy w arkuszu kalkulacyjnym,

·         sortuje dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego w określonym porządku,

·         wyświetla tylko wybrane dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego, korzystając z funkcji filtrowania,

·         opisuje budowę znaczników języka HTML,

·         omawia strukturę pliku HTML,

·         tworzy prostą stronę internetową w języku HTML i zapisuję ją do pliku,

·         formatuje tekst na stronie internetowej utworzonej w języku HTML,

·         dodaje obrazy, hiperłącza, wypunktowania oraz tabele do strony internetowej utworzonej w języku HTML,

·         wyjaśnia, czym jest system zarządzania treścią (CMS),

·         tworzy stronę internetową, wykorzystując system zarządzania treścią,

·         wykorzystuje motywy do ustawiania wyglądu strony utworzonej za pomocą systemu zarządzania treścią,

·         na stronie utworzonej za pomocą systemu zarządzania treścią porządkuje wpisy, korzystając z kategorii i tagów,

·         na stronie utworzonej za pomocą systemu zarządzania treścią umieszcza dodatkowe elementy (widżety),

·         wykorzystuje tzw. chmurę do przechowywania swoich plików oraz udostępniania ich innym,

·         wyjaśnia, czym jest prezentacja multimedialna i jakie ma zastosowania,

·         opisuje cechy dobrej prezentacji multimedialnej,

·         przedstawia określone zagadnienia w postaci prezentacji multimedialnej,

·         dodaje do utworzonej prezentacji multimedialnej przejścia oraz animacje,

·         wykorzystuje możliwość nagrywania zawartości ekranu do przygotowania np. samouczka,

·         montuje filmy w podstawowym zakresie: przycinanie, zmiany kolejności scen, dodawanie tekstów oraz obrazów, zapisywanie w określonym formacie.

3.      W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:

·         korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych,

·         wyszukuje w internecie informacje i inne rodzaje danych (obrazy, muzykę, filmy),

·         sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi jak skaner, drukarka, aparat, kamera,

·         prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, z których korzysta,

·         wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta.

4.      W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:

·         współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty,

·         określa etapy wykonywania złożonego projektu grupowego,

·         komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przez internet, wykorzystując komunikatory,

·         wysyła i odbiera pocztę elektroniczną,

·         selekcjonuje i krytycznie ocenia informacje znalezione w internecie,

·         omawia najważniejsze wydarzenia w historii rozwoju komputerów, internetu i oprogramowania.

5.      W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:

·         przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,

·         wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie,

·         przestrzega licencji na oprogramowanie i materiały pobrane z internetu,

·         przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera i internetu,

·         dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu,

·         przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu,

·         przestrzega zasad netykiety.

 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny klasa 8

 

Uwaga! Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni.

Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia codziennego.

Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.

Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.

Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.

 

Ocena

Stopień dopuszczający

Uczeń:

Stopień dostateczny

Uczeń:

Stopień dobry

Uczeń:

Stopień bardzo dobry

Uczeń:

·   buduje proste skrypty w programie Scratch,

·   wykorzystuje zmienne w skryptach budowanych w programie Scratch,

·   opisuje algorytm Euklidesa,

·   wyszukuje największą liczbę w zbiorze nieuporządkowanym,

·   tworzy prosty program w języku C++ wyświetlający tekst na ekranie konsoli,

·   tworzy nowe bloki (procedury) w skryptach budowanych w programie Scratch,

·   definiuje i stosuje funkcje w programach pisanych w języku C++,

·   pisze polecenia w trybie interaktywnym języka Python do wyświetlania tekstu na ekranie,

·   tworzy procedury z parametrami w języku Scratch,

·   wprowadza dane różnego rodzaju do komórek arkusza kalkulacyjnego,

·   wskazuje adres komórki w arkuszu kalkulacyjnym,

·   prezentuje na wykresie dane zawarte w arkuszu kalkulacyjnym,

·   realizuje algorytm liniowy w arkuszu kalkulacyjnym,

·   współpracuje w grupie, tworząc wspólny projekt,

·   tworzy prostą stronę internetową w języku HTML i zapisuje ją w pliku,

·   tworzy prostą stronę internetową, korzystając z systemu zarządzania treścią (CMS),

·   umieszcza pliki w chmurze,

·   prezentuje określone zagadnienia w postaci prezentacji multimedialnej,

·   dodaje slajdy do prezentacji multimedialnej,

·   dodaje test i obrazy do prezentacji multimedialnej.

·   wykorzystuje instrukcje warunkowe w skryptach budowanych w programie Scratch,

·   wykorzystuje iteracje w skryptach budowanych w języku Scratch,

·   realizuje algorytm Euklidesa w skrypcie programu Scratch,

·   buduje w programie Scratch skrypt wyszukujący największą liczbę w zbiorze nieuporządkowanym,

·   opisuje różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym,

·   tworzy zmienne w języku C++,

·   wykonuje podstawowe operacje matematyczne na zmiennych w języku C++,

·   wykorzystuje tablice do przechowywania danych w programach pisanych w języku C++,

·   tworzy i zapisuje prosty program w języku Python do wyświetlania tekstu na ekranie,

·   definiuje i stosuje funkcje w języku Python,

·   wskazuje zakres komórek arkusza kalkulacyjnego,

·   tworzy proste formuły obliczeniowe w arkuszu kalkulacyjnym,

·   zmienia wygląd komórek arkusza kalkulacyjnego,

·   dodaje i formatuje obramowania komórek arkusza kalkulacyjnego,

·   drukuje tabele arkusza kalkulacyjnego,

·   zmienia wygląd wykresu w arkuszu kalkulacyjnym,

·   wstawia tabelę lub wykres arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego,

·   realizuje algorytm z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym,

·   przygotowuje plan działania, realizując projekt grupowy,

·   formatuje tekst strony internetowej utworzonej w języku HTML,

·   wykorzystuje motywy, aby zmienić wygląd strony utworzonej w systemie zarządzania treścią,

·   dodaje obrazy i inne elementy multimedialne do strony utworzonej w systemie zarządzania treścią,

·   udostępnia innym pliki umieszczone w chmurze,

·   wyszukuje w internecie informacje potrzebne do wykonania zadania,

·   zmienia wygląd prezentacji, dostosowując kolory poszczególnych elementów.

·   w programie Scratch buduje skrypt wyodrębniający cyfry danej liczby,

·   porządkuje elementy zbioru metodą przez wybieranie oraz metodą przez zliczanie,

·   wyjaśnia, czym jest kompilator,

·   wykorzystuje instrukcje warunkowe w programach pisanych w języku C++,

·   algorytmy porządkowania przedstawia w postaci programu w języku C++,

·   opisuje różnice pomiędzy kompilatorem a interpretatorem,

·   wykorzystuje zmienne w programach pisanych w języku Python,

·   wykorzystuje listy do przechowywania danych w programach pisanych w języku Python,

·   algorytmy porządkowania przedstawia w postaci programu w języku Python,

·   kopiuje formuły do innych komórek arkusza kalkulacyjnego, korzystając z adresowania względnego,

·   oblicza sumę i średnią zbioru liczb, korzystając z odpowiednich formuł arkusza kalkulacyjnego,

·   dodaje oraz usuwa wiersze i kolumny arkusza kalkulacyjnego,

·   dodaje oraz usuwa wiersze i kolumny arkusza kalkulacyjnego,

·   zmienia rozmiar kolumn oraz wierszy arkusza kalkulacyjnego,

·   wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obliczania wydatków,

·   włącza lub wyłącza elementy wykresu w arkuszu kalkulacyjnym,

·   tworzy wykresy dla dwóch serii danych w arkuszu kalkulacyjnym,

·   wyjaśnia działanie mechanizmu OLE,

·   realizuje algorytm iteracyjny w arkuszu kalkulacyjnym,

·   sortuje dane w kolumnie arkusza kalkulacyjnego,

·   rozdziela zadania pomiędzy członków grupy podczas pracy nad projektem grupowym,

·   dodaje tabele i obrazy do strony utworzonej w języku HTML,

·   korzysta z kategorii i tagów na stronie internetowe utworzonej w systemie zarządzania treścią,

·   dodaje do prezentacji przejścia i animacje.

·   sprawdza podzielność liczb, wykorzystując operator mod w skrypcie języka Scratch,

·   wyszukuje element w zbiorze uporządkowanym metodą przez połowienie (dziel i zwyciężaj),

·   wykorzystuje instrukcje iteracyjne w programach pisanych w języku C++,

·   pisze w języku C++ program wyszukujący element w zbiorze uporządkowanym,

·   wykorzystuje instrukcje warunkowe i iteracyjne w programach pisanych w języku Python,

·   pisze w języku Python program wyszukujący element w zbiorze uporządkowanym,

·   wykorzystuje funkcję JEŻELI arkusza kalkulacyjnego do przedstawiania sytuacji warunkowych,

·   kopiuje formuły z użyciem adresowania bezwzględnego oraz mieszanego,

·   tworzy wykresy dla wielu serii danych w arkuszu kalkulacyjnym,

·   wstawiając obiekt zewnętrzny do dokumentu tekstowego opisuje różnice pomiędzy obiektem osadzonym a połączonym,

·   wykorzystuje arkusz kalkulacyjny w innych dziedzinach,

·   wyświetla określone dane w arkuszu kalkulacyjnym, korzystając z funkcji filtrowania,

·   dodaje hiperłącza do strony utworzonej w języku HTML,

·   zmienia wygląd menu głównego strony internetowej utworzonej w systemie zarządzania treścią,

·   dodaje widżety do strony internetowej utworzonej w systemie zarządzania treścią,

·   krytycznie ocenia wartość informacji znalezionych w internecie – weryfikuje je w różnych źródłach,

·   dodaje do prezentacji własne nagrania audio i wideo.

 

 

Obowiązuje od 01 .09.2020 r.

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Klasa VI

 

 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 

1.      Nauczyciel ma za zadanie:

·         informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

·         pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

·         motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,

·         informować rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

2.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

3.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

4.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

5.      Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 

Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność i praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

1.      Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub sprawdzać praktyczne umiejętności na komputerze, a ich celem jest weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika.

·         Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.

·         Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WZO nie reguluje tego inaczej).

·         Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.

·         Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

·         Reguły uzasadniania oceny ze sprawdzianu, jej poprawy oraz sposób przechowywania sprawdzianów są zgodne z WZO.

·         Sprawdzian pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.

·         Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WZO.

·         Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.

2.      Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

·         Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

·         Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

·         Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WZO.

·         Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO.

3.      Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

·         wartość merytoryczną,

·         stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,

·         dokładność wykonania polecenia,

·         staranność i estetykę.

4.      Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

·         zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

·         właściwe posługiwanie się pojęciami,

·         zawartość merytoryczną wypowiedzi,

·         sposób formułowania wypowiedzi.

5.      Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

·         Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.

·         Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WZO.

·         Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.

·         Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

6.      Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów lub oceny.

·         Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.

·         Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.

·         Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WZO.

7.      Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

·         wartość merytoryczną pracy,

·         stopień zaangażowania w wykonanie pracy,

·         estetykę wykonania,

·         wkład pracy ucznia,

·         sposób prezentacji,

·         oryginalność i pomysłowość pracy.

8.      Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO.

 

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 

1.      Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2.      Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:

·         wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki,

·         sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

·         warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,

·         trybie odwołania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

3.      Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie 2 (Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności) różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WZO.

 

4. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 

1.      Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

2.      Ocen ze sprawdzianów wyższych niż ocena dopuszczająca nie można poprawić.

3.      Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.

4.      Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.

5.      Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).

6.      Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).

7.      W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy WZO.

8.      Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WZO i rozporządzenia MEN.

 

5. Zasady badania wyników nauczania

 

1.       Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.

2.      Badanie to odbywa się w trzech etapach:

·         diagnozy wstępnej,

·         diagnozy na zakończenie I semestru nauki,

·         diagnozy na koniec roku szkolnego.

3.      Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

 

 

 

6. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 6 szkoły podstawowej

 

1.      W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:

·         ustala metodę wyszukiwania najmniejszej i największej liczby z podanego zbioru,

·         ustala metodę wyszukiwania określonej liczby w podanym zbiorze.

2.      W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:

·         omawia możliwe zastosowania arkusza kalkulacyjnego,

·         opisuje budowę arkusza kalkulacyjnego,

·         wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego,

·         wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obliczeń,

·         zmienia układ kolumn i wierszy tabeli,

·         formatuje czcionkę i wygląd tabeli,

·         sortuje dane w tabeli w określonym porządku,

·         wypełnia automatycznie komórki serią danych,

·         wyróżnia określone dane w komórkach przy pomocy formatowania warunkowego,

·         samodzielnie tworzy proste formuły obliczeniowe,

·         stosuje formuły SUMA oraz ŚREDNIA w wykonywanych obliczeniach,

·         prezentuje na wykresach dane z arkusza kalkulacyjnego,

·         zmienia wygląd wstawionego wykresu,

·         dobiera odpowiedni typ wykresu do prezentowanych danych,

·         wyjaśnia zasadę działania chmury internetowej,

·         zakłada foldery w chmurze internetowej do porządkowania gromadzonych w niej danych,

·         tworzy, edytuje i formatuje dokumenty bezpośrednio w chmurze internetowej,

·         udostępnia dokumenty znajdujące się w chmurze,

·         samodzielnie rysuje tło oraz duszki do projektu w programie Scratch,

·         buduje skrypty określające początkowy wygląd sceny i umieszczonych na niej elementów,

·         buduje skrypty wysyłające i odbierające komunikaty do sterowania grą tworzoną w programie Scratch,

·         tworzy prostą grę zręcznościową w programie Scratch,

·         wykorzystuje zmienne w projektach tworzonych w programie Scratch,

·         tworzy w programie Scratch skrypt wyszukujący największą i najmniejszą liczbę z podanego zbioru,

·         tworzy w programie Scratch skrypt wyszukujący określoną liczbę w podanym zbiorze,

·         omawia budowę interfejsu programu GIMP,

·         wyjaśnia zasadę działania warstw w obrazach tworzonych w programie GIMP,

·         tworzy i edytuje obrazy w programie GIMP, wykorzystując narzędzia z przybornika programu,

·         wykorzystuje warstwy podczas pracy w programie GIMP,

·         używa programu GIMP do tworzenia fotomontaży,

·         retuszuje zdjęcia, korzystając z programu GIMP,

·         zapisuje efekty pracy we wskazanym miejscu,

·         porządkuje zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach.

3.      W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:

·         właściwie interpretuje komunikaty komputera i odpowiednio na nie reaguje,

·         wykorzystuje pomoc dostępną w programach,

·         właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze,

·         wyjaśnia zasadę działania poczty elektronicznej,

·         omawia elementy, z których składa się adres poczty elektronicznej,

·         samodzielnie zakłada konto poczty elektronicznej w jednym z popularnych serwisów,

·         omawia wygląd interfejsu konta pocztowego,

·         wysyła wiadomości za pomocą poczty elektronicznej,

·         korzysta z komunikatorów internetowych,

·         zapisuje tworzone projekty w różnych formatach.

4.      W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:

·         uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty,

·         dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie,

·         przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi,

·         przestrzega zasad netykiety, komunikując się z innymi osobami za pomocą internetu,

·         udostępnia dokumenty i foldery zgromadzone w chmurze internetowej,

·         współpracuje z innymi osobami, edytując dokumenty w chmurze internetowej,

·         wykorzystuje serwis internetowy Scratcha do dzielenia się swoimi projektami z innymi członkami tej społeczności oraz do wyszukiwania pomysłów na własne projekty.

5.      W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:

·         przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,

·         stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,

·         przestrzega zasad bezpiecznej komunikacji internetowej.

 

 

 

 


7. Wymagania na poszczególne oceny

 

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na wszystkie stopnie niższe.

Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie przyswojonych informacji i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.

 

Ocena

Stopień dopuszczający
Uczeń:

Stopień dostateczny
Uczeń:

Stopień dobry
Uczeń:

Stopień bardzo dobry
Uczeń:

   wprowadza do arkusza kalkulacyjnego dane różnego rodzaju,

   zmienia szerokość kolumn arkusza kalkulacyjnego,

   formatuje tekst w arkuszu kalkulacyjnym,

   wykonuje proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, wykorzystując formuły,

   wstawia wykres do arkusza kalkulacyjnego,

   tworzy i wysyła wiadomość e-mail,

   komunikuje się ze znajomymi, korzystając z programu Skype,

   umieszcza własne pliki w usłudze OneDrive lub innej chmurze internetowej,

   tworzy foldery w usłudze OneDrive,

   buduje w Scratchu proste skrypty określające początkowy wygląd sceny,

   buduje w Scratchu skrypty określające początkowy wygląd duszków umieszczonych na scenie,

   tworzy w Scratchu zmienne i nadaje im nazwy,

   wykorzystuje blok z napisami „zapytaj” oraz „i czekaj” do wprowadzania danych i nadawania wartości zmiennym,

   tworzy w Scratchu skrypty, korzystając ze strony https://scratch.mit.edu,

   tworzy proste obrazy w programie GIMP,

   zmienia ustawienia kontrastu oraz jasności obrazów w programie GIMP.

   zmienia kolory komórek arkusza kalkulacyjnego,

   wypełnia kolumnę lub wiersz arkusza kalkulacyjnego serią danych, wykorzystując automatyczne wypełnianie,

   tworzy formuły, korzystając z adresów komórek,

   formatuje wykres wstawiony do arkusza kalkulacyjnego,

   zakłada konto poczty elektronicznej,

   stosuje zasady netykiety podczas korzystania z poczty elektronicznej,

   przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas komunikacji w internecie,

   tworzy dokumenty bezpośrednio w usłudze OneDrive,

   tworzy w Scratchu własne tło sceny,

   tworzy w Scratchu własne duszki,

   buduje w Scratchu skrypty zmieniające wygląd duszka po jego kliknięciu,

   buduje w Scratchu skrypty przypisujące wartości zmiennym,

   wykorzystuje bloki z kategorii Wyrażenia do sprawdzania, czy zostały spełnione określone warunki,

   zakłada konto w serwisie społeczności użytkowników Scratcha,

   wykorzystuje warstwy do tworzenia obrazów w programie GIMP,

   dobiera narzędzie zaznaczenia do fragmentu obrazu, który należy zaznaczyć,

   kopiuje i wkleja fragmenty obrazu do różnych warstw.

   dodaje nowe arkusze do skoroszytu,

   kopiuje serie danych do różnych arkuszy w skoroszycie,

   sortuje dane w arkuszu kalkulacyjnym w określonym porządku,

   wykorzystuje formuły SUMA oraz ŚREDNIA do wykonywania obliczeń,

   dodaje lub usuwa elementy wykresu wstawionego do arkusza kalkulacyjnego,

   wysyła wiadomość e-mail do wielu odbiorców, korzystając z opcji Do wiadomości oraz Ukryte do wiadomości,

   korzysta z wyszukiwarki programu Skype,

   dodaje obrazy do dokumentów utworzonych bezpośrednio w usłudze OneDrive,

   buduje w Scratchu skrypty nadające komunikaty,

   buduje w Scratchu skrypty reagujące na komunikaty,

   wykorzystuje blok z napisem „Powtórz” do wielokrotnego wykonania serii poleceń,

   wykorzystuje blok decyzyjny z napisami „jeżeli” i „to” lub „jeżeli”, „to” i „w przeciwnym razie” do wykonywania poleceń w zależności od tego, czy określony warunek został spełniony,

   wykorzystuje bloki z kategorii Wyrażenia do tworzenia rozbudowanych skryptów sprawdzających warunki,

   udostępnia skrypty utworzone w Scratchu w serwisie społeczności użytkowników Scratcha,

   podczas pracy w programie GIMP zmienia ustawienia wykorzystywanych narzędzi,

   wykorzystuje w programie GIMP narzędzie Rozmycie Gaussa, aby zmniejszyć czytelność fragmentu obrazu.

   zmienia nazwy arkuszy w skoroszycie,

   zmienia kolory kart arkuszy w skoroszycie,

   wyróżnia określone dane w arkuszu kalkulacyjnym, korzystając z Formatowania warunkowego,

   stosuje Sortowanie niestandardowe, aby posortować dane w arkuszu kalkulacyjnym według większej liczby kryteriów,

   tworzy własny budżet, wykorzystując arkusz kalkulacyjny,

   dobiera typ wstawianego wykresu do rodzaju danych,

   wykorzystuje narzędzie Kontakty do zapisywania często używanych adresów poczty elektronicznej,

   instaluje program Skype na komputerze i loguje się do niego za pomocą utworzonego wcześniej konta,

   udostępnia dokumenty utworzone w usłudze OneDrive koleżankom i kolegom oraz współpracuje z nimi podczas edycji dokumentów,

   tworzy w Scratchu prostą grę zręcznościową,

   buduje w Scratchu skrypty wyszukujące najmniejszą i największą liczbę w danym zbiorze,

   buduje w Scratchu skrypt wyszukujący określoną liczbę w danym zbiorze,

   samodzielnie modyfikuje projekty znalezione w serwisie społeczności użytkowników Scratcha,

   dostosowuje stopień krycia warstw obrazów, aby uzyskać określone efekty,

   tworzy w programie GIMP fotomontaże, wykorzystując warstwy.

 

 

Przedmiotowe zasady oceniania

Klasa IV

 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów

1.      Nauczyciel ma za zadanie:

        informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

        pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

        motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,

        informować rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

2.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

3.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

4.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

5.      Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

1.      Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub sprawdzać praktyczne umiejętności na komputerze, a ich celem jest weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika.

        Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.

        Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

        Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.

        Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

        Reguły uzasadniania oceny ze sprawdzianu, jej poprawy oraz sposób przechowywania sprawdzianów są zgodne z PZO.

        Sprawdzian pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.

        Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z PZO.

        Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.

2.      Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

        Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

        Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

        Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami PZO.

        Zasady przechowywania kartkówek reguluje PZO.

3.      Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

        wartość merytoryczną,

        stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,

        dokładność wykonania polecenia,

        staranność i estetykę.

4.      Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

        zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

        właściwe posługiwanie się pojęciami,

        zawartość merytoryczną wypowiedzi,

        sposób formułowania wypowiedzi.

5.      Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

        Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.

        Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów PZO.

        Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.

        Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

6.      Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów lub oceny.

        Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.

        Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.

        Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów PZO.

7.      Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

        wartość merytoryczną pracy,

        stopień zaangażowania w wykonanie pracy,

        estetykę wykonania,

        wkład pracy ucznia,

        sposób prezentacji,

        oryginalność i pomysłowość pracy.

8.      Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w PZO.

 

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

1.      Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2.      Zgodnie z zapisami PZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:

        wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki,

        sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

        warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,

        trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

3.      Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie 2 (Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności) różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa PZO.

 

4. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

1.      Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

2.      Ocen ze sprawdzianów wyższych niż ocena dopuszczająca nie można poprawić.

3.      Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.

4.      Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.

5.      Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).

6.      Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).

7.      W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy PZO.

8.      Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy PZO i rozporządzenia MEN.

5. Zasady badania wyników nauczania

1.      Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.

2.      Badanie to odbywa się w trzech etapach:

        diagnozy wstępnej,

        diagnozy na zakończenie I semestru nauki,

        diagnozy na koniec roku szkolnego.

3.      Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

 

6. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 4 szkoły podstawowej

1.      W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:

        analizuje problem opisany w zadaniu, określa cel do osiągnięcia i opracowuje rozwiązanie zadania,

        wyróżnia kroki prowadzące do rozwiązania zadania,

        formułuje algorytmy określające sterowanie obiektem na ekranie.

2.      W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:

        tworzy ilustracje w edytorze grafiki – używa różnych narzędzi, stosuje przekształcenia obrazu, uzupełnia grafikę tekstem,

        wybiera odpowiednie narzędzia edytora grafiki potrzebne do wykonania rysunku,

        pracuje w kilku oknach edytora grafiki,

        dopasowuje rozmiary obrazu do danego zadania,

        tworzy animacje i gry w wizualnym języku programowania,

        buduje skrypty określające sposób sterowania postacią na ekranie,

        wykorzystuje polecenia sekwencyjne, warunkowe i iteracyjne,

        programuje konsekwencje zajścia zdarzeń,

        sprawdza, czy zbudowane skrypty działają zgodnie z oczekiwaniami, poprawia ewentualne błędy,

        objaśnia zasadę działania zbudowanych skryptów,

        tworzy dokumenty tekstowe,

        wymienia zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporządzania dokumentów,

        wymienia i stosuje skróty klawiszowe ułatwiające pracę na komputerze,

        wkleja do dokumentu obrazy skopiowane z internetu,

        wstawia do dokumentu tekstowego obiekty WordArt,

        tworzy w dokumentach listy numerowane i punktowane,

        tworzy w dokumentach listy wielopoziomowe,

        zapisuje efekty pracy w wyznaczonym miejscu,

        porządkuje zasoby w komputerze lub innych urządzeniach.

3.      W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:

        właściwie interpretuje komunikaty komputera i prawidłowo na nie reaguje,

        wykorzystuje pomoc dostępną w programach,

        właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze,

        tworzy strukturę folderów, w których będzie przechowywać swoje pliki,

        porządkuje pliki i foldery,

        rozpoznaje najpopularniejsze formaty zapisu plików,

        omawia przeznaczenie elementów, z których zbudowany jest komputer,

        wymienia i klasyfikuje przeznaczenie urządzeń wejścia i wyjścia,

        posługuje się różnymi nośnikami danych,

        wyszukuje informacje w internecie, korzystając z różnych stron internetowych,

        selekcjonuje materiały znalezione w sieci.

4.      W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:

        uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty,

        dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie,

        przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi,

        wymienia zawody oraz sytuacje z życia codziennego, w których są wykorzystywane umiejętności informatyczne.

5.      W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:

        wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera,

        przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,

        chroni komputer przed zagrożeniami płynącymi z internetu,

        stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,

        wymienia osoby i instytucje, do których może zwrócić się o pomoc w przypadku poczucia zagrożenia,

        przestrzega praw autorskich, wykorzystując materiały pobrane z internetu.

 

 

 

Obowiązuje od 1 września 2020 r.Aneks do kryteriów

oceniania informatyki, techniki – nauczanie zdalne

obowiązuje od 26.10.2020 r.

       Uczniowie będą oceniani za: – zadania domowe, karty pracy, skany, spotkania na Teams, Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to e-dziennik Librus, Office 365, email.

Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest każdorazowo, jako nieprzygotowanie do zajęć.

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie e- nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. Ustalenia są indywidualne zależne od sytuacji uczniów.

Informatyka

Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:

  • Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są, jako załączniki do wiadomości na e-dzienniku
  • Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych Office 365
  • Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (testów online)
  • Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi je wykonać
  • Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną. Oceny niedostatecznej nie stosuje się w przypadku pracy samodzielnej, ale niespełniającej kryteriów zadania.

Termin wykonania zadań indywidualnych wynosi 7 dni.

Brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje oceną niedostateczną.(w przypadku braku reakcji na przypomnienie)

 

Technika

Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:

  • Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są, jako załączniki do wiadomości w e-dzienniku oraz w czasie spotkań online
  • Prace techniczne zadane do wykonania będą ocenione na podstawie zdjęć, później przesłanych nauczycielowi.
  • Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie linków do stron internetowych, lub mogą korzystać z własnych źródeł. Notatka musi zawierać minimum odpowiedzi na pytania zawarte w formatce lekcji.
  • Jeśli w formatkach lekcji zamieszczone są linki do filmów edukacyjnych, a nie jest zaznaczone, że film jest dla chętnych uczeń ma obowiązek obejrzeć film.

W przypadku braku możliwości pracy zdalnej rodzic ucznia informuje wychowawcę o zaistniałej sytuacji, a wychowawca przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom, którzy uwzględniają to przy ocenianiu (uczniowie przesyłają wtedy prace w późniejszym terminie, gdy będą mieli możliwość skorzystania z komputera.).

Przy ocenie uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia będzie brany pod uwagę głównie wkład i zaangażowanie, systematyczność wykonywanych zadań (dotyczy uczniów z orzeczeniami oraz z opiniami).

Nauczyciel jest dostępny dla uczniów w trakcie godziny lekcyjnej lub w innym ustalonym terminie. W tym czasie odpowiada na pytania uczniów.

 

 

 

Marek Smarzyński