PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIAZ JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
szkoła podstawowa klasa VII  i VIII
Przedmiotowy system oceniania z języka hiszpańskiego opracowany w oparciu o:
1)Podstawę programową;
2)Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2017 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach podstawowych;
Klasa VII - podręcznik Generacion 1
Klasa VIII - podręcznik Gente Joven 2

Przedmiotem oceniania są:- wiadomości; -umiejętności; -postawa ucznia i jego aktywność.

Cele ogólne oceniania:
-rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych; -poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; -pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu; -motywowanie ucznia do dalszej pracy.

1.Formy oceniania:
-prace klasowe (testy, sprawdziany całogodzinne),
- kartkówki lub odpowiedzi ustne,
-wypowiedzi ustne (dialogi lub monologi na dany temat )
- wypowiedzi spontaniczne, przygotowane w domu lub na lekcji,
-prace projektowe, prezentacje przygotowane w grupach lub samodzielnie,
-wypracowania pisemne,
-zadania domowe
Ocena śródroczna i na koniec drugiego semestru nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz ich wynikową, przy czym decydujące są oceny z prac klasowych, w dalszej kolejności z kartkówek i odpowiedzi ustnych.
Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze, przed rozpoczęciem lekcji zgłosić nieprzygotowanie do zajęć oraz dwa razy brak zadania.

Przeliczenie procentowe na stopnie:
96% -.100%-celujący
85% - 95% bardzo dobry
70% -84% - dobry
51% -69% - dostateczny
31% -50% -dopuszczający
0% - 30 % -niedostateczny

2.Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej:
Do odpowiedzi ustnej uczniów obowiązują 3 ostatnie tematy lekcyjne, obejmujące zagadnienia gramatyczne i treści tematyczne oraz wszystkie zagadnienia leksykalne (słówka).
Odpowiedź ucznia składa się z następujących części:
1. dialog z nauczycielem w formie odpowiedzi na pytania związane z omawianym zagadnieniem / streszczenie tekstu / zastosowanie poznanych struktur gramatycznych w zdaniach ( 50% oceny),
2. sprawdzenie znajomości słownictwa ( zarówno poprzez pojedyncze wyrazy jak i całe zwroty lub tłumaczenie zdań) (50% oceny)

Oceniana jest:1.poprawność gramatyczna i leksykalna,
2.płynność i skuteczność komunikacji,
3.poprawność wymowy

3.Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. (czynniki wpływające na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej):
-wykonywanie dodatkowych zadań,
-szczególna aktywność na lekcji,
- systematyczne prowadzenie zeszytu  ( wtedy kiedy to będzie możliwe )

4. Zasady poprawiania stopni:
Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu pisemnego (całogodzinnego). Poprawa jest dobrowolna, odbywa się w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
Na koniec semestru i roku szkolnego nie przewiduje się zaliczania materiału w celu podwyższenia stopni

Aneks do nauczania zdalnego z języka hiszpańskiego:
1.Nauczyciel jest dostępny dla uczniów danej klasy w godzinach lekcyjnych lub w innych, ustalonych w razie potrzeby
2.Wszystkie oceny w czasie zdalnego nauczania są wpisywane do dziennika elektronicznego i  będą  wliczane do oceny końcowej
3.Złą ocenę z pracy klasowej będzie można poprawić w terminie 2 tygodni, a uczeń  który nie pisał tej pracy ma obowiązek skontaktować się z nauczycielem w tej sprawie
4.  Ważne są:  terminowość wykonywania prac domowych, uczenie się tematów z lekcji na lekcję, aktywne uczestnictwo w lekcjach
5.Jeśli jest pisemna praca domowa, a uczeń jej nie wykonał, musi poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji