PROGRAM

 

WYCHOWAWCZO-

 

PROFILAKTYCZNY

 

 

 

 

 

 

 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach

 

na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

Słupy 01.09.2021r.

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 

 

 

Program jest integralną częścią programu wychowawczego-profilaktyczno. Zakłada on wdrożenie oddziaływań w codzienny plan pracy szkoły. Został opracowany na podstawie badań i obserwacji środowiska lokalnego przeprowadzonych przez pedagogów naszej placówki.

 

Adresat: uczniowie klas I-VIII oraz ich rodzice, prawni opiekunowie.

 

Realizatorzy: nauczyciele, funkcjonariusze Policji, pracownicy instytucji wspierających pracę szkoły i inni.

 

 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczo- profilaktycznej :

 

1.       Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

2.       Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

3.       Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

 

4.       Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

5.       Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

 

Celem programu jest:

 

-budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie,

 

-nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia,

 

-nabycie umiejętności pozwalających radzić sobie z życiowymi trudnościami, stresem,

 

-umiejętność tworzenia swego obrazu jako osoby wartościowej,

 

-rozwijanie autonomii i świadomości,

 

-uczenie podejmowania racjonalnych wyborów,

 

-umiejętność otwartego wyrażania własnych opinii i odmawiania w sytuacji presji grupowej,

 

-świadomość zagrożenia „złym dotykiem”, uzależnieniem fizycznym (mechanizmy uzależnień) i psychicznym (sekty, media),

 

-uświadomienie znaczenia więzi międzyludzkich.

 

 

 

Opieka zdrowotna nad uczniem jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną i promocję zdrowia.

 

 

 

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

 

a) ochronę zdrowia uczniów;

 

b) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

 

 

Program opiniuje Rada Rodziców.

 

Zatwierdza Rada Pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach

 

 

 

 

 

 

 

Działalność profilaktyczna opiera się na następujących zasadach:

 

-nie należy rozbudzać u dzieci niepotrzebnej ciekawości i chęci eksperymentowania ze środkami uzależniającymi,

 

-materiały przygotowane wcześniej, prowadzący świadomi wagi podejmowanych problemów, kompetentni, wcześniej przeszkoleni,

 

-prowadzenie zajęć w sposób aktywizujący uczestników z poszanowaniem ich podmiotowości,

 

-jasno sformułowany cel dający możliwość oceny, czy został osiągnięty, zrealizowany,

 

-określenie czasu, terminów i miejsca zajęć niezbędnych do osiągnięcia celu,

 

-przeprowadzenie ewaluacji po realizacji całości zadań.

 

 

 

Strategie osiągania celu to:

 

-przekształcenie przekonań, norm na temat używek,

 

-konstruktywne osobiste postanowienia,

 

-aktywizowanie własnego systemu wartości,

 

-dostarczanie wiedzy o konsekwencjach zachowań,

 

-asertywne odmawianie,

 

-alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

 

 

 

Zajęcia są realizowane głównie podczas godzin wychowawczych, zajec z wychowawca, zajec w ramach PPP, zajec swietlicy szkolnej  oraz spotkań z rodzicami.

 

 

 

Konstrukcję programu oparto o gotowe scenariusze programów profilaktycznych i projektow, takich jak:

 

-„Dziękuję –Nie” - program wychowania w trzeźwości,

 

-„Bezpieczna Szkoła/ Bezpieczna +” – program prewencyjny

 

- ”Unplugged’ – europejski program zapobiegania uzależnieniom

 

- „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej’ – program promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej

 

- „Godziny wychowawcze ze światem” PAH

 

- „Empatyczna klasa”

 

- „Projekt czytam z klasą lekturki spod chmurki” – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwoj czytelnictwa wśród iczniow klas 1 - 3

 

- „WF z AWF” – aktywny powrot uczniów do szkol,

 

- „Kreatywne prace plastyczne” – międzynarodowy projekt edukacyjny

 

- „Emocja” - międzynarodowy projekt edukacyjny

 

- „Trampolina osiagniec matematyczno – przyrodniczych”

 

 

 

Sposoby osiągania celu to:

 

1. Bieżący monitoring całej społeczności szkolnej, na temat osób, miejsc i form przemocy w szkole, poprzez:

 

-diagnozę wstępną nowych uczniów,

 

-obserwację,

 

-ankiety i sondaże,

 

-wywiady środowiskowe,

 

-rozmowy indywidualne z uczniami,

 

-rozmowy indywidualne z nauczycielami,

 

-rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

2. Doskonalenie nauczycieli w zakresie rozpoznawania problemu przez:

 

-szkoleniowe rady pedagogiczne,

 

-polecanie literatury fachowej.

 

3. Przejrzysty system kar za zachowania niepożądane i konsekwentne stosowanie ich wobec uczniów.

 

4. Motywowanie uczniów do rozwijania swoich mocnych stron na zajęciach dodatkowych.

 

5. Spotkania uczniów z przedstawicielami instytucji wspomagających rozwój ucznia i jego postawy.

 

6. Prelekcje, warsztaty dla zainteresowanych rodziców.

 

7. Kierowanie rodziców i uczniów z problemami do instytucji specjalistycznych i wspierających szkołę.

 

 

 

Metody pracy:

 

 

 

-krąg uczuć,

 

-burza mózgów, piramida priorytetów,

 

-praca w małych grupach,

 

-plakat grupowy, meta plan,

 

-rysunek indywidualny,

 

-dyskusja,

 

-drama, etiuda pantomimiczna,

 

-gra dydaktyczna,

 

-metoda przypadku.

 

 

 

Zbadane czynniki ryzyka:

 

 

 

- uzależnienie w rodzinie;

 

- konflikty w rodzinie;

 

- doświadczenie izolacji w dzieciństwie;

 

- nadpobudliwość, agresja;

 

- wpływ dysfunkcyjnej grupy rówieśniczej;

 

 - słabe wyniki w nauce;

 

- niskie oczekiwania życiowe.

 

 

 

Zbadane czynniki chroniące:

 

- silna więź z rodzicami;

 

- szacunek dla norm i autorytetów;

 

- pozytywna grupa rówieśnicza;

 

- zainteresowania;

 

- dobre wyniki w nauce;

 

- praktyki religijne.

 

 


 

 

TEMATY ZAJĘĆ

 

 

 

KLASA 1

 

1. Moja szkoła jest bezpieczna / Bezpieczna+

 

2. Jesteśmy grupą.

 

3. Jesteśmy podobni, ale różnimy się pomiędzy sobą.

 

4. Rozpoznajemy i nazywamy uczucia.

 

5. Dobry dotyk –zły dotyk.

 

 

 

KLASA 2

 

1. Moja szkoła jest bezpieczna / Bezpieczna+

 

2. Moje mocne strony, moje sukcesy.

 

3. Uwaga na nieznajomych.

 

4. Czasami mamy różne zdanie na jeden temat.

 

5. Są rzeczy, które robię dobrze, a najlepszy jestem w…

 

 

 

KLASA 3

 

1. Moja szkoła jest bezpieczna / Bezpieczna+

 

2. Są sytuacje ,w których muszę odmówić.

 

3. Telewizja i komputer w życiu ucznia klasy III.

 

4. Jak wyrazić to co czuję?

 

5. My to mamy klasę!

 

 

 

KLASA 4

 

1. Moja szkoła jest bezpieczna / Bezpieczna+

 

2. Naucz się jak się uczyć.

 

3. Wpływ mediów na moje poglądy.

 

4. Program „Dziękuję –Nie!” .

 

5. Odwaga ratuje życie.

 

 

 

KLASA 5

 

1. Moja szkoła jest bezpieczna / Bezpieczna+

 

2. Poznaję siebie –moje wady i zalety.

 

3. Moje ciało się zmienia.

 

4. Choć mam inne –szanuję Twoje zdanie.

 

5. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

 

 

 

KLASA 6

 

1. Moja szkoła jest bezpieczna / Bezpieczna+

 

2. Przyjaciele -ludzie, którym mogę zaufać.

 

3. Jak pokonać stres przy pomocy pozytywnego myślenia?

 

4. To moja decyzja –asertywność.

 

5. Cyberprzemoc.

 

 

 

KLASA 7

 

1. Moja szkoła jest bezpieczna / Bezpieczna+

 

2. Sekty –zniewalają umysł.

 

3. Mediacje –forma rozwiązywania konfliktów.

 

4. Klimat szkoły.

 

5. Dbam o moje zdrowie (psychiczne i fizyczne).

 

6. Nie piję. Nie, bo tak chcę.

 

KLASA 8

 

1. Moja szkoła jest bezpieczna / Bezpieczna+

 

2. Chroń swoją intymność.

 

3. Mobbing  w szkole.

 

4. Stawiam na zdrowie.

 

5. Dbam o moje zdrowie psychiczne.

 

 

 

EWALUACJA

 

Dla sprawdzenia efektywności oddziaływań każdy prowadzący powinien dokonać ewaluacji  i odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 

1. Czy cele zajęć zostały osiągnięte?

 

-co o tym świadczy?

 

-co sprzyjało, co przeszkadzało w osiągnięciu celów?

 

 

 

2. Jeśli cele zostały osiągnięte częściowo to:

 

-w jakim zakresie?

 

-co o tym świadczy?

 

Co utrudniało, bądź uniemożliwiało osiągnięcie celów?

 

 

 

1. Jeśli cele nie zostały zrealizowane w ogóle to:

 

-co o tym zdecydowało?

 

-co o tym świadczy?

 

 

 

2. Jakie założenia potwierdziły się w praktyce?

 

 

 

3. Co w realizacji zadań było zaskoczeniem?

 

 

 

Aby odpowiedzieć na te pytania

 

W klasach I i II należy posłużyć się obserwacją oraz prostymi pytaniami, np. Kto wie…

 

- jak należy zachować się w klasie ?

 

- czy jesteśmy podobni, a czym różnimy się między sobą?

 

-jak pokonać bezpiecznie drogę do szkoły?

 

-jakich uczuć doświadczają ludzie?

 

-jak bezpiecznie się bawić?

 

-kto, kiedy i w jaki sposób może nas dotykać?

 

-jak zachować się wobec obcej osoby?

 

-co jest moją główną zaletą?

 

-jak dogadać się, gdy mamy różne zdania?

 

 

 

W klasach III i IV

 

Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie: Czy wiem jak ….

 

-skutecznie odmówić?

 

-wykorzystać moje mocne strony?

 

-wyrazić to co czuję?

 

-dbać o atmosferę w naszej klasie?

 

-i od czego można się uzależnić?

 

-mądrze korzystać z telewizji, internetu, czasopism?

 

-i gdzie, szukać pomocy, gdy dzieje się krzywda?

 

 

 

W klasach V –VIII

 

 

 

Uczniowie udzielają odpowiedzi na zdania niedokończone:

 

1. Podczas dzisiejszych zajęć dowiedziałam/łem się …

 

2. Zdobyta wiedza pomoże mi w …

 

3. Podczas kolejnych zajęć wolałabym/wolałbym, żeby …

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice mogą wypełnić „Arkusz ewaluacji”.

 

 

 

ARKUSZ EWALUACJI

 

( proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

 

1. Czy zajęcia pomogły mi zdobyć nową wiedzę?

 

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

2. Czy zajęcia pomogły mi rozwinąć konkretne umiejętności przydatne w codziennym wychowaniu?

 

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

3. Czy zajęcia były prowadzone w ciekawej formie?

 

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

4. Czy atmosfera zajęć sprzyjała swobodnej komunikacji?

Czy atmosfera zajęć sprzyjała swobodnej komunikacji?

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

5. Co zmieniłbym w prowadzeniu zajęć?

 

………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

………………………..…………………………………………………....

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

 

 

 

 

       

 

 


 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

 

 

WSTĘP

 

 

 

Szkoła powinna oddziaływać w środowisku lokalnym coraz szerzej. Poza priorytetową funkcją edukacyjną powinna spełniać i realizować funkcję opiekuńczo –wychowawczą.

 

Integruje je wysiłek wszystkich nauczycieli realizujących zadania szkoły w zakresie zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności i wychowania.

 

Program wychowawczy stał się wspólną sprawą, wspólnym działaniem wszystkich nauczycieli.

 

 

 

II. 1.ZAŁOŻENIA  PROGRAMU

 

 

 

Naczelnym celem wychowania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Słupach jest „Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i gotowego do autokreacji na drodze do właściwego dla niego sukcesu szkolnego”.

 

 

 

Dążyć będziemy do wychowania ucznia, który byłby najbardziej zbliżony do modelu absolwenta.

 

W naszej szkole stwarzamy warunki do zaspokajania ważnych potrzeb uczniów. Organizujemy proces kształcenia tak, by uczenie się było bezpieczne, aktywne, sensowne i angażujące całą osobę ucznia. Otaczamy pomocą psychologiczną

 

i pedagogiczną młodzież, która wychowuje się w niekorzystnych warunkach, przeżywa poważne problemy prowadzące do podwyższonego ryzyka zaburzeń rozwoju, uzależnień. Podejmujemy wobec niej działania o charakterze wczesnej interwencji, pomagamy w rozwiązywaniu problemów, wspieramy w kryzysowych sytuacjach.

 

 

 

Uznaliśmy, że najważniejsze potrzeby uczniów, które powinna zaspokoić nasza szkoła, to:

 

 

 

1. Potrzeba poszukiwania wiedzy.

 

2. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa.

 

3. Potrzeba rozwijania talentu i zainteresowań.

 

4. Potrzeba bycia w różnych rolach społecznych.

 

5. Potrzeba samoakceptacji.

 

6. Potrzeba uzyskiwania aprobaty i akceptacji.

 

7. Potrzeba budowania udanych relacji z innymi.

 

8. Potrzeba wzmacniania poczucia własnej wartości.

 

 

 

II.2. RELACJE

 

W naszej szkole tworzymy demokratyczne i podmiotowe relacje między uczestnikami całej społeczności szkolnej. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce poprzez:

 

1. Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami.

 

2. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków.

 

3. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów.

 

4. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu, oraz zaangażowania w działalność podmiotów.

 

5. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

6. Ucząc odpowiedzialności zwracamy szczególną uwagę na konsekwencję w działaniu.

 

 

 

ZA ISTOTNY UWAŻAMY PARTNERSKI STYL KOMUNIKOWANIA SIĘ:

 

1. Respektujemy prawa, potrzeby i uczucia rozmówcy.

 

2. Dążymy do uzyskania porozumienia.

 

3. Udzielamy informacji zwrotnych.

 

 

 

STWARZAMY PRZESTRZEŃ DLA SWOJEGO DZIAŁANIA:

 

1. Wspólnie ustalamy normy współpracy i reguły grupowe

 

2. Ustalamy zasady współdziałania z klasą i razem określamy cele.

 

 

 

BUDUJEMY WZAJEMNE ZAUFANIE:

 

1. Uznajemy prawo do zadawania pytań.

 

2. Potrafimy szczerze ze sobą rozmawiać.

 

3. Szanujemy prywatność każdej osoby.

 

4. Jesteśmy życzliwi.

 

5. Kierujemy się zaufaniem do uczniów.

 

 

 

II. 3.MODEL  ABSOLWENTA

 

W uczniach naszej szkoły będziemy rozwijać określone cechy. Ten „ideał wychowawczy”, jego właściwości są efektem naszego myślenia o dziecku i rozumienia jego natury. Chcemy, by nasz absolwent reprezentował następujące cechy:

 

1. Odpowiedzialność:

 

a) uczeń potrafi przemyśleć każdą decyzję,

 

b) pomyśli o skutkach swojego działania,

 

c) potrafi przyznać się do błędu,

 

d) wywiązuje się z powierzonych zadań i funkcji,

 

e) zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa.

 

 

 

2. Samodzielność:

 

a) samodzielnie organizuje sobie proces zdobywania informacji,

 

b) radzi sobie w sytuacjach pozaszkolnych (w banku, w urzędzie pracy, pisanie podstawowych pism użytkowych, w hotelu).

 

 

 

3. Dociekliwość:

 

a) potrafi formułować pytania w celu poszukiwania prawdy o świecie,

 

b) dostrzega złożoność problemów społeczno-politycznych w kraju,

 

c) chce zdobywać wiedzę, jest dociekliwy i kreatywny w jej poszukiwaniu.

 

 

 

4. Uczciwość:

 

a) dotrzymuje danego słowa,

 

b) rzetelnie wykonuje zadania,

 

c) rozumie, czym jest odwaga cywilna,

 

d) potrafi być lojalny,

 

e) mówi prawdę.

 

 

 

5. Tolerancja:

 

a) uczeń szanuje różnice między ludźmi,

 

b) szanuje uczucia innych.

 

 

 

6. Wrażliwość:

 

a) niesie pomoc,

 

b) stara się zrozumieć problemy innych.

 

 

 

7. Kultura osobista:

 

a) zna i stosuje podstawowe zasady obowiązujące w kontaktach międzyludzkich,

 

b) potrafi asertywnie wyrazić swoje myśli i uczucia,

 

c) dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 4.  KOMPETENCJE  ABSOLWENTA

 

 

 

Absolwent Niepublicznej szkoły Podstawowej w Słupach:

 

 1. Osiągnął co najmniej jeden sukces sportowy, organizacyjny, w nauce,

 

2. Wykonał określone zadanie dla grupy, szkoły, klasy, środowiska,

 

3. Co najmniej raz był reprezentantem szkoły w zawodach, konkursach, olimpiadach.

 

 

 

4.  Zna i rozumie:

 

- istotę odpowiedzialności,

 

- swoje mocne strony,

 

- zasady demokracji,

 

- zasady tolerancji,

 

- zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,

 

- zagrożenia społeczne i cywilizacyjne,

 

- zagrożenia ekologiczne,

 

- historię i kulturę swojego regionu,

 

- różnicę pomiędzy dobrem a złem.

 

 

 

5. Posiada umiejętności:

 

- poszukiwania,

 

- działania,

 

- współpracy,

 

- doskonalenia się,

 

- komunikowania się,

 

- myślenia,

 

- uczenia się.

 

 

 

 

 

 

 

II. 5. 1.  CELE WYCHOWAWCZE I ETAPU EDUKACYJNEGO:

 

 

 

1. rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy oraz wskazanie potrzeby jej osiągania,

 

2. wyrabianie nawyków dbania o zdrowie własne i innych,

 

3. uczenie szacunku dla siebie, rodziców, opiekunów, członków lokalnej społeczności,

 

4. rozbudzenie potrzeby kontaktu z otaczającą przyrodą,

 

5. wyrabianie poczucia odpowiedzialności za najbliższe środowisko,

 

6. rozwijanie wartości kulturowych związanych z rodziną, tradycjami szkolnymi i środowiskiem,

 

7. zachęcanie do nawiązywania i utrzymywania poprawnych stosunków z innymi dziećmi, rodzicami i krewnymi, dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi,

 

8. budzenie poczucia przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, środowiska lokalnego,

 

9. rozbudzenie świadomości o przydatności indywidualnego i grypowego działania na rzecz społeczności lokalnej

 

 


 

 

 

 

II.5.2 ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS I-III

 

 

 

zakres

zadanie

sposób realizacji

monitorowanie

 

1.Organizacja własnego kącika do nauki.

 

1. stworzenie modelowego kącika w klasie

 

Zapis w dzienniku

 

 

2.Kształcenie umiejętności prawidłowego planowania zajęć codziennych i tygodniowych.

 

1.ułożenie wzorcowego planu

 

Plan

 

O

S

O

B

O

W

O

Ś

Ć

 

 

3.Rozwijanie cech charakteru: pilności, systematyczności, obowiązkowości, punktualności, odpowiedzialności, wytrwałości

 

1.wzmacnianie pożądanych cech odpowiednim systemem nagradzania

2.pogadanki tematyczne

3.rozmowy indywidualne

Karta samooceny

 

 

4.Wdrażanie zasad racjonalnego i skutecznego uczenia się.

 

1.opracowanie katalogu zasad uczenia się

2.współpraca z poradnią psychologiczno –pedagogiczną

 

Orzeczenia z poradni

 

5.Kształtowanie właściwych nawyków higieny ciała i jamy ustnej.

 

1.pogadanki tematyczne

projekcja filmu

2.udział w akcjach promocyjnych

Karta zdrowia dziecka

 

 

6.Poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach: w domu i gospodarstwie, w drodze do szkoły, w szkole, podczas zabaw, na boisku itp.

 

1.pogadanki tematyczne

2.projekcja filmów instruktażowych

3.krótkie inscenizacje

4.prelekcje

5.gry symulacyjne

Zapis w dzienniku

 

 

7.Rozbudzenie zainteresowań własnym zdrowiem i rozwojem.

 

1.spotkania z  pielęgniarką, psychologiem, pedagogiem

2.pogadanki tematyczne

Zapis w dzienniku

 

 

8.wdrażanie zasad właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, wybuchowymi, toksycznymi, nieznanego pochodzenia i przeznaczenia, niewybuchami i niewypałami.

 

1.spotkanie z policjantem, strażakiem

2.pogadanki tematyczne

3.projekcja filmów instruktażowych

Zapis w dzienniku

 

 

9.Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną i członkami lokalnej społeczności.

 

1.różne formy kontaktu z rodzicami(spotkania, zebrania, korespondencja, rozmowy telefoniczne, wywiady środowiskowe, odwiedziny itp.)

2.pedagogizacja rodziców

3.organizacja lekcji otwartych

4.przedstawienia projektów

5.współpraca z poradnią psychologiczno –pedagogiczną

6.pogadanki tematyczne

7.organizowanie imprez, festynów i uroczystości z udziałem dzieci i dorosłych

Zapis w dzienniku

Lista obecności rodziców na zebraniach

 

 

10.Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego (koleżeństwo, przyjaźń, miłość, empatia, wrażliwość, tolerancja itp.).

 

 

1. wyjścia i wyjazdy do kina i teatru na występy i koncerty

2. pogadanki tematyczne

 

3.rozmowy indywidualne

Karty wycieczki

Zapis w dzienniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zakres

Zadanie

sposób realizacji

monitorowanie

Ś

R

O

D

O

W

I

S

K

O

 

1.Zapoznanie z walorami kulturowymi najbliższej okolicy i budzenie poczucia dumy z osiągnięć z nimi związanych

 

1.realizacja  edukacji regionalnej

 

Zapis w dzienniku

Zdjęcia

 

1.Rozbudzenie zainteresowania przeszłością własną, swojej rodziny oraz korzeniami rodzimej kultury

 

1.gromadzenie pamiątek z własnego życia, dokumentów i fotografii

2. wykonanie drzewa genealogicznego

Drzewo genealogiczne rodziny

zdjęcia

 

 

 

zakres

Zadanie

sposób realizacji

monitorowanie

W

S

P

Ó

L

N

O

T

A

 

1.Organizowanie różnorodnych wydarzeń zapoznających z ludźmi z najbliższego otoczenia (dyrektor, personel szkoły, nauczyciele, sprzedawcy w sklepach, pielęgniarka, policjant i in.).

 

1.spotkania, uroczystości, wycieczki, inscenizacje itp.

 

Karty wycieczki

Zapis w dzienniku

 

1.Uczenie zasad dobrego zachowania i stosowania ich w środowisku rodzinnym, wobec kolegów, nauczycieli, innych osób i osób sprawnych inaczej.

 

1.wspólne spożywanie niektórych posiłków

2.egzekwowanie stosowania zwrotów grzecznościowych w szkole i poza nią

3.inscenizacje i dramy

Scenariusze zajęć

 

1.Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz najbliższego otoczenia dziecka.

 

1.zapraszanie do szkoły bliskich z różnych okazji

2.udział rodziców w organizacji różnych uroczystości i imprez szkolnych (np. zabawa karnawałowa, wyjazdy na wycieczki itp.)

Zapis w dzienniku

Karta wycieczki

 

1.Kształtowanie tożsamości regionalnej w aspekcie tożsamości rodzinnej

 

1.różne graficzne formy przedstawienia siebie i swojego miejsca w rodzinie, szkole, środowisku lokalnym

2.wycieczki

3.reprezentowanie siebie i innych w różnych formach rywalizacji (konkursach, zawodach, turniejach)

 

Regulamin konkursu

Sprawozdanie

Karta wycieczki

Zdjęcia

 

1.Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka a w szczególności prawami dziecka w rodzinie i szkole.

 

1.gazetka, pogadanka

 

Zapis w dzienniku

 

 

1.Ukazanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.

 

1.zapoznanie z regulaminem

2.zapoznanie z rolą Rzecznika Praw Ucznia

3.zapoznanie ze szkolnym systemem oceniania

4.pogadanki tematyczne

5.nagradzanie, prezentowanie osiągnięć na forum klasy, szkoły i lokalnego środowiska

6.pogadanki tematyczne

Zapis w dzienniku

 

 

1.Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

1.obchody „Dnia Dziecka”

organizowanie prac społeczno -użytecznych

Zapis w dzienniku

 

 

1.Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.

 

1.organizowanie pomocy koleżeńskiej

2.udział w akcjach charytatywnych

prace społeczno –użyteczne

Zapis w dzienniku

 

 

1.Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych towarzyszących procesowi twórczemu.

 

1.poszukiwanie sposobów motywowania w zależności od cech indywidualnych

2.inscenizacje i dramy

konkursy artystyczne (plastyczne, recytatorski itp.)

Regulaminy konkursów

Sprawozdanie

Scenariusze

 

 

 

 

 

II.5.3 CELE WYCHOWAWCZE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

 

 

1. kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy oraz rozwijania samodzielności poznawczej,

 

2. uświadomienie własnych potrzeb i zainteresowań,

 

3. rozwijanie aktywności twórczej,

 

4. rozpoznawanie zachowań umożliwiających bezpieczne i zgodne z higieną funkcjonowanie w życiu,

 

5. umożliwienie dokonywania wyborów harmonizujących z potrzebami osobowymi,

 

6. wykształcenie postawy szacunku i tolerancji wobec innych ludzi różniących się poglądami, zachowaniem, wyglądem.

 

7. wdrażanie do utrzymywania właściwych relacji z rówieśnikami, młodszymi dziećmi i osobami dorosłymi,

 

8. budzenie poczucia przynależności do środowiska społecznego,

 

9. poznanie praw i obowiązków dziecka w rodzinie i ucznia w szkole,

 

10. wdrażanie właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody a szczególnie zwierząt,

 

11. uwrażliwienie na piękno i znaczenie przyrody,

 

12. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;

 

13. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków,

 

14. kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

 

15. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

 

16. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

 

17. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i substancji, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego,

 

18. pogłębianie motywacji uczenia się,

 

19. rozbudzanie wrażliwości poznawczej i estetycznej a przez to kształtowanie refleksyjnej postawy wobec siebie jako człowieka,

 

20. nabywanie umiejętności dbania o zdrowie w perspektywie całego życia,

 

21. przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji,

 

22. poznanie środowiska i specyfiki swojego regionu,

 

23. rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej,

 

24. rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska regionalnego,

 

25. kształtowanie szacunku dla więzi społecznych wspólnoty regionalnej oraz postaw prospołecznych,

 

26. ukazanie wartości nauki i pracy w życiu osobistym i społecznym,

 

27. uświadomienie roli praw i obowiązków jednostki w społeczności regionalnej.

 

 

 

II.5.4. ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS IV-VIII

 

zakres

Zadanie

sposób realizacji

monitorowanie

O

S

O

B

O

W

O

Ś

Ć

 

1.Ukazanie roli wykształcenia oraz nabytych umiejętności w określeniu swojego miejsca i udziału w życiu dorosłym.

 

-spotkania z ludźmi różnych                        

zawodów, pełniących różno-

rodne funkcje społeczne

-pogadanki tematyczne                                                               

-wycieczki i wyjazdy do zakładów pracy

-zapis w dzienniku

 

 

2.Rozbudzanie świadomości znaczenia kultury duchowej w życiu człowieka.

 

-udział w seansach filmowych,

spektaklach teatralnych,

koncertach, wystawach, wernisażach itp.

-aktywny udział w konkursach plastycznych, literackich, fotograficznych, muzycznych itd.

-organizowanie imprez artystycznych (występów, inscenizacji i przedstawień, wystaw, uroczystości)

-redagowanie gazety szkolnej, gazetki klasowej

-zapis w dzienniku

-sprawozdanie z konkursów

-scenariusze

 

3.Stymulowanie procesu samodoskonalenia się w sferze wrażliwości intelektualnej i estetycznej.

 

-udział w konkursach wiedzy oraz artystycznych

-prezentowanie osiągnięć i dorobku artystycznego uczniów

-uczestnictwo w zajęciach kół przedmiotowych i artystycznych

-udział w pozaszkolnych formach zajęć (szkoła muzyczna, zespoły wokalno-instrumentalne, taneczne, pracownie modelarskie, laboratoria językowe i komputerowe)

-sprawozdanie z konkursu

-dyplomy

-dzienniki zajęć        pozalekcyjnych

 

4.Uwrażliwienie na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z gier i programów komputerowych, wideokaset, audycji telewizyjnych, komiksów itp.

 

-pogadanki tematyczne

-pedagogizacja rodziców

-korzystanie z księgozbioru bibliotecznego

-popularyzacja czytelnictwa (quizy czytelnicze , spotkania z autorami , kiermasze)

-zapis w dzienniku

-dane z punktu bibliotecznego o wypożyczaniu książek

 

5.Przygotowanie do bezpiecznego poruszania się w ruch drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta.

 

-zdobywanie Karty Rowerowej

-udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

-pogadanki tematyczne

-potwierdzenia wydania kart rowerowych

-opracowane testy

 

6.Umożliwienie kulturalnego i odpowiedzialnego postępowania w środowisku technicznym.

 

-regulaminy pracowni

( chemicznej, fizycznej)

-instrukcje alarmowe i plany ewakuacyjne

-pogadanki tematyczne

-regulamin pracowni

-instrukcje przeciw-pożarowe

-zapis w dzienniku

 

7.Przygotowanie do okresu dojrzewania i pozytywnego przyjęcia jego przejawów fizycznych i psychicznych.

 

-pogadanki tematyczne

-projekcje filmów instruktażowych

-spotkania z pielęgniarką, lekarzem, psychologiem

-współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

(prelekcje, spotkania)

-zapis w dzienniku

-scenariusze spotkań

 

8.Kształtowanie właściwych nawyków ergonomicznych.

 

-dobór właściwego stanowiska pracy

-egzekwowanie prawidłowej postawy podczas pisania i czytania oraz zachowywania prawidłowej sylwetki

-pogadanki tematyczne

-zapis w dzienniku

-scenariusze spotkań

 

9.Ułatwianie rozumienia istoty zasad funkcjonujących w życiu społecznym

 

 

 

-przypomnienie i omówienie Regulaminu Szkoły

-pogadanki n/t wybranych wartości moralnych

-omówienie przykładów działań stanowiących wykroczenie lub przestępstwo

-spotkanie z policjantem

-zapis w dzienniku

-scenariusze spotkań

 

 

10.Ukazywanie konieczności doskonalenia samego siebie w aspekcie moralnym i etycznym.

 

-dokonywanie samooceny (ocena ze sprawowania)

-pogadanki i dyskusje tematyczne

-sąd nad postacią fikcyjną (bohaterem literackim i filmowym)

-zapis w dzienniku

-scenariusze spotkań

 

11.Wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości.

 

-spotkania z ludźmi cieszącymi się szczególnym autorytetem społecznym

-pogadanki i dyskusje w oparciu o przykłady z życia, literatury i filmu

-zapis w dzienniku

-scenariusze spotkań

 

12.Uczenie szacunku dla siebie i innych.

 

-osobisty przykład

-pogadanki tematyczne

-egzekwowanie właściwej postawy w stosunku do ludzi

-rozmowy indywidualne

-dziennik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zakres

zadanie

sposób realizacji

monitorowanie

 

1.Umożliwianie prowadzenia obserwacji wybranych elementów środowiska w regionie.

 

-wędrówka ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną

-wycieczki do rezerwatów przyrody

-wycieczki krajoznawcze

-rajdy piesze i rowerowe znanymi szlakami turystycznymi

-karta wycieczki

-scenariusze zajęć

-kronika klasy, szkoły

Ś

R

O

D

O

W

I

S

K

O

 

2.Uświadomienie uwarunkowań stanu środowiska od różnych czynników.

 

-jw.

-pogadanki tematyczne

-wykonanie albumów, kronik,gazetek ściennych

-wycieczki do zakładów pracy

-opracowanie mapy zagrożeń środowiska naturalnego w regionie

-monitorowanie zagrożeń najbliższego środowiska (stan wód w jeziorze, rzece, stan gleby, zanieczyszczenie powietrza itp.)

scenariusz projektu ekologicznego

 

 

3.Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i budzenie dumy z walorów środowiska regionalnego i jego specyfiki.

 

 

-całoroczna zabawa „Na tropie Wielkiej Przyrody”

(wyszukiwanie miejsc interesujących przyrodniczo, prezentacja w ciekawej formie)

-konkursy poetyckie

-konkursy plastyczne

regulaminy konkursów

 

 

4.Umożliwienie poznania regionu i jego kultury i historii.

 

-wycieczki krajoznawcze

-rajd rowerowy (pieszy)

-wycieczka po Olsztynie

-zwiedzanie Muzeum Warmii i Mazur

-wystawki etnograficzne

-zbieranie zdjęć, dokumentów, pamiątek

-spotkanie z ciekawymi ludźmi

-karta wycieczek

-scenariusz spotkania

 

 

1.Przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu.

 

-uczestnictwo w konkursach, występach, pokazach artystycznych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim

-uczestnictwo w imprezach kulturalnych, festynach itp.

sprawozdanie z imprez

-kronika szkolna

 

2.Umożliwienie zapoznania się z dorobkiem cywilizacyjnym i osiągnięciami gospodarczymi regionu.

 

-wycieczki do zakładów pracy

-spotkania z przedstawicielami władz samorządowych różnych szczebli

-pogadanki tematyczne

-karta wycieczki

-scenariusze spotkań

-tematyka pogadanek

 

3.Rozbudzanie poczucia patriotyzmu lokalnego w oparciu o dorobek kulturalny i cywilizacyjny regionu.

 

-przygotowanie referatów, przewodników i folderów, albumów, kronik

-artykuły do gazetki szkolnej

-wywiady i spotkania z ludźmi zasłużonymi dla regionu

-pogadanki tematyczne

-konkursy, turnieje, quizy

-gazeta szkolna

-scenariusz spotkań

-regulaminy konkursów

-tematyka pogadanek

 

4.Ukazanie mechanizmów walki z zagrożeniami ekologicznymi wynikającymi ze specyfiki rozwoju gospodarczego regionu.

 

-wycieczki do zakładów pracy, oczyszczalni ścieków itp.

-pogadanki tematyczne

-sesje i seminaria ekologiczne

-spotkania z przedstawicielami władz samorządowych

-zapis w dzienniku

-scenariusze spotkań

-karty wycieczki

 

5.Uczenie zachowań proekologicznych i podejmowania działań w celu ochrony środowiska naturalnego.

 

-„Sprzątanie Świata”

-zbiórki surowców wtórnych

-opracowanie katalogu zasad chroniących środowisko przed negatywnym wpływem rozwoju rolnictwa, przemysłu, eksploatacji surowców naturalnych i zasobów leśnych

-katalog zasad chroniących środowisko naturalne

-zapis w dzienniku

 

6.Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

 

 

-zapoznanie z podstawowymi regulacjami prawnymi w

zakresie ochrony roślin i zwierząt (dzikich, domowych, hodowlanych)

-akcje propagandowe i promocyjne (plakaty, ulotki, apele, gazetki, artykuły)

-dokarmianie ptaków i zwierząt

 

-zapis w dzienniku

-scenariusze imprez

-kronika szkolna

 

7.Ukazanie wartości  i znaczenia symboli, zasad i instytucji, które odgrywają istotną rolę w życiu społecznym.

 

-zbieranie informacji, ilustracji, zdjęć n/t wspólnej symboliki regionu (np. herbów miejscowości, gminy, powiatu, województwa)

-gromadzenie wycinków prasowych dotyczących problemów społeczności lokalnej

-spotkania z przedstawicielami instytucji działających na rzecz społeczeństwa (np. Policji, Straży Pożarnej, GOPS-u, władz samorządowych)

 

-sprawozdanie ze spotkań

-wystawy prac uczniowskich

 

8.Ukazywanie konieczności współpracy i współdziałania wspólnoty w sytuacjach zagrożenia klęskami żywiołowymi. Rozwijanie wrażliwości społecznej oraz poczucia solidarności ze wspólnotą „małej ojczyzny

 

-pogadanki n/t niesienia pomocy w ratowaniu życia, zdrowia i mienia współmieszkańców na wypadek pożaru, powodzi itp.

– stosowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej w klasie, szkole, grupie itp.

 

-tematyka pogadanek

 

 

9.Stawianie wymagań w zakresie właściwej postawy wobec obowiązków społecznych.

 

-organizowanie prac społeczno-użytecznych dla klasy, szkoły, miasta

-nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce i pracy

-promocja postaw prospołecznych (prezentacja na gazetce ściennej, wywiady i artykuły w gazetce szkolnej, zapisy w kronice szkolnej)

- osobisty przykład wychowawcy

 

-scenariusze akcji społecznych

-gazetka szkolna

 

 

 

 

 

 

 

zakres

zadanie

sposób realizacji

Monitorowanie

 

 

1. Zaznajomienie z podstawowymi zasadami regulującymi życie szkoły, w tym prawami i obowiązkami ucznia.

 

-zapoznanie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego

-pogadanki i dyskusje

-zapis w dzienniku

-Regulamin Samorządu Uczniowskiego

W

S

P

Ó

L

N

O

T

A

 

2.Uświadamianie istoty norm zawartych w Konwencji Praw Dziecka oraz kształcenie umiejętności ich wykorzystania dla obrony siebie i innych.

 

-udział w życiu demokratycznym szkoły (samorząd klasowy i szkolny, organizacje szkolne itp.)

 

zapis w dzienniku

– sprawozdanie z wyborów do Samorządu Szkolnego

 

 

3.Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym „małej ojczyzny”

 

-pisanie artykułów prasowych, indywidualnych i zbiorowych listów otwartych, petycji

-zgłaszanie wniosków i inicjatyw

-publiczne wystąpienia na forum klasy, szkoły

-pogadanki, dyskusje, debaty

 

 

4.Rozwijanie umiejętności świadomego i jawnego wyrażania własnych opinii i poglądów oraz zajmowania stanowiska w istotnych dla wspólnoty lokalnej sprawach.

 

-jw

-pogadanki, dyskusje, debaty, negocjacje

-udział w wyborach i głosowaniach

-prowadzenie kampanii wyborczych do organów samorządowych szkoły

-zajęcia poświęcone sztuce oracji

-wnioski, listy i petycje

 

5.Uświadamianie konieczności działania zgodnie z prawem i stosowania demokratycznych procedur

 

 

-sprawozdanie z wyborów szkolnych

-zapis w dzienniku

 

 


 

 

 

 

II. 5. 5.  CELE WYCHOWAWCZE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:

 

Klasy IV –VIII

 

język polski

 

a) odróżnianie dobra i zła w postawach  ludzkich; wyrabianie obiektywizmu w ocenie siebie i innych; uświadomienie różnorodności postaw i losów ludzkich,

 

b) budzenie szacunku do narodowego dziedzictwa kulturowego,

 

c) wskazywanie i rozwijanie uczuć i postaw godnych naśladowania oraz wartości ogólnie aprobowanych,

 

d) wyrabianie postaw twórczych, samodzielności, zaradności, wytrwałości, rzetelności, obowiązkowości,

 

e) inicjowanie pracy nad własnym charakterem oraz tworzeniem indywidualnego systemu wartości; wskazywanie wzorców osobowych i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

 

f) zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,

 

g) zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

 

 

Historia, wos

 

a) budzenie refleksji nad przeszłością i miejscem człowieka w społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej, narodu, państwa, kręgu kulturowego, rodzaju ludzkiego,

 

b) rozwijanie gotowości podejmowania działań w zespole, dociekliwości i uporu w dążeniu do celu, odwagi w obronie swoich racji, przeciwstawianiu się złu w każdym miejscu,

 

c) rozwijanie zainteresowania dziedzictwem kultury duchowej  i materialnej ludzkości, szacunku do dorobku przodków i chęci jego kontynuacji,

 

d) umożliwianie rozumienia systemów wartości obowiązujących w przeszłości oraz współcześnie i budowania własnych postaw I wzorców postępowania,

 

e) wyrabianie nawyku przestrzegania prawa i kształtowania właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych. 

 

 

 

 plastyka i muzyka

 

a) rozwijanie twórczej ekspresji, wyobraźni artystycznej oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze,

 

b) wyrabianie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej,.

 

c) pobudzanie otwartości wobec odmiennych opinii, uczenie asertywnego wyrażania uczuć i krytyki, szacunku dla twórczości ludzkiej w różnych sytuacjach,

 

d) stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych w obcowaniu ze sztuką oraz radości towarzyszącej aktywności twórczej; rozwijanie ogólnej wrażliwości,

 

e) wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę osobistą uczniów.

 

 

 

języki obce

 

a) rozwijanie zainteresowania, otwartości i tolerancji wobec kultur innych narodów,

 

b) uświadamianie potrzeby międzynarodowej współpracy i komunikacji dla rozwoju cywilizacji,

 

c) wskazywanie na konieczność ciągłego porozumiewania się ludzi w celu zachowania bezpieczeństwa i pokoju na świecie.

 

 

 

 matematyka

 

a) eksponowanie znaczenia matematyki dla rozwoju innych dziedzin nauki i w życiu codziennym,

 

b) kształtowanie nawyku dobrej organizacji pracy, systematyczności, wytrwałości, dokładności, czytelności zapisu, sprawdzania odpowiedzi i korygowania błędów,

 

c) ukazanie korzyści płynących z podejmowania wysiłku intelektualnego, poczucia satysfakcji z wyników badań matematycznych.

 

 

 

 przyroda, biologia, chemia i fizyka

 

a) działanie na rzecz zachowania narodowego dziedzictwa środowiska naturalnego

 

b) i kulturowego; dostrzeganie przyrodniczych i geograficznych walorów najbliższej okolicy i regionu,

 

c) uwrażliwienie na piękno świata i wartość życia; ukazanie bogactwa przeżyć związanych z obcowaniem z przyrodą,

 

d) dostrzeganie współzależności człowieka i środowiska, człowieka jako elementu środowiska oraz możliwości zmiany negatywnych skutków działalności człowieka w najbliższej okolicy,

 

e) uświadomienie potrzeby działania indywidualnego i współpracy międzyludzkiej na rzecz ochrony środowiska,

 

f) wdrażanie do prowadzenia higienicznego trybu życia, unikania zagrożeń zdrowia związanych z wpływem substancji chemicznych

 

g) dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji, skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły lub placówki.

 

 

 

technika

 

a)wskazywanie na potrzebę harmonijnego wiązania rozwoju techniki zochroną środowiska, oszczędnym gospodarowaniem materiałami, energią czasem,

 

b)wyrabianie nawyków świadomego, bezpiecznego korzystania z techniki, konieczności stosowania się do regulaminów i instrukcji oraz spełniania warunków eksploatacyjnych urządzeń technicznych,

 

c)uświadomienie roli techniki w życiu człowieka wykorzystywanej dla ludzi a nie przeciw nim,

 

d)kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi, poczucia odpowiedzialności za wykonaną prace własną i zespołową oraz właściwego stosunku do przedmiotów i efektów pracy swojej i cudzej.

 

informatyka

 

a)kształtowanie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania z techniki komputerowej,

 

b)rozwijanie twórczej aktywności oraz stworzenie możliwości rozwijania własnych zainteresowań kierowania własnym rozwojem,

 

c)przygotowanie do respektowania norm etycznych i prawnych, poszanowania własności osobistej i intelektualnej,

 

d)uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania ze sprzętu i oprogramowania komputerowego,

 

e)wyrabianie otwartości na świat oraz wskazywanie na konieczność międzynarodowego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów,

 

f)wskazywanie na różnorodność postaw i poglądów oraz wyrobienie postawy tolerancji wobec nich

 

 

 

wychowanie fizyczne

 

a) stwarzanie sytuacji umożliwiających samokontrolę i samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań służących udoskonalaniu wszystkich funkcji organizmu,

 

b) wdrażanie do zachowań prozdrowotnych, rozwijanie aktywności ruchowej; inicjowanie pracy nad wytwarzaniem właściwego stylu spędzania wolnego czasu,

 

c) uświadomienie konieczności troski o swoje zdrowie, utrzymania higieny osobistej i najbliższego otoczenia; utrwalanie nawyku racjonalnego odżywiania,

 

d) zapobieganie powstawaniu uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków oraz wskazanie sposobów ich zwalczania,

 

e) krzewienie idei kultury fizycznej i olimpizmu; rozwijanie zasad szlachetnej rywalizacji; budzenie poczucia dumy z osiągnięć sportowych Polaków,

 

f) kształcenie właściwych postaw związanych z aktywnym i biernym uczestnictwem w różnych formach rywalizacji sportowej

 

 

 

II. 6. MONITORING –stały podgląd działań wychowawczych

 

II. 7.ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

 

 

 

1. Zapoznanie rodziców z programem wychowawczym szkoły (opinia, akceptacja).

 

2. Rozpoznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły (ankiety, rozmowy).

 

3. Przygotowanie i przeprowadzanie ankiety mającej na celu zdiagnozowanie środowiska domowego uczniów.

 

4. Zaangażowanie szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym.

 

5. Przydział funkcji dla rodziców w organizowaniu życia klasy.

 

6. Ustalenie zasad kontaktów z rodzicami.

 

7. Wspieranie wychowawczych wysiłków rodziców poprzez pedagogizację, profilaktykę trudności wychowawczych i terapię pedagogiczną.

 

8. Angażowanie rodziców w życie szkoły i klasy (pomoc   w organizowaniu wycieczek , imprez klasowych i szkolnych itp.).

 

9. Stworzenie rodzicom warunków do właściwego załatwiania spraw wychowawczych: życzliwej i miłej atmosfery, intymności rozmowy, zachowania tajemnicy.

 

10. Współdziałanie w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny, jak i szkoły oraz budowanie wzajemnego zaufania.

 

11. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji.

 

12. Przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

13. Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

 

 

II. 8. ZASADY WSPÓLPRACY WYCHOWAWCZEJ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

1. Ustalanie potrzeb i priorytetów szkoły oraz możliwości ich zaspokojenia przez organ prowadzący.

 

2. Uzgadnianie programu poprawy efektywności wychowania.

 

3. Współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie niesienia pomocy materialnej uczniom z rodzin ubogich i patologicznych.

 

4. Działania profilaktyczne i terapeutyczne organizowane wspólnie z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

5. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (opieka nad rodzinami zastępczymi, wspólne działania wspomagające rodziny ubogie i niewydolne wychowawczo).

 

6. Współdziałanie w zakresie edukacji obywatelskiej uczniów oraz popularyzacji wartości demokratycznych i samorządowych.

 

7. Organizowanie różnych form bezpośrednich kontaktów szkoły z organami władzy samorządowej.

 

8. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Policją, pracodawcami, a także podmiotami w szczególności przy opracowaniu diagnozy  w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka dotyczącej uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki.

 

 

 

 

 

II.9. DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

 

 

 

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

 

uczestnictwo w zajęciach logopedycznych,

 

uczestnictwo w zespołach wyrównawczych

 

indywidualna pomoc nauczyciela w ramach odpowiedzialności za drugiego człowieka

 

pomoc koleżeńska –samopomoc koleżeńska

 

 

 

ćwiczenia korekcyjno –kompensacyjne

 

opieka psychologiczno –pedagogiczna

 

udział w programach profilaktycznych

 

zespoły zainteresowań

 

 

II.10. FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW

KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

1. ocena, diagnoza sytuacji dziecka,

2. otoczenie opieką, udzielenie wsparcia emocjonalnego,

3. udzielenie pomocy materialnej,

4. pomoc w realizowaniu obowiązku szkolnego,

5. współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę.

 

II.11. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2. Pasowanie na ucznia klas I.

3. Święto Komisji Edukacji Narodowej.

4. 11 listopada –Narodowe Święto Niepodległości.

5. Wigilie klasowe.

6. Konstytucja 3 Maja.

7. Pożegnanie absolwentów.

8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

 

II. 12.MOTYWACJA W WYCHOWANIU.

Oceny z zachowania ustalane są w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania.

 

 

Opracowanie: Zespół nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 1/2021/2022 Rady Rodziców  przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Słupach

 

z dnia 9 września 2021 roku w sprawie programu wychowawczo- profilaktycznego

 

na rok szkolny 2021/2022.